رفتن به محتوای اصلی

دفع خطر جنگ منوط بە گسترش مبارزە برای دفع رژیم استبدادی است

دفع خطر جنگ منوط بە گسترش مبارزە برای دفع رژیم استبدادی است

در این روزها بخصوص بعد از کشتە شدن ٣ سرباز وزخمی شدن دە ها تن دیگر از سربازان امریکایی مستقر در اردن خطر گسترش تنش و جنگ در منطقە تشدید شدە است. حملە بە سربازان امریکایی کە گفتە می شود توسط یکی از گروە های عراقی نزدیک و مرتبط بارژیم حاکم بر ایران انجام گرفتە است خطر حملە بە ایران را نیز افزونتر از پیش کردە است.

قبل از آن نیز حملات متعددی از طرف حوثی های متحد رژیم بە برخی کشتی ها در دریای سرخ انجام شدە بود کە با حملات تلافی جویانە امریکا و انگلیس مواجە شدە است.

گفتە می شود هم دولت بایدن و هم حداقل وزارت امور خارجە رژیم مایل بە جنگ مستقیم و رو در رو با هم نیستند و ظاهرا مذاکرات و بدە بستان هایی مانند "اطلاع رسانی امریکا در مورد عملیات ترریستی کرمان قبل از وقوع آن " میان آنها وجود دارد کە آن را تائید می کند. هنوز هم بە نظر نمیرسد کە امریکا یا حکومت بخواهند وارد جنگی مستقیم و گستردە شوند، زیرا در شرایط کنونی بە نفع هیچ کدام شان نیست.

با این وجود اما بعد از کشتە شدن ٣ سرباز امریکایی در اردن بە نظر می رسد فشار بە بایدن برای عملیات تلافی جویانە در خاک ایران بالا گرفتە است و احتمال اینکە چنین عملیاتی ولو تاکتیکی در داخل مرزهای ایران از طرف امریکایی ها صورت بگیرد بیشتر شدە و باعث نگرانی گروە های از مردم کە مایل بە درگیری و تنش با کشورهای خارجی نیستند شدە است. همین احتمال باعث کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی شد و ارزش دلار را بە سرعت از ٥٢ بە ٦٠ هزار تومان رساند .

رژیم هم مجبور شد برای راضی کردن امریکا تعدادی از افسران ارشد سپاە را بە بهانە حملات اسرائیل از سوریە خارج کند، گروه عراقی کە حملە بە مرکز استقرار نظامیان امریکایی بە اردن را انجام دادە بود نیز مجبور شد رسما اعلام کند کە موقتا بە مراکز نظامی امریکا در منطقە حملە نخواهد کرد. با این وصف این عقب نشینی های آشکار ظاهرا هنوز نتوانستە دولت بایدن را راضی کند و گفتەاند تصمیمات شان بە حملات را کە ظاهرا فراتر از حملات انتقامی و دامنە دار تر از حملات قبلی در عراق و یمن است عملی خواهند کرد.

شایعەای هم شب گذشتە راجع بە اعزام چند هواپیمای سوخت رسان بە یکی از کشورهای اروپای پخش شد کە اگر صحت داشتە باشد حکایت از گستردگی حملات قریب الوقوع دارد.

فشار های سیاسی، اقتصادی و سرکوب و کشتار در کشور بە حدی رسیدە است کە عدەای از مردم نیز بە هوای اینکە حملە خارجی ممکن است برای خلاصی از دست رژیم بە کمک شان بیاید، متاسفانە مخالفتی با آن ندارند. از طرفی دیگر عدەای نیز بە این توهم کە خارجی ها برای نجات آنها باید دخالت کنند دامن می زنند و در واقع بە اتکای مردم بە خودشان و گستردە شدن اعتراضات مردم برای بە زیر کشیدن رژیم صدمە وارد می کنند.هر جنگی چە با ایران چە با کشورهای دیگر منطقە بیش از همە بە مردم کشور کە هم اکنون نیز از هر لحاظ تحت فشار قرار دارند، آسیب می رساند و وضعیت آنها را از هر لحاظ دشوارتر می کند.

در درون رژیم هم جریاناتی هستند کە بدشان نمی آید جنگ کوچکی بە راە بیندازند تا بە کمک آن بلکە رژیم را از سرنگون شدن نجات بدهند. سخنگویان و پیام رسانان این جریانات در رسانە های مجازی حضور فعال دارند و چنین تبلیغ می کنند کە گویا امریکا و اسرائیل جرات جنگ با ایران را ندارند و عملا مشغول تحریکات جنگی هستند. یکی از فرماندهان ارشد سپاە هم اخیر بە دولت عراق هشدار داد کە اگر امریکایی ها را از عراق بیرون نکند خود آنها همانطور کە بە اقلیم کردستان حملە کردند، با حملە بە خاک عراق این کار را خواهد کرد!

سرکوب و کشتار و اختناق واقعیت آن است کە نتوانستە مردم را از مسیر سرنگون کردن رژیم بازدارد. در چنین اوضاعی گسترش در گیری جمع و جور با امریکا می تواند نعمتی برای آنان کە می خواهند برای حفظ قدرت دست بە هر جنایتی بزنند باشد.

خبرهایی کە بعد از حملە موشکی بە خاک پاکستان منتشر شد این ظن را کە در سپاە ممکن است چنین جریان قدرتمند جنگ طلبی  وجود دارد و خود خامنەای نیز دست شان را باز گذاشتە باشد چندان نامحتمل نیست.

این کە یک قدرت خارجی حاضر باشد در این دوران پرآشوب با لشکر کشی و صرف هزینە هنگفت برای نجات مردم یک کشور از دست رژیم دیکتاتوری آنطور کە بعضا آرزو دارند بە کمک مردم بیاید، توهمی بیش نیست. چنین اتفاقی هم اگر بوقوع بپیوند، هزینە اش بیش از فایدە نداشتە آن است. راە رهایی از قید رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی و دفع خطر جنگ و دخالت نظامی احتمالی، تشدید مبارزە خود مردم ایران علیە جنگ و برای براندازی رژیم و استقرار آزادی، دمکراسی و صلح پایدار در منطقە است. از سوی دیگر نباید از یاد برد رسیدن بە آزادی و برابری و رفاە بهایی دارد کە باید هر ایرانی سهم خود را برای آن ادعا نماید

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید