سه شنبه ۰۱ تير ۱۴۰۰ - ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱

معلمان و انتخابات فرمایشی ۱۴۰۰

۱۹ خرداد ۱۴۰۰

معلمان و انتخابات فرمایشی  ۱۴۰۰

یداله بلدی عضو گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری