سه شنبه ۰۱ تير ۱۴۰۰ - ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۰۷ خرداد ۱۴۰۰

اعتراضات کارگران نفت اعم از رسمی و قراردادی در ماەهای اخیر بە صورت کم سابقەای افزایش پیدا کردە است. علت عمدە گسترش اعتراضات نارضایتی شدید از اندک بودن دستمزدها و برخی تعدیل ها در مزایای کارگران رسمی است. در واقع کارگران قراردادی برای پرداخت مزایای مشابە با رسمی ها و استخدام رسمی هستند و رسمی ها نگران از دست دادن حقوق مکتسبە خود هستند. با این حال هر دو گروە هدف یک سانی را دنبال می کنند.

تجمع دوبارە کارکنان رسمی نفت

در پنجم خرداد کارکنان نفت بار دیگر در اعتراض نسبت بە نحوە افزایش حقوق امسال خود بە شکل همزمان در چند شهر کشور تجمع كردند. كاركنان معترض در تجمع های خود کە در شهرهای تهران، اهواز، ابادان، بوشهر، ماهشهر، عسلویە، فلات قارە و مجتمع دریایی ابوذر برگزار کردند خواستار افزایش دستمزد و پرداخت سایر مزایای شغلی خود

شدند. اعتراضات کارگران نفت اعم از رسمی و قراردادی در ماەهای اخیر بە صورت کم سابقەای افزایش پیدا کردە است. علت عمدە گسترش اعتراضات نارضایتی شدید از اندک بودن دستمزدها و برخی تعدیل ها در مزایای کارگران رسمی است. در واقع کارگران قراردادی برای پرداخت مزایای مشابە با رسمی ها و استخدام رسمی هستند و رسمی ها نگران از دست دادن حقوق مکتسبە خود هستند. با این حال هر دو گروە هدف یک سانی را دنبال می کنند.

 

تجمع اعتراضی کارکنان رسمی هلدینگ نفتی خلیج‌فارس در ماهشهر

تصمیم بە تجمع بعد از ان گرفتە شد کە مدیریت هلدینگ تصمم بە قطع پارەای از مزایای شغلی و مزدی کارگران رسمی با تغییر نوع قراردادهای کنونی گرفت. حق بهرە وری و پاداش شایستگی از جملە مزایایی است کە مدیریت هلدینگ بە صورت یکجانبە تصمیم بە حذف شان گرفتە است. کارگران خواستار اجرای قرارداد قبلی هستند.

گفتنی است کە تصمیم بە تغییر قراردادهای رسمی از اول سال جدید توسط كارفرمایان برای از بین بردن بخشی از حقوق کارگران رسمی شروع شدە است. هدف از این اقدام کاهش مزایا و دستمزد کارگران رسمی بە اندازە حقوق کارگران قراردادی است. بجای اینکە جقوقهای کارگران قراردادی و پیمانی را زیاد کنند، حقوق رسمی ها را می خواهند کسر کنند!

خواستە دیگر کارگران محفوظ ماندن حق انتقال بە دیگر شرکتهای نفتی است. برداشتن این حق نیز در جهت سیاست موقتی سازی کارکنان رسمی است.

 

تداوم اعتراضات معلمان خرید خدمت

اعتراضات معلمان خرید خدمت نسبت بە بلاتکللیف ماندن وضعیت شغلی شان در این هفتە نیز مقابل مجلس فرمایشی تداوم یافت. معلمان معترض همچنان خواستار تصویب قانونی در مجلس جهت رفع موانع استخدام خود در اموزش و پرورش هستند. مجلس اما تا کنون از انجام این کار طفرە رفتە است. گفتنی است کە دولت سالهاست از استخدام معلمان خرید خدمت بە بهانە های مختلف خودداری می کند و گفتە می شود بە مجلس گفتە است از فراهم کردن امکان قانونی جهت استخدام معلمان خرید خدمت خودداری نماید. بهمین جهت معلمان مدتهاست کە میان مجلس و دولت پاسکاری می شوند.

 

سرگردانی کارگران آب و فاضلاب در خوزستان همچنان ادامە دارد!

اعتراضات کارگران شرکت آب وفاضلاب روستایی خوزستان در این هفتە نیز با وجود بی توجهی مدیران متفرعن شرکت و استانداری این شرکت نسبت بە کارگران زحمتکش همچنان ادامە پیدا نمود. کارگران کە سە ماە است دستمزد نگرفتە اند و در بلاتکلیفی کامل بە سر می برند از بیمە هم محروم ماندەاند، در ٤ خرداد با پهن نمودن سفرەهای خالی مقابل شرکت خواستار رسیدگی و توجە بە خواستە های خود شدند.

 

حملە ماموران امنیتی بە بازنشستگان مخابرات در شیراز

تجمع بازنشستگان مخابرات در شیراز کە در دوم خرداد برای پیگیری خواستە های شان تجمع كردە بودند مورد یورش نیروهای سرکوبگر قرار گرفت. بازنشستگان در این تجمع خواستار پرداخت دیون پرداخت نشدە شان شدند. گفتنی است کە ابراهیم رئیسی چند ماە قبل در هنگام سفری کە بە شیراز داشت با انجام توافقی با کارگران قرار گذاشتە بود کە بزودی ترتیب پرداخت دیون بازنشستگان را کە ١٥ سال است پرداخت نشدە، خواهد داد. ولی با گذشت چندین ماە هنوز هیچ اقدامی انجام ندادە است. بازنشستگان جمع شدە بودند تا نسبت بە ادامە بلاتکلیفی خود اعتراض کنند. کە مورد یورش ماموران قرار گرفتند.

 

اعتصاب كاركنان خط پنج مترو ی تهران

٢٠٠ کارگر حراست و نگهداری خط پنج متروی تهران در این هفتە در اعتراض نسبت بە پرداخت نشدن مطالبات مزدی چهار ماە گذشتە و همچنین رد نکردن حق بیمە هایشان و خلف وعدە کارفرما در پرداخت دستمزدها، اعتصاب نمودند و خواستار پرداخت دیون کارفرما بە خود شدند.

 

گروە های مختلف مزدبگیران بە اعتراضات معیشتی می پیوندند

هر روز کە می گذرد بر تعداد مزدبگیرانی کە بە دلیل فشارهای معیشتی بە اعتراضات خیابانی می پیوندند افزودە می شود.

در سوم خرداد شماری از استادان دانشگاە آزاد در استان آذربایجان شرقی کە نسبت بە اندک بودن حقوق های خود و پرداخت نشدن مرتب حقوق های شان معترض هستند در مقابل دانشگاە آزاد تبریز تجمع نمودند و خواهان افزایش حقوق های خود شدند.

تداوم افزایش قربانیان حوادث شغلی

تنها چند هفتە بعد از ادعای دروغ علی ربیعی مبنی بر کاهش شمار قربانیان حوادث شغلی تعداد این نوع حوادث و شمار قربانیان آنها بە طرز بی سابقەای فزونی یافتەاند. طی همین چند هفتە دەها کارگر در اثر حوادث در محل های کارشان مجروح و کشتە شدەاند نوشت:”اگر فقط یک بازه‌ی دو روزه‌ی اول تا سوم خرداد را در نظر بگیریم، نُه کارگر در همین دو روز جان شتاب خود را از دست داده‌اند؛ چهار نفر از متوفیان کارگر معدن، دو نفر کارگر ساختمانی، دو نفر کارگرِ کارخانه‌ی چسب و یک نفر، کارگر ساده رستوران بوده است.

در واقع انتظار هم نمی رفت کە شمار حوادث کمتر شود زیرا کە محیط و شرایطی کە این حوادث را خلق می کنند و عواملی کە آنها را شتاب می بخشند قرص و محکم سر جای شان باقی هستند. متاسفانە بە نظر میرسد کە در آیندە شمار قربانیان حوادث شغلی باز هم افزایش پیدا کند. در حال حاضر مهمترین عامل افزایش قربانیان حوادث شغلی، سود جویی زیادە از حد کارفرمایان و مماشات مدیران ارشد وزارت کار و دستگاە قضایی با کارفرمایان متخلف و قانون شکن می باشد.

 

تجمع دوبارە معلمان پیش دبستانی مقابل مجلسن

در دوم خرداد یکبار دیگر معلمان پیش دبستانی با تجمع در مقابل مجلس نسبت بە حقوقهای اندک و وضعیت استخدامی خود اعتراض و خواهان استخدام در و پرورش و بهرمندی از حقوق کارکنان رسمی شدند.

 

تجمع اعتراض کارکنان بهرە برداری مترو در تهران

حدود ٢٠٠ نفر از کارکنان بهرەوری متروی تهران در این هفتە با برگزاری تجمع مقابل شورای شهر تهران خواستار اصلاح عناوین شغلی خود تا سال ٩٣، پرداخت فوق العادە حق جذب، ٤ سال گذشتە، پرداخت مطالبات خود از بابت بیمە تکمیلی، لباس کار و برخورداری از بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور شدند . اولویت در واکسیناسیون و حق ایجاد تشکل از دیگر مطالبات کارگران عنوان گردیدە است.

 

اعتراض بە اخراج در شهر شوش

شماری از کارگران هفت تپە در اول خرداد مقابل ادارە کار شهرستان شوش تجمع و ضمن محکوم کردن اخراج شما ری از همکاران شان از هفت تپە خواستار رسیدگی ادارە کار بە وضعیت کارگران و جلوگیری از اخراج آنها گردیدند

گفتنی است کە اخیرا در پی خلع ید مالک هفت تپە، فشار بە کارگران کارخانە افزایش یافتە است و بیم آن می رود کە عدەای از کارگران حق طلب را از کار اخراج نماتیند. گفتە میشود کە قطع آب مزارع نیشکر نیز بخاطر انتقام جویی از پس گرفتن هفت تپە از مالک متخلف انجام گرفتە است. کاری کە بی شباهت با رفتار باندهای مافیایی نیست.بهر حال این باندها و پشتیبانان شان بە آسانی از منافع نامشروع شان نخواهند گذشت. بهمین خاطر کارگران لازم است هوشیارانە خود را از هم اکنون برای بی اثر کردن توطئە های آنها آمادە کنند. دشواری کار این است کە این باندها کنترول امورات کشور را قبضە کردەاند و بقای حکومت با بقای باندهای مافیایی گرە خوردە است.

 

افزودن دیدگاه جدید