چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٠٦

۲۷ بهمن ۱۳۹۹

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

بخشنامە ارتجاعی دولت روحانی ادامە سیاست بردە کردن نیروی کار است!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش پایانی

تعیین حق بیمە و کنترل تامین اجتماعی نباید بە دست سرمایە داران بیفتد

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید