دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰

فراخوان به تظاهرات اعتراضی در پاریس

۲۶ شهريور ۱۳۹۹

در مقابله با امواج عظیم نارضایتی و برای تداوم عمرننگین نظام است که حکومتگران بیش ازگذشته به ابزارسرکوب و کشتارشریفترین فرزندان مردم ما پناه برده اند. شکنجه بازداشت شدگان، دادن حکم اعدام به متهمان بی گناه، اعدام زندانیان واعمال فشاربه زندانیان سیاسی و کنشگران جامعه مدنی و سیاسی ابعاد گسترده تری پیدا کرده است.

فراخوان به تظاهرات اعتراضی در پاریس

هموطنان، محافل دموکرات و آزادیخواه ساکن فرانسه!

کشورما ایران در شرایط بس حساسی بسرمی برد.رژیم جمهوری اسلامی هردم بیش ازگذشته دربحران فرورفته وبن بست هایش درزمینه های گوناگون آشکارترمی گردد. ترس ازخیزش توده های وسیع ومیلیونی مردم به تنگ آمده برعلیه نظام حاکم همه سران رژیم رافراگرفته است. در مقابله با امواج عظیم نارضایتی و برای تداوم عمرننگین نظام است که حکومتگران بیش ازگذشته به ابزارسرکوب و کشتارشریفترین فرزندان مردم ما پناه برده اند. شکنجه بازداشت شدگان، دادن حکم اعدام به متهمان بی گناه، اعدام زندانیان واعمال فشاربه زندانیان سیاسی و کنشگران جامعه مدنی و سیاسی ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. تیغ تبعیض و سرکوب تمام اقشارکشور از شمال تا جنوب و از شرق تاغرب، وشهرها و روستاها را را فرا گرفته است.

بیائیم دست دردست هم دهیم ودراعتراض به اعدام جنایتکارانه نوید افکاری، برای توقف شکنجه واعدام و برای آزادی همه زندانیان سیاسی ایران، گرد آمده و دراکسیون اعتراضی شهر پاریس شرکت کنیم.

زمان : شنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰

مکان: میدان حقوق بشر- تروکادرو

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وعقیدتی ایران-پاریس

جمعیت کردهای مقیم فرانسه

هماهنگی ایرانیان - پاریس (در اعتراض به شکنجه و اعدام)

سه شنبه ۱٥ سپتامبر۲۰۲۰ برابر با۲٥ شهریور۱۳۹۹

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید