شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ۷۶

۰۲ مرداد ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

* تظاهرات ٢٦ تیر نوید یک خیزش تازە است! – یادداشت - صادق کار

*
خلف وعده‌ی دولت در وام کرونایی - مراد رضایی

*
 مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ- بخش یک - فصلی از کتاب مساله اجتماعی در قرن بیست و یکم – نگاهی به جهان(1): انتشارات دانشگاه کالیفرنیا 2019  - دنیس آرنولد - ترجمه گودرز

*
سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" - بخش سوم - مارک آنر

*
"
فتح الفتوح" نکردە، تشکر تان ازمقامات برای چیست؟ - صادق

*
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

منبع: 
جُنگ کارگری

دیدگاه‌ها

باسلام وعرض فضولی به نظرمن حزب هرچندگاه لازم است یک شوک سیاسی یا بایک تحلیل یا بایک اعلامیه به جامعه واردکندوالان هم ازهمان لحظه هایی است که سخت میطلبد.من به عینه میبینم که کسانیکه نیم شناختی ازمن دارند چشم به دهان من دارند که خوب حالا چه .البته که درعمق یک بینش خورده بورژوایی پشتش نهفته اما وقتی برددارد چرا که نه .بینش را ازدیدآنهایی که منتظرندمیگویم نه ازجانب خودم یا حزب ولی موثرمیافتد .به سابقه هم که نگاه کنیدبعضی ازاعلامیه ها بردوسیعی درجامعه داشته اند.موضوع برسرشناختن آن جاویدان است (به مثل)ولی درعمل کارصدها اعلامیه رامیکند.
0

افزودن دیدگاه جدید