جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۲۶ فروردين ۱۴۰۰

در این طومار در واقع دلایل تلفات سنگین کادر درمانی در بیمارستانها در دوران کرونا را بە روشنی برملا می کند. نام دیگری جز کشتار و جنایت در حق کادر درمانی کە فداکارانە با تمام محرومیت ها و فشارها با بە خطر انداختن سلامتی و جان عزیزشان برای نجات همو طنان خود تلاش می کنند، نمی توان بر اعمال مسئولین دولتی نهاد. از چنین مسئولانی انتظار نباید داشت کە بە مشکلات پرستاران رسیدگی کنند. گزارش رئیس خانە پرستار از کشتە شدن ٧ پرستار طی بازە زمانی یک ماهە بیش از همە نتیجە عملکرد و ناکارآیی سران سە قوەاست

 

بازنشتگان در این هفتە دوبار دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند

اعتراضات خیابانی بازنشستگان تامین اجتماعی در این هفتە و بە فاصلە ٣ روز از هم برگزار شد. آنها در ٢٢ و ٢٥ فروردین در پی خلف وعدەهای مکرر مسئولین دولتی و مدیران تامین اجتماعی کە در بر خلاف قول خود از افزایش مکفی حقوق های باز نشستگان تا پایان هفتە گذشتە بە آن عمل نکردند، بار دیگر خیابانهای دە ها شهر را بە تصرف خود درآوردند. بازنشستگان کە از واریز نشدن افزایش حقوق متناسب سازی بە حساب خود،بە شدت عصبانی بودند در هر دو تجمع این هفتە شان، علیە دولت نیز شعار دادند و بر ایستاگی روی مطالبات خود و تداوم اعتراضات شان تا رسیدن بە خواستە های شان تاکید کردند. تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم از بس دروغ شنیدیم ما دیگە رای نمیدیم و فریاد، فریا از این همە بیداد. از جملە این شعارها بود. در یکی از این تجمع ها شعار مرگ بر روحانی هم شنیدە شد.

وزیر بهداشت مسئول مرگ ٧ پرستار است

رئیس خانە پرستار پس از مدتها سکوت نسبت بە جان باختن تعداد زیادی از پرستاران و کادر درمانی در این هفتە با اشارە بە جان باختن ٧ پرستار کە طی یک ماە گذشتە اتفق افتادە، وزیر بهداشت را باعث جان باختن آنها معرفی کرد و خواهان محاکمە “نمکی” وزیر بهداشت شد.

روزنامە بهار نیوز از قول رئیس خانە پرستار نوشتم:”حمدرضا شریفی‌مقدم در گفت‌و‌گو با رکنا گفت: «اکنون بیش از دو ماه است واکسیناسیون کادر درمان در ایران آغاز شده است، اما روند تامین و توزیع این واکسن‌ها آن‌چنان نامناسب بوده که هنوز بخش زیادی از کادر درمان در سراسر کشور واکسن کرونا دریافت نکرده‌اند.» وی با اشاره به واردات «اندک» واکسن کرونا به ایران اضافه کرد: «توزیع همین مقدار اندکی که تامین شده است، نیز نامناسب بوده است و بارها شاهد خودی و ناخودی شدن افراد در هنگام دریافت واکسن بوده‌ایم.» دبیرکل خانه پرستار توضیح بیشتری در این زمینه نداده، اما درباره فوت هفت پرستار در یک‌ ماه اخیر بر اثر ابتلا به کرونا گفت: «ما شخص وزیر بهداشت را عامل مرگ این پرستاران می‌دانیم و معتقدیم حتی اگر این خانواده‌ها از وزیر شکایت نکنند، باز هم ایشان باید محاکمه شود.

از سوی دیگر “محمد میرزابیگی “رئیس سازمان نظام پرستاری در واکنشی مشابە خبر از کشتە شدن ١١٠ پرستار و ابتلای ٨ هزار پرستاردیگر بە کرونا و منفک شدن آنها از کار خبر داد .

جمع آوری طومار ٧ هزار امضایی پرستاران برای رسیدگی بە مطالبات شان

٧ هزار پرستار با امضاء و انتشار طوماری با عنوان «خون‌نامه پرستاران» در این هفتە خواستار رسیدگی فوری و جدی مسئولین سە قوە بە خواستە های شان شدند.

پرستاران در این طومار پس از اشارە بە شرایط و سختی کارشان در دوران کرونا و رسیدگی نکردن مسئولین بە شکایت و مشکلات شان، خواستار رسیدگی فوری روسای سە قوە بە مطالبات شان شدند.

عرضە محدود وسایل حفاظت فردی غیر استاندارد، قرار ندادن ماسک و وسایل بهداشتی و ایمنی مناسب استاندارد، منع پرستاران از استفادە از وسایل ایمنی و حفاظتی بە بهانە ایجاد ترس در میان بیماران، محروم کردن پرستاران از شمول قانون بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور، برخوردهای طیفی، نبود سیستم تهویە هوای مناسب در بیمارستانها، کمبود نیروی پرستاری و افزایش فشار کاری بخاطر کمبود نیرو شلوغی بیش از حد بیمارستانها خواستە ها و مشکلاتی هستند کە پرستاران در این طومار خواهان رفع آنها شدەاند. در قسمتی از طومار پرستاران گفتەاند، ماسک مخصوص نقاشی دوختە شدە در خیاطخانە ها را در اختیار کادر درمانی قرار می دهند!

مطالب مندرج در این طومار در واقع دلایل تلفات سنگین کادر درمانی در بیمارستانها در دوران کرونا را بە روشنی برملا می کند. نام دیگری جز کشتار و جنایت در حق کادر درمانی کە فداکارانە با تمام محرومیت ها و فشارها با بە خطر انداختن سلامتی و جان عزیزشان برای نجات همو طنان خود تلاش می کنند، نمی توان بر اعمال مسئولین دولتی نهاد. از چنین مسئولانی انتظار نباید داشت کە بە مشکلات پرستاران رسیدگی کنند. گزارش رئیس خانە پرستار از کشتە شدن ٧ پرستار طی بازە زمانی یک ماهە بیش از همە نتیجە عملکرد و ناکارآیی سران سە قواست.

تجمع اعتراضی کارگران واحد ترابری منطقە عملیاتی پارسیان،آغار و دالان

رانندگان خودروهای سبک شرکت بهرە برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در ٢٣ فروردین در اعتراض بە حذف خود از سامانە ساینا تجمع کردند .

علت اعتراض کارگران در واقع بە دلیل محروم کردن آنها از بخشی از حقوقی است کە در اثر اجرای طبقە بندی بە آنها تعلق می گیرد. این کارگران بە گزارش ایلنا ١٥ تا ٢٠ سال سابقە کاری دارندشرکتهای پیمانکار در مناطق نفتی کە سود سرشاری هم می برند از وقتی کە پس از اعتراضات سراسری تابستان گذشتە مکلف بە اجرای طبقە بندی مشاغل در شرکت هایشان شدند با ترفندهای مختلف از جملە اخراج و جابجاییما گروهی از پرسنل خود آنها را از افزایش دستمزد ناشی از طبقە بندی محروم کنند. این رفتار کارفرمایان با یک رشتە از اعتصاب کارگری در منطقە مواجە شدە. طنز تلخ در این ماجرا این است کەحذف این افراد درست در روز ملی شدن صنعت نفت انجام شدە. ظاهرا سهم کارگران از ملی شدن نفت نیزهمین است. سود نفت ملی هم گویا مال سرمایەداران است!

 

اعتراض کارگران نسبت بە رعایت نشدن پروتکل های کرونایی توسط پیمان کاران

خبر گزاری ایلنا در این هفتە بە نقل از کارگران شرکتهای پیمانکاری خبر از رعایت نشدن پروتکل ها و بخشنامە های کرونای در برخی از این شرکتها در منطقە پارس جنوبی داد و نوشت کارگران نگران سلامتی خود و خانوادە هایشان هستند و خواهان نظارت و فشار مسئولین بالا دستی شرکت نفت بە این شرکتها برای رعایت بخشنامە ها هستند

این خبرگزاری بە نقل از کارگران نوشت: د”ر برخی شرکت‌ها اصول اولیه رعایت نمی‌شود”. بە گفتە یکی از کارگران پیمانکاری نفت در منطقە پارس جنوبی هنوز سیستم غذا و استراحت برای پیمانکاری‌ها مانند قبل است. غذا دست به دست می‌گردد و به دست ما می‌رسد. در کانکس‌های استراحت نیز چندین نفر کنار هم می‌نشینیم و امکان ابتلا به بیماری بسیار زیاد است. در این شرایط، نگران خانواده‌هایمان هستیم که ماهی یکبار به دیدن‌شان می‌رویم. نگرانیم که آن‌ها هم آلوده شوند. گفتنی است کە قبلا چندر اعتراض و تجمع علیە رعایت نشدن اصول بهداشتی و پروتکل های کرونایی در چند شرکت دیگر پتروشیمی در منطقە انجام گرفتە ولی تغییر چندانی در هیچ کدام از شرکتها صورت نگرفتە. است. مسئولین دولتی نیز هیچ اقدامی برای وادار کردن صاحبان این شرکتها کە همگی از خودی های حکومت هستند، انجام نمی دهند.

 

ادامە اعتراضات اپراتورهای آب و فاضل آب در اهواز

اپراتورهای شرکت آب و فاضلاب اهواز در ٢٤ فروردین برای سومین مرتبە در سال جاری در اعتراض بە پرداخت نشدن، مطالبات مزدی چند ماهە گذشتە شان تجمع و خواهان پرداخت آن شدند. مسئولین دولتی با بی توجهی بە خواستهای کارگران تلاش می کنند آنها را از پیگیری حقوق شان مایوس نمایند. با این همە کارگران همچنان برای گرفتن مطالبات شان بە اعتراض خود ادامە می دهند.

اعتراض کارگران نی بر هفت تپە بە تعطیلی محل کارشان

بە گزارش اتحادیە آزاد کارگران، کارگران نی بر هفت تپە در ٢٤ فروردین در اعتراض بە تعطیل شدن محل کارشان تجمع کردند. ظاهرا علت تعطیل کردن قسمت نی بری بە دلیل نقص فنی در کارخانە بودە است. با این حال کارگران آنرا بهانە می دانند.

اعتراضی معلمان خرید خدمت و حق التدریسی

معلمان خرید خدمت و حق التدریسی در ٢٤ فروردین نسبت بە ناچیز بودن دستمزد و حقوق شان اعتراض کردند. این اعتراض نمایندگان معلمان پس از آن صورت گرفت کە حقوق ماهانە آنها ٢،٣ میلیون تومان و ٣٥٠ هزار تومان کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای سال ١٤٠٠ و نصف حقوق معلمان رسمی اعلام شد.

معلمان معترض خواستار رفع تبعیض و افزایش دستمزد و حقوق خود شدند

تجمع معلمان تازە استخدامی مقابل مجلس

در ٢٣ فروردین شمار زیادی از معلمانی کە بە تازگی بە استخدام آموزش و پرورش درآمدەاند با برگزای تجمع مقابل مجلس نسبت بە حقوق ناچیز خود و تبعیض مزدی اعمال شدە علیە خود اعتراض و خواهان رفع تبعیض و افزایش حقوق برابر با سایر معلمین شدند. معلمان معترض در تجمع خود با سردادن شعاری چون، شعار هر معلم مرگ بر استثمار، حقوق ما دومیلیون خط فقر دە میلیون، زحمت چند برابر حقوق نابرابر خواستە های شان را بیان کردند.

آزادی جعفر عظیم زادە را تبریک می گوییم.

در ٢١ فروردین جعفر عظیم زادە پس از گذراندن دورە محکومیت اش از زندان آزاد شد.

بە گزارش کانال تلگرامی سندیکای واحد

"جعفرعظیم زاده درسال ۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» به شش سال زندان و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و فعالیت مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شده‌بود. .

این فعال کارگری در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ هم با تشکیل یک پرونده دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۳ ماه زندان محکوم شده بود"

لازم بە ذکر است کە همە آن اتهامات کلیشەای کە بە آقای عظیم زادە توسط قاضی صلواتی و بقیە نسبت دادە شدە بود همگی از ابداعات عوامل دستگاە سرکوب جهت بە زندان انداختن این فعال سندیکایی بە دلیل فعالیت های اتحادیەای بود. ما آزادی آقای عظیم زادە را بە ایشان و خانوادە گرامی شان، بە اتحادیە آزاد کارگران و سایر فعالین و تشکلهای مستقل سندیکایی صمیمانە شادباش می گویم و در شآدی آنها سهیم هستیم. بە امید رهایی همە زندانیان کارگری و سیاسی

 

افزودن دیدگاه جدید