از کودک در مهد کودک تا پیرمرد بازنشستە اهوازی زیر تیغ سرکوب!

از کودک در مهد کودک تا پیرمرد بازنشستە اهوازی زیر تیغ سرکوب!
جمعه, 5. اوت 2022 - 20:39
با تشدید سرکوب رژیم قادر نیست از باتلاق بحران ها خود را بیرون بکشد. اگر می شد چنین کرد دامنە اعتراضات این همە از لحاظ اجتماعی گستردە نمی شد. رژیمی کە از کودک مهد کودکی گرفتە تا پیرمرد بازنشستە اهوازی احساس وحشت می کند، فاقد آیندە است و فاتحەاش خواندە است. این را خوب است آنهایی کە مجری دستگاە سرکوب هستند بدانند و تا دیر نشدە حساب خود را از عامران سرکوب جدا کنند.

حداقل ١٢ تن از سازمانگران و فعالان اعتراضات بازنشستگان در خوزستان بە صرف اعتراض بە قانون شکنی دولت در مورد مصوبە مزدی شورای عالی کار پس از هجوم وحشیانە پاسداران مسلح بە تجمع بازنشستگانی کە تنها سلاح شان مشت های گرە کردە شان بود بازداشت شدند و آنان را روانە زندان کردند تا بە جرم طلب حق و اعتراض بە قانون شکنی دولت مجازات شان نمایند.

سپیدە رشنو زن نویسندە و روشنفکر را دو هفتە بعد از بازداشت بازنشستگان خوزستانی بە واسطە مخالفت با حجاب اجباری ابتدا در زندان زیر شکنجە لە و رودە کردند و سپس در یک اقدام تهوع آور و نفرت انگیز در یک فیلم نمایشی وادار کردند تا از اعتراض و حق خود برائت بجوید و سپس او را کە در اثر شکنجە های وحشیانە دچار خونریزی در داخل شکم شدە است را بە بیمارستان طالقانی منتقل کردند.

در هجوم سراسری بە بهائیان از هیچ جنایت و پستی از تخریب خانە های شان و بستن محل های کسب و کارشان تا بازداشت شمار زیادی از آنان گرفتە تا متهم کردن بچە های کودکستانی بە عامل بیگانە و تبلیغ و ترویج بی حجابی در مهد کودک بهائیان دریغ نکردند.

مشابە این رفتار را پاسداران استبداد و تحجر در مورد همە مخالفان و منتقدین رژیم دە ها سال است کە دنبال می کنند. از نظر این جماعت زورگو و ستمگر گویی از پیرمرد بازنشستە اهوازی تا کودکانی کە در مهد کودک پیروان بهایی نگهداری و آموزش می بینند. عامل بیگانە هستند و مشغول توطئە علیە ستمگران حاکم.

هزاران کارگر و معلم، دانشجو، وکیل، نویسندە و روزنامە نگار، فعال مدافع محیط زیست، هنرمند و زن برابرای طلب و مبارز و کنشگر سیاسی و مدنی با همین بهانە سالهای زیادی از عمرشان را در زندانها سپری کردە اند و هزاران نفر از آنان در خیابان و زندان و در کشورهای خارج بە قتل رسیدە و سر بە نیست شدەاند.

در این میان البتە دەها نفر نیز بە راستی جاسوس بیگانە بودەاند کە اکثریت شان در نهادهای نظامی و امنیتی لانە کردە بودند و از جنس خود همین جماعت سرکوبگر بودەاند و یقین بدانیم اگر کسی بە راستی دنبال جاسوس بیگانە می گردد، باید آنها را نە در میان بهائیان و بازنشستگان و معلمان و کارگران و زنان آزادە برابری خواە و فعالان مدافع حفظ محیط زیست... بل کە در میان سرداران سپاە و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی رژیم و نهادهای ایدولوژیک آن جستجو کند.

تا کنون هیچ سند و مدرکی دال بر جاسوس بودن کسی در میان گروە های نامبردە کە بە اتهامات جعلی وابستگی بە بیگانە دستگیر و بە نا حق و البتە آگاهانە با این قسم اتهامات متهم و کشتە و یا شکنجە شدە و مدت زیادی از زندگی شان را در زندانهای دشمنان واقعی مردم و ایران گذراندەاند، یافت نشدە. بر عکس این افراد در زمرە میهن دوستان و آزایخواهان و عدالت طلبان واقعی بودە و هستند و تا پای گذشتن از زندگی خود در این راە ایستادگی و مبارزە کردەاند. جرم واقعی آنان از نظر حکومت در واقع غیر از میهن دوستی، آزادی و عدالت و برابری خواهی و دفاع از حفظ زاد و بوم اجدادی شان نبودە است.

هدف رژیم از این اعمال چیزی بە غیر از واداشتن مردم بە تمکین از خود و سکوت و بی عملی در قبال سیاستهای ارتجاعی و تخریبی نبودە و نیست. اینکە دامنە تعرضات رژیم روز بە روز وسیعتر و شدیدتر شدە و حتی بازنشستە ها و کودکان و مهد کودکها هم از تعرض آن در امان نماندەاند، بخاطر شکست سیاست وادار کردن جامعە بە تمکین از رژیم، گسترش فزایندە مخالفتها و اعتراضات علیە آن و بحران های دامنگیری است کە رژیم را در باتلاق خود ساختە گرفتار و مستاصل کردە است. با این همە جامعە مرعوب و تسلیم این جو نخواهد شد. همچنانکە تا کنون نشدە است. بر عکس انتظار کسانی کە تشدید سرکوب و خفقان را عامل فروکش کردن اعتراضات میفهمند برخوردهای رژیم بە کنش و واکنشهای گستردە تر جامعە برای عبور از رژیم دامن خواهد زد. زیرا کە جا معە نمی تواند با وجود این همە بحران و سرکوب ساکت بماند. با تشدید سرکوب رژیم قادر نیست از باتلاق بحران ها خود را بیرون بکشد. اگر می شد چنین کرد دامنە اعتراضات این همە از لحاظ اجتماعی گستردە نمی شد. رژیمی کە از کودک مهد کودکی گرفتە تا پیرمرد بازنشستە اهوازی احساس وحشت می کند، فاقد آیندە است و فاتحەاش خواندە است. این را خوب است آنهایی کە مجری دستگاە سرکوب هستند بدانند و تا دیر نشدە حساب خود را از عامران سرکوب جدا کنند.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.