دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

به مناسبت چهل وپنجمین سالگرد ترور بیژن جزنی

گفتگو با میهن جزنی و پرویزنویدی

۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹

دیدگاه‌ها

رفيق بيژن جزنى چند ويژگى برجسته داشت كه او را همچنان از ساير رهبران چپ از دهه ٤٠ تا كنون و حتى به جرات ميتوانم بگويم تا دو دهه ديگر متمايز ميكند. كاوشگر انقلابى و در صورت احيانا نادقيق يا ناصحيح بودن تاكتيكها ويا ارزيابيهايش كاملا بى تعصب و بدور از منشهاى اشرافيت سازمانى حزبى و بروكراتيك استالينيستى بود، انسان تئورى انقلابى و عمل انقلابى بود. بعدها خيليها چه از گرايشات طاهرا چپ و و راديكال و چه راست زور زدند كه توانايى و زيركى و هوشمندى بيژن را ناچيز جلوه دهند، او را مردد در اتخاذ تاكتيكهاى انقلابى يا ماجراجوى خرده بورژوا جلوه دهند و بهرصورتيكه ميتوانند نامش را در جنبش انقلابى و سوسياليستى ايران و خاورميانه كمونگ و حذف نمايند، اما نه موفق شدند و نه خواهند شد. من يقين دارم كه اگر دو رفيق بيژن جزنى و حميد اشرف تا بعداز سرنگونى رژيم پهلوى زنده ميماندند، امروزه وصعيت ايران و حتى خاورميانه به اينگونه كه هست اصلا نميبود و بيژن نميگذاشت خمينى جلاد انقلاب ربابى كند. چون خود رفيق قبلا اين سرنوشت شوم ايران اسلامى را پيش بينى و هشيارباش داده بود. بنابراين همان جبهه انقلابى كه مورد نظرش بود را يازمان ميداد و التكار عمل را نميگذاشت كه در دست اسلاميون و حزب توده اى و ملى گرايان بيفتد. ياد عزيزش بع همراه ياد سابر انقلابيون جان فدا نموده براى رفاه و آزادى كارگران و زحمتكشان هميشه در دل انقلابيون صادق و شجاع و سوسياليستهاى حقيقت گو زنده خواهد ماند.
0

خانم جزنی چه حسی داردهمسربزرگ مردی مانندجزنی برقراروپاینده باشیدیادش گرامی وراهش پایدار.وضمنا چه عجب چشممان به آقای نویدی روشن شد.امیدکه آقای پورنقوی ودیگران رانیز ببینیم
0

رهایی خلق ایران، نبرد ما را آئین است
و کهکشان فردایش، ز خون آنان آذین است
شکوه روشنی فردا، ز خون برآرد سر
بگو به میهن که خون بیژن ستاره گشت و از آن، چه‌سان شراره دمید
به سرخی هر ستاره اکنون نشسته در تن شب، نشان صبح سپید!
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری