شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۴ آوریل ۲۰۲۰

در سوگ رفیق فریبرز رئیس‌دانا!

۲۶ اسفند ۱۳۹۸

درگذشت فریبرز رئیس دانا، فقدان بزرگی برای جامعهی ما، به ویژه جنبش چپ و کارگری ایران است. او روشنفکری متعهد به آرمانهای انسانی خود و یار دلسوز و خستگی ناپذیر فعالان جنبش چپ و کارگری کشورمان بود.

در سوگ رفیق فریبرز رئیسدانا،

نویسنده و استاد دانشگاه،

مدافع سوسیالیسم،

 و یار و یاور کارگران و زحمتکشان ایران!

 

با کمال تاسف و ناباوری مطلع شدیم که رفیق فریبرز رئیسدانا صبح امروز، دوشنبه ۲۶ اسفندماه، در بیمارستان پارس تهران درگذشتهاست. بیماری ناشی از ویروس کرونا بعد از شش روز بستری شدن، او را نیز از پای درآوردهاست.

 

با درگذشت فریبرز رئیسدانا، جنبش چپ ایران یکی از باورمندان و مبارزان پر شور اندیشههای سوسیالیستی، کارگران و زحمتکشان ایران یکی از مدافعان پیگیر و سرسخت حقوق خود را و کانون نویسندگان ایران یکی از چهرههای برجستهی خود را از دست دادهاست. درگذشت او بسیاری را در سوگ نشانده است.

 

فریبرز رئیسدانا از نویسندگان تاثیرگذار در محیط روشنفکری ایران طی دهههای اخیر کشورمان بود. او اقتصاددانی برجسته و پژوهشگری توانا و پیگیر بود. چندین کتاب و صدها مقاله در زمینهی مسائل اقتصادی، سیاسی و ادبی به یادگار گذاشت. از جملهی آثار رئیسدانا می توان به «آزادی و سوسیالیسم»، «اقتصاد سیاسی توسعه» و «منش روشنفکری» اشاره کرد.

 

درگذشت فریبرز رئیس دانا، فقدان بزرگی برای جامعهی ما، به ویژه جنبش چپ و کارگری ایران است. او روشنفکری متعهد به آرمانهای انسانی خود و یار دلسوز و خستگی ناپذیر فعالان جنبش چپ و کارگری کشورمان بود.

 

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با سوگ و اندوه فراوان، فقدان دردناک فریبرز رئیس دانا را به خانوادهی محترم ایشان، به هیئت دبیران و اعضای کانون نویسندگان، جامعهی روشنفکری، رهروان جنبش چپ و کارگری، همهی آزادیخواهان ایران تسلیت می گوید و یاد گرانقدر او را به گرمی پاس می دارد.

 

نام و یاد فریبرز رئیسدانا، در تاریخ مبارزات جنبش چپ و کارگری ایران همواره پایدار خواهد ماند!

 

دبیرخانه شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

 ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶ مارس ۲۰۲۰

افزودن دیدگاه جدید