پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳ اوت ۲۰۲۰

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره 64

۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

- دو نشانه از یک بحران قریب‌الوقوع؛ صف‌های نان و صف‌های بورس - یادداشت - مراد رضایی

- آزار و اذیت و محرومیت زندانیان از بهداشت و درمان در زندانهای جمهوری اسلامی - علی صمد

- یک روز از هفت روز کارگر چگونە گذشت - صادق کار

- حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع
شیلات ساموا - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا"

جواَن
پوبلت - دانشگاه هاوایی زمستان 2020 - ترجمه گودرز

- طرح کلی تاریخ کار - بخش دهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی


- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید