رفتن به محتوای اصلی

این دیگر فریبکاری و حمایت از جنایات رژیم است!

این دیگر فریبکاری و حمایت از جنایات رژیم است!

"طبیب آمدا پزشکیان در راه عدالت و آرامش،مسعود پزشکیان؛ کسی که مثل هیچ کس نیست، دومین خرداد اصلاح طلبان ، "اینها عناوین مقالاتی هستند کە نویسندگان روزنامە اعتماد در شمارە آخر روزنامە شان بعد از تائید صلاحیت پزشکیان برای شرکت در انتصاب فرمایشی ریاست جمهوری در حمایت و وصف شخصیت این یگانە امید باقی گذاشتە شان نگاشتەاند. تیتر مقالات بە تنهایی بازگو کنندە وصف حال این جماعت نا آموختە از تجربیات پیشین شان است و داستان کبک سربردەدر زیر برف را در اذهان تداعی می کند.

در مورد شخصیت مسعود پزشکیان هم تا دلشان خواستە اغراق نمودە اند. این در حالی است کە هنوز هیچ چیز نە بە دار است و نە ببار. پزشکیان خودش را "اصولگرای اصلاح طلب"معرفی کردە و علت همە ی بحران های کشور را سرپیچی از فرامین رهبر عنوان نمودە. یعنی پیشاپیش مراتب سرسپردگی خودش را بە علی خامنەای اعلام نمودە است. بە نظر می رسد علت تائید صلاحیت او برای فریب مردم بە شرکت درانتصاب مقابلە با تحریم انتصابات بودە باشد و نە درآوردن پزشکیان از صندوق. اما در نوشتە های عدەای از "اصلاح طلبان" تلاش می شود تصویری از انتصاب رئیس جمهوری در نظام فقاهتی بە خورد مردم دادە شود کە صد و هشتاد درجە خلاف واقع و تجربە خود اصلاح طلبان است.

این تلاشها نیک کە بنگریم در خدمت کمک بە تحکیم پایە های پوسیدە رژیم مستبد، علیە منافع مردم و کشور و خلاف سمتگیری جامعە برای بە زیر کشیدن رژیم از اریکە قدرت است. تائید صلاحیت پزشکیان نیز از این لحاظ برای رژیم یکدست اهمیت دارد ولاغیر.

بە فرض اینکە معجزەای هم رخ بدهد و نام پزشکیان از صندوق بیرون کشیدە شود باز هم همە ی تصمیمات مهم را علی خامنەای است کە خواهد گرفت و نهایت اختیارات پزشکیان فراتر از هیچ کدام از روسای جمهوری پیشین اعم از اصلاح طلب، محافظە کار، میانە رو و تند رو نخواهد رفت. این بازی تازە اصلاح طلبان در واقع تلاشی است برای ضربە زدن بە تحریم انتصاب ریاست جمهوری توسط مردم. بهمین جهت این اقدام درشرایط سرکوب خونین و در اوج بگیر و ببند ها، بە همان اندازە جنایات جریان حاکم تحت رهبری خامنەای علیە مردم بودە و نابخشودنی و خیانت آشکار بە کشور و مردم بخاطر منافع گروهی است هم از این رو نمیتوان آنرا بە حساب توهم، خوشبینی و یا ابلهی اصلاح طلبان گذاشت. بە امید دادن جواب دندان شکن از سوی مردم بە این جماعت مکار در انتصاب ٨ تیر. 

دیدگاه‌ها

صادق کار

سلام چند هفتە تحمل کنید، سبب و علل روشن می شود. تائید صلاحیت احمدی نژاد بە علت اینکە یک بار در مقابل خامنەای گردن کشی کردە بود رد شد. خامنەای مایل نیست کسانی را کە ممکن است مزاحمت برایش ایجاد کنند در بازی شرکت دهد. علت رد کردن لاریجانی نیز همین بود. پزشکیان را تائید کردند چون مطمعن هستند مزاحمت ایجاد نخواهد کرد. تصور هم نمی کنم کە قصد بیرون کشیدن پزشکیان از صندوق را داشتە باشند. رای اش را  برای بالا بردن مشارکت می خواهند. تائید او بە هیچ وجە بە منزلە عقب نشینی از موضع خالص سازی و بازگشت بە انتخابات پیش از ١٤٠٠ نیست

س., 11.06.2024 - 20:52 پیوند ثابت
سعید سعادت

من تعجب میکنم از رفیق صادق که نوشته اش کمترین عنصر تحلیلی منطبق بر منطق را دارد ، کافیست به فجایع ناشی از یکدست سازی حکومت نگاه کنیم تا بفهمیم که چرا حکومت را وادار به اتخاذ روش دیگری در انتخابات کرده است ، آیا صرفا وجود یک فرد منسوب به اصلاح طلبان میتوانست تنور انتخابات را گرم کند که آنچنان دارای اعتبار و شخصیت شناخته شده ای نیست با فردی مثل احمدی نژاد که میتوانست با شعار های پو پو لیستی تعداد زبادی را به سمت لنتخابات بکشاند ؟ من فکر میکنم رفقای حزب چپ هنوز گرفتار تحلیل تحریم انتخابات در سالهای ۹۶ و ۱۴۰۰ هستند در حالیکه شرایط نسبت به آنزمانها بسیار متفاوت است
د., 10.06.2024 - 19:28 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید