رفتن به محتوای اصلی

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

ادامە اعتراضات کارگران در شرکتهای نفتی

اعتراضات کارگران در شرکتهای نفتی با وجود گذشت سە ماە از آنها در این هفتە نیز در شرکت بهرەبرداری نفت و گاز آغاجری، ارکان ثالث و پیمانکاری پالایشگاه پنجم، ششم و هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی و در شرکت فلات‌قاره جزیره لاوان، در ١٣ و ١٥ بهمن با تاکید کارگران بر ادامە دادن بە اعتراضات شان تا رسیدن بە خواستە های خود دنبال شد.

بنا بە گزارش کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، مطالبات کارگران حذف سقف حقوق، اصلاح کف حقوق، حدف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، اجرای کامل مادە ١٠، پرداخت بک پی مادە ١٠، عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی و عدم دست درازی بە صندوق بازنسستگی نفت، هستند.

همچنین بنا بە گزارش خبرگزاری ایلنا کارگران ارکان ثالث در ١٧ بهمن بە تهران آمدند و در مقابل ساختمان وزارت نفت با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی مدیریت شرکت نفت بە مطالبات خود شدند. ایلنا در گزارش خود نوشت:

"این کارگران قبل از هر چیز خواستار «حذف پیمانکار تامین نیروی انسانی» و برقراری عدالت در زیرمجموعه وزارت نفت شدند"

ادامە اعتراضات گروە های مختلف بازنشستگان

اعتراضات خیابانی گروە های مختلف بازنشستگان همچون. بازنشستگان تامین اجتماعی، فرهنگی، کشوری، فولاد و مخابرات در شهرهای مختلف در این هفتە با وسعت بیشتری ادامە پیدا کرد. بازنشستگان شرکت کنندە در اعتراضات این هفتە علاوە بر درخواست افزایش حقوق های بازنشستگان، همسان سازی، بیمە کارآمد خواستار پرداخت عیدی بە بازنشستگان بە اندازە کارگران شاغل شدند. گفتنی است کە عیدی قانونی کارگران معادل دوماە حقوق می باشد، اما دولت قصد ندارد بە بازنشستگان بابت عیدی حقوق دو ماە را بدهد. بازنشستگان کە از کمی حقوق و گرانی دارو و درمان و سایر هزینە های زندگی بە تنگ آمدەاند، پس از شنیدن این در تظاهراتشان خشم و اعتراض خود بە دولت را با طرح شعارهای بە مراتب تندتری از گذشتە بروز دادند و خواهان اتحاد بازنشستگان شدند.

"برای ریشه کن کردن فقر و نداری،  نابرابری و تبعیض، اتحاد اتحاد"

مهاجرت کارگران ایرانی بە کشورهای حوزە خلیج فارس

بنا بە گزارش ایلنا در سال گذشتە بە علت سطح پایین دستمزد کارگران برای کار بە کشورهای حوزە خلیج فارس، ترکیە، عمان و عراق مهاجرت کردەاند. در گزارش از جملە بە مهاجرت ٦ تا ٧ هزار کارگر برای کار بە عراق اشارە شدە است. گفتنی است کە سطح دستمزد در اکثر کشورهای همسایە و منطقە بیشتر از ایران و در کشورهای حوزە خلیج فارس چند برابر ایران است

بە نوشتە خبرگزاری ایلنا :

"حدود ۶ تا هفت هزار نفر از کارگران ایرانی هم اکنون در کشور عراق فعالیت دارند و برخی کارگران متخصص روزانه چهار میلیون تومان دستمزد می‌گیرند درحالیکه همین کارگران متخصص در کشورمان روزانه ۲۸۵ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند".

 

در همە ی کشورها سرمایە داران بدون استثنا کارگران را استثمار می کنند. اما همین گزارش کوتاە شدت استثمار کارگر در ایران نسبت کشورهای دیگر را نشان می دهد.

کارفرمایان و سرمایە داران بزرگ ایرانی در حالیکە کە غرق در ثروت هستند و غالبا زندگی های لاکچری دارند هنگام تعیین دستمزد آه و نالە راە می اندازند و ادعا می کنند، تولید مقرون بە صرفە نیست و نمی توانند دستمزد ها را افزایش دهند و گویا برای رضای خدا کارخانە باز کردەاند. اما چگونە است کە تولید با وجود پرداخت دستمزدهای چند برابر در کشورهای همسایە برای کارفرمایان مقرون بە صرفە است، اما در ایران مقرون بە صرفە نیست؟اگر این طور است پس این همە ثروت را آنها از کجا آوردەاند؟

کاهش عیدی بازنشستگان

بە رغم تظاهرات همە روزە بازنشستگان برای افزایش حقوق و افزایش سرسام آور هزینە های زندگی و کاهش ارزش ریال، دولت عیدی امسال بازنشستگان را کاهش دادە است. این در حالی است کە بازنشستگان خواستار پرداخت عیدی معادل دو ماە حقوق بازنشستگی هستند.

"وزیر کار درباره عیدی بازنشستگان گفت: عیدی بازنشستگان هم بر اساس مصوبه هیات وزیران برای هر نفر معادل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، به ازای همسر ۷۰۰ هزار تومان و به ازای هر فرزند تحت تکفل هم ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود".

گفتنی است عیدی بازنشستگان نسبت بە سال گذشتە بە کمتر از نصف کاهش یافتە و عیدی کارگران نیز نە بر اساس دستمزد و حقوق، بلکە بر اساس پایە دستمزد و بدون مزایای شغلی نقدی پرداخت خواهد شد.

کارفرمایان ٩٣ هزار میلیارد تومان بابت بدهی بیمە بە تامین اجتماعی بدهکارند

تنها دولت نیست کە با دست درازی بر صندوق تامین اجتماعی و ندادن سهم حق بیمە خود صندوق ذخیرە تامین اجتماعی را مفلس کردە است. حالا طبق گفتە " محمد محمدی"معاون مدیر عامل تامین اجتماعی کارفرمایان نیز ٩٣هزار میلیارد تومان بە صندوق تامین اجتماعی بدهکارند. این رقم تازە بعد از بخشودگی و تخفیف دادە شدە  در حق بیمە بە کارفرمایان است. مبلغی کە فکر می کردند بالاخرە توسط دولت از کیسە تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد و از پرداخت آن تا کنون طفرە می رفتند. حالا کفکیر دولت بە تە دیگ خردە و می خواهد این بدهی ها را پس بگیرد. اما اینکە بعد از وصول بە صندوق تامین اجتماعی واریز شود و یا صرف امور دیگری گردد، تردید وجود دارد.

افزایش هزینە دارو و درمان بازنشستگان بە رغم داشتن بیمە درمانی

یک بازنشسته کارگری از هزینه‌های سنگین درمان انتقاد کرد.

احمد، بازنشسته کارگری، در تماس با خبرنگار ایلنا از هزینه‌های بالای درمان در بیمارستان‌های دولتی انتقاد کرد؛

این بازنشسته اضافه کرد: سر جمع این هزینه‌ها شد ۶۴۵ هزار تومان، معادل دو روز مستمری بازنشستگی منِ بازنشسته‌ی تامین اجتماعی.

 

یکی از پرستاران استان لرستان: از اضافه‌کار اجباری و تعرفه‌های ناچیز به ستوه آمده‌ایم.

زهرا، یک پرستار شاغل در یکی از بیمارستان‌های دولتی استان لرستان، با اشاره به حضور خود و همکارانش مقابل دانشگاه علوم پزشکی استان در روزهای گذشته گفت: پرستاران لرستان مجبور به اضافه‌کار اجباری هستند با ساعتی ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان. ما بارها به این قضیه اعتراض کرده‌ایم اما صدایمان شنیده نشده است.

این پرستار تاکید کرد: جمعی از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های مختلف استان به دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کردیم اما پاسخ روشنی به ما ندادند.

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان‌های خوزستان در اعتراض به اخراج از کار

شماری از پرسنل بیمارستان‌های شهرستان‌های شادگان، آبادان و خرمشهر که در آستانه تبدیل وضعیت اخراج شده‌اند، روز چهارشنبه با برپایی تجمع مقابل دانشگاه علوم پزشکی آبادان خواهان رسیدگی مسئولان به مطالبات خود شده‌اند. حدود ۱۵۰ نفر از کادر درمان این شهرستانها بعد از هشت سال سابقه خدمت و چند سال نبرد با کرونا از کار اخراج شده‌اند در حالی که منتظر تبدیل وضعیت قراردادهای شغلی خود بودند. به گفته یکی از معترضان، اخراج کادر درمان در حالی به بهانه مشکلات مالی بیمارستان‌ها صورت می‌گیرد، که هر ماه میلیاردها تومان اختلاس در دانشکده علوم پزشکی آبادان اتفاق می‌افتد

 

در همبستگی با اعتصاب کارگران خدمات زمینی شرکت هواپیمایی لوفت هانزا

اعتصاب ۲۷ ساعته کارگران بخش زمینی شرکت هواپیمایی لوفت هانزا باعث لغو صدها پرواز از روز گذشته شده است. نزدیک به ۹۰ درصد از پروازهای این شرکت لغو شده اند- و این اعتصاب می تواند به انحای مختلف ادامه یابد. به گفته اتحادیه کارگری وردی (Verdi) اگر لوفت هانزا نسبت به مطالبات کارگران اقدام‌نکند اعتصاب می تواند گسترش یابد. اعتصاب ۲۷ ساعته کارکنان زمینی لوفت هانزا به دلیل عدم پاسخگویی مناسب هیئت مدیره شرکت نسبت به مطالبات طرح شده طی مذاکرات جمعی صورت گرفته است و سندیکای وردی گفته است که اگر شرکت پیشنهادات قبلی خود، از جمله در مورد افزایش دستمزدها،  را به میزان قابل توجهی بهبود نبخشد، این اعتصابات می توانند متعددتر و طولانی تر شوند. نمایندگان اتحادیه وردی مدیریت لوفت هانزا را به بی احترامی با کارکنان خود متهم کرده اند و خواستار پایان یافتن به استانداردهای دوگانه در برخورد به پرسنل بخش پرواز و زمینی, بهبود شرایط کار، بهبود خدمات به مسافران و افزایش دستمزدها می باشند.

 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌حومه حمایت و‌ همبستکی خودرا با همقطارانمان در اتحادیه کارگری خدمات آلمان (وردی) اعلام میکند. سندیکای کارگری وردی در گذشته همواره از سندیکای کارگران شرکت واحد و حقوق کارگران حمل و ‌نقل و طبقه کارگر ایران بطور عموم دفاع کرده و برای آزادی کارگران زندانی اقداماتی نیز صورت داده است.

 

همبستگی میان ما کارگران مرز نمی شناسد، و بهبود وضعیت کارگران در هر کشوری به کل جنبش کارگری و‌ موفقیت آن یاری میرساند.

 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۹بهمن ۱۴۰۲.

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید