پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۱۶ خرداد ۱۳۹۹

در این هفتە شماری از کارگران کارخانە پلی آکریل در اعتراض بە معوقات مزدی و پرداخت نشدن منظم دستمزدهای شان در کارخانە تجمع و خواستار پرداخت معوقات مزدی و پرداخت منظم دستمزدهای شان شدند. بە گفتە کارگران معترض هنوز بخشی از معوقات مزدی سالهای ٩٥ و ٩٦ عیدی سال ٩٨ کارگران کارخانە بە آنها پرداخت نشدە و تاخیر در پرداخت دستمزد های شان همچنان ادامە دارد. شایان ذکر است کە پرداخت نکردن بە موقع و مستمر دستمزدهای ناچیز کارگران کە سالها سابقە دارد و همە سالە بر حجم و ابعاد آن افزودە شدە است...

تجمع اعتراضی کارگران پلی آکریل

در این هفتە شماری از کارگران کارخانە پلی آکریل در اعتراض بە معوقات مزدی و پرداخت نشدن منظم دستمزدهای شان در کارخانە تجمع و خواستار پرداخت معوقات مزدی و پرداخت منظم دستمزدهای شان شدند. بە گفتە کارگران معترض هنوز بخشی از معوقات مزدی سالهای ٩٥ و ٩٦ عیدی سال ٩٨ کارگران کارخانە بە آنها پرداخت نشدە و تاخیر در پرداخت دستمزد های شان همچنان ادامە دارد. شایان ذکر است کە پرداخت نکردن بە موقع و مستمر دستمزدهای ناچیز کارگران کە سالها سابقە دارد و همە سالە بر حجم و ابعاد آن افزودە شدە است، پس از شیوع کرونا ابعاد بی سابقەای پیدا نمودە و موجی از اعتراضات کارگری تازە را بوجود آوردە است. با این وجود بە نظر می رسد دولت هیچ برنامەای برای رفع این بحران کە عملا موجب گرسنە ماندن خانوادە های کارگری گردیدە ندارد. هم از این رو راه دیگری بە غیر از ادامە اعتراضات هدفمند برای فشار آوردن بر حکومت برای خاتمە دادن بە این وضعیت در مقابل کارگران برای رهایی از گرسنگی و فقر فزایندە وجود ندارد. هر نوع سکوت و کم تحرکی تنها بە وخیمتر شدن این وضعیت منجر خواهد شد. گسترش اعتراضات حکومت را ناگریز بە فکر چارە می اندازد.

ادامە اعتراضات کارگران شهرداری ها

اعتراضات و اعتصابات کارگران زحمتکش شهرداری ها در شهرهای مختلف علیە ستمگری صاحبان شرکتهای پیمانکار و مقامات دولتی پشتیبان آنها کە علاوە بر پایمال سازی بدیهی ترین حق و حقوق کارگران دستمزدهای ناچیزشان را هم بدون اعتصاب و اعتراض کارگران نمی دهند در این هفتە نیز ادامە یافت. ابعاد اعتراضات کارگران شهرداری ها بسیار گستردە و سراسری است کە تنها اخبار تعداد قلیلی از آنها در برخی رسانەها منتشر می شود. مهمترین خواستە های عمومی کارگران شهرداری ها در حال حاضر پرداخت منظم و مستمر دستمزدها، افزایش دستمزد، در اختیار گذاردن وسایل ایمنی و بهداشتی، استخدام رسمی بجای پیمانی و بهرە مند شدن از سایر مزایای قانونی است. در ادامە اعتراضات کارگران شهرداری ها در ٧ خرداد کارگران شهرداری در اهواز و یاسمنج در آذربایجان شرقی تجمع کردند و نسبت پرداخت نشدن دستمزدهای شان اعتراض نمودند. گفتنی است کە اکثر شهرداری ها بخش مهمی از وظایفی را کە بە عهدە دارند بە شرکتهای پیمانکار واگذار نمودە و این شرکتها همە سالە مبالغ هنگفتی پول از این طریق بە جیب می زنند کە در واقع با زدن از مزد و تشدید استثمار کارگران این پول را بە دست می آورند. کارگران شهرداری نیز از حق سندیکا محروم و ادارات کار نیز بە شکایات آنها رسیدگی نمی کنند و بە این ترتیب میدان برای یکە تازی پیمانکاران خالی ماندە است.

تجمع کارگران کارخانە قند یاسوج

در هفتم خرداد، بار دیگر کارگران قند یاسوج در اعتراض بە بلاتکلیفی شغلی شان در مقابل استاندار گهگیلویە و بویر احمد مبادرت بە تجمع اعتراضی کردند. کارگران قند یاسوج کە در پی خصوصی شدن این کارخانە قبلا از کار اخراج و از خانە های شرکتی شان نیز بیرون راندە شدەاند در پی لغو خصوصی سازی کارخانە، خواهان بازگشت بە کار و رسیدگی بە سایر مطالبات شان شدند. گفتنی است کە این کارخانە پس از خصوصی شدن تعطیل و کلیە ٣٠٠ نفر کارگری کە در آن کار می کردند بطور دستە جمعی از کار اخراج شدە بودند. ظاهرا انگیزە لغو خصوصی سازی نیز توقف تولید توسط خریدار کارخانە بودە است کە انگیزە واقعی آن روشن نشدە است. اما گویا مقصود خریداران فروش زمین و ١١٥ خانە شرکتی متعلق بە کارخانە کە کارگران درآن سکونت داشتند بودە است. تعداد زیادی از واحدهای خصوصی شدە تا کنون تعطیل و زمین های آنها تبدیل بە واحدهای مسکونی و تجاری شدەاند. در این بین شماری از خریداران بە ثروتهای هنگفت دست یافتەاند و متقابلا بخشی از تولید متوقف و هزاران کارگر بیکار شدەاند! دلالان و تجار نیز با وارد کردن کالاهایی کە در این کارخانە ها تولید می شد همە سالە بر ثروت های شان افزودەاند.

اعتصاب و تجمع کارگران معدن کرومیت فاریاب

کارگران معدن کرومیت امین یار فاریاب در ششم خرداد ماە در اعتراض بە تعویق در پرداخت دستمزدهای شان و برخی مطالب صنفی دیگر دست از کار کشیدند و در مقابل محل کارشان تجمع کردند.

کارگران اعتصابی خواستار پرداخت عیدی سال گذشە و چهار ماە حقوق معوقە شان و همچنین پرداخت منظم و مستمر دستمزد، حق بیمە و محفوظ ماندن امنیت شغلی شان هستند. این اعتصاب علاوە بر اعتراض بە کارفرما اعتراض بە مسئولین دولتی شهر و ادارە کار نیز هست کە بر حسب وظیفە شان بایستی مانع قانون شکنی کارفرمایان و مدیران موسسات شوند. پرداخت نکردن بە موقع دستمزد و حق بیمە کارگران طبق قانون کار غیر قانونی است و متخلفین بایستی تحت پیگرد قرار گیرند. وظیفە پیگیری در چنین مواردی مقدمتا بە عهدە ادارە کار است. با این همە مدیران نهادها و ادارات دولتی کە اغلب شان از سرمایە داران حمایت و رشوە بگیر هستند، بە شکایات کارگران رسیدگی نمی کنند. در هفتە گذشتە در جریان محاکمە "امید اسدبیگی" نیز آشکار شد کە مدیران ارشد محلی، از مدیر ادارە کار شهر شوش گرفتە تا استاندار و نیروی انتظامی و دادستانی در مقابل حمایت از از اعمال غیر قانونی مدیر عامل هفت تپە رشوە گرفتەاند! این البتە در حکومتی کە در آن فساد ساختاری شدە و اکثر مقامات ریز و درشت حکومت بە فساد آلودە هستند، محدود بە شهر شوش و این یا آن مدیر و نهاد نیست.

تداوم اعتراضات کارگران کارگران ابنیه فنی خطوط راه‌آهن علیە شرکتهای پیمانکار

اعتراضات کارگران ابنیە فنی خطوط راە آهن کە برای شرکتهای پیمانکار کار می کنند همچنان ادامە دارد، در این هفتە نیز این اعتراضات بە دلیل رعایت نشدن حق و حقوق آنها توسط پیمانکاران ادامە یافت. کارگران کە علت اصلی بی جواب ماندن مطالبات شان را شرکت های پیمانکار می دانند، بە دولت هشدار دادەاند کە مسئول تعدادی از کارگران ابنیه فنی راه‌آهن در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با توقعات کارگران ابنیه فنی از مسئولان در سال جاری گفتند: حدود هفت هزار کارگر ابنیه فنی حافظ امنیت ریلی کشور هستند بنابراین چگونه کارگران خطوط ابنیه فنی می‌توانند با داشتن مشکلات صنفی فراوان، امنیت ریلی کشور را تامین کنند
.

آنها با بیان اینکه در صورت وقوع هر مشکل و حادثه‌ای مسئولیت آن بر عهده کارگران ریلی نیست، ادامه دادند: ماه‌هاست منتظر پرداخت مطالبات معوقه خود هستیم. شرایط اقتصادی سخت است و این تأخیر در پرداخت حقوق‌ها بیشتر ما را تحت فشار روحی و جسمی قرار می‌دهد.

افزودن دیدگاه جدید