رفتن به محتوای اصلی

نه به اعدام ،

کنگره زن، زندگی، آزادی

کنگره زن، زندگی، آزادی

جمهوری اسلامی، حکومت جهل و جنابت و توحش، اعدامشان کرد. مجید کاظمی  سعید یعقوبی  صالح میرهاشمی

جمهوری اسلامی، حکومت جهل و جنابت و توحش، اعدامشان کرد. مجید کاظمی سعید یعقوبی صالح میرهاشمی

برای مقابله با اقدام یک صدا شویم، همصدا شویم

برای مقابله با اقدام یک صدا شویم، همصدا شویم

برای جلوگیری از اعدام هم صدا شویم

برای جلوگیری از اعدام هم صدا شویم

زندگی را اعدام نکنید

زندگی را اعدام نکنید

نه به اعدام

نه به اعدام