رفتن به محتوای اصلی

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری

تداوم اعتراضات خیابانی بازنشستگان

اعتراضات کارگری در آستانە نوروز در این هفتە نیز تداوم و انکشاف پیداکرد. بازنشستگان کە از کاهش عیدی خود توسط دولت و همزمان با آن کاهش حداقل ٢٠ درصد دیگر از قدرت خرید خود بە شدت خشمگین تر از پیش شدەاند، خشم و اعتراض خود را با سردادن شعارهای ضد دولتی در تظاهرات هفتگی شان ابراز نمودند. از بس دروغ شنیدیم ما دیگە رای نمی دیم یکی از سیاسی ترین و کوبندە ترین شعار های بازنشستگان در روزهای منتهی بە انتخابات فرمایشی است. دولت دروغگو حاصل وعدە هات کو، فقط کف خیابون بدست میآد حقمون، بە معنی آن است کە کارگران فریب وعدەهای انتخاباتی و مجلس فرمایشی را نخوردە و مصمم بە احقاق حقوق پایمال شدە خود از طریق اعتراض خیابانی هستند. از این روانتر و صریحتر نمی شد تحریم انتصابات را اعلام کرد.

 

تجمع بازنشستگان مخابرات در استان‌ها مختلف

بازنشستگان مخابرات ایران به روال هفته‌های گذشته در اعتراض به‌ عدم اجرای آیین نامه ۸۹ تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان مخابرات ایران، امروز، دوشنبه ۷ اسفندماه، به روال هفته‌های گذشته در تهران، آذربایجان غربی، اردبیل، لرستان، هرمزگان، گیلان، استان مرکزی، کردستان و… تجمع کردند.

این پنجاه و سومین تجمع بازنشستگان مخابرات در اعتراض به بی‌توجهی سهامداران عمده و مدیران مخابرات، به آیین‌نامه ۸۹، به روز نشدن کمک هزینه‌های رفاهی درسال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مشکلات بیمه تکمیلی وعدم پرداخت مطالبات سالهای گذشته به نرخ روز است.

 

ادامە خشم و خروش و پیکار کارگران فولاد در اهواز

اعتصاب و اعتراض زنجیرەای خیابانی کارگران فولاد در ٧ اسفند نیز بە رغم بستن درهای کارخانە بە روی تعدادی از کارگران ادامە پیدا کرد و کارگران کە از بستە شدن درهای ورودی کارخانە بە روی تعدادی از همکاران خود بیش پیش بە خشم آمدە بودند بە خروش درآمدند و در یک عمل متقابل راە ورود مدیر عامل بە کارخانە را با تشکیل دیوار انسانی مسدود و او را بە کارخانە راە ندادند. ادامە پیکار حق طلبانە کارگران فولاد بە رغم همە ی تهدیدات و فشارها، نشان می دهد کە کارگری محکم و استوار روی خواستە های خود ایستادە و با همبستگی، اتحاد و ادامە پیکار خود مصمم بە گرفتن حقوق خود هستند.

ادامە اعتراضات پرستاران

دور تازە ی اعتراضات پرستاران در شهرهای مختلف کە از ماە گذشتە در چندین شهر شروع شد همچنان ادامە دارد. در ٩ اسفند پرستاران بیمارستان رجایی شیراز برای دومین بار با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار، افزایش حقوق، لغو اضافە کاری اجباری وجان فرسای و بهبود شرایط کاری، رفع تبعیض در نظام پرداخت، تعرفە گذاری خدمات پرستاری بە مانند پزشکان شدند.

 

اخباری از اعتراضات همکاران ارکان ثالث و رسمی در روزهای اخیر

امروز پنجم اسفند همکاران ارکان ثالث و پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری، پالایشگاه‌های پنجم، ششم و نهم مجتمع گاز پارس جنوبی تجمع کردند. اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث و پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری پارس جنوبی عبارتند از: بازگشت به کار فوری رانندگان تعلیقی شرکتهای پیمانکاری، حذف کامل شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، تنظیم قراردادهای مستقیم با رانندگان شرکتهای پیمانکاری توسط پیمانکاران و اصلاح مفاد آن، اجرای مرخصی ۲ به ۲ کارگران پشتیبانی و... می‌باشد.

درگزارش این خبر در کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی به نقل از پیام یک همکار چنین آمده است:"در روزهایی که تعدادی از رانندگان شرکتهای پیمانکاری بخاطر خواسته هایشان، از کار تعلیق شده اند، اتحادیه صنف کارگری استان بوشهر با طرح وعده های دروغین رییس منابع انسانی پارس جنوبی، یک هفته تجمعات مارا به تعویق انداخت تا با سکوت ما با خوش خدمتی از روز ۲۲ بهمن عبور نمایند.علیرغم این ترفندها، امروز ما مصمم تر از قبل اعتراضات خود را از سر گرفته اعلام می‌کنیم تا تحقق کامل خواسته های خود اعتراضاتمان را ادامه خواهیم داد.

- روز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲.همکاران ارکان ثالث نفت در تهران مقابل دفتر ریاست جمهوری، ساختمان مرکزی ملی حفاری در اهواز و همچنین دکل‌های حفاری مناطق مختلف عملیاتی تجمعات اعتراضی برپا کردند

- چهارم اسفند همکاران  رسمی ما در شرکت فلات قاره در لاوان تجمع داشتند.

- ۳۰ بهمن ماه کارگران رسمی نفت در شرکت فلات قاره در خارک و شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری تجمع داشتند

- ۲۹ بهمن کارمندان زمین شناسی نفت مرکزی سرخس در همین رابطه دست به تجمع زدند.

اهم مطالبات همکاران رسمی ما  عبارتند از: : برکناری مدیران نالایق و فاسد، حذف سقف حقوق، اصلاح کف حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت معوقات آن،  عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی، و عدم دست‌درازی به  صندوق بازنشستگی نفت

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت.

 

تداوم بلاتکلیفی؛ با وجود گذشت سه ماه، شریفه محمدی همچنان در زندان به سر می‌برد

شریفه محمدی، فعال کارگری ساکن رشت، علیرغم گذشت بیش از سه ماه از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان لاکان این شهر بسر می‌برد.

شریفه محمدی، اخیرا از زندان سنندج به زندان لاکان رشت منتقل شده است. علیرغم گذشت ۹۵ روز از زمان دستگیری وی، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان بسر می‌برد و همچنان از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم است.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

 

عید دارد می آید ولی از حقوق های معوقە خبری نیست

ندادن بە موقع و منظم دستمزد کارگران بە صورت یک پدیدە و معضل سراسری تبدیل شدە است. کم نیستند شرکتهایی کە دستمزدهای کارگران خود را بە بهانە های مختلف ماە های متوالی گرو نگە می دارند و بخشا پس از ماە ها بهرە بردن از دستمزدهای پرداخت نشدە، در حالیکە بخشی از ارزش آن از دست رفتە است، معوقات چند ماە را می پردازند و چند ماە بعدی را بە همان صورت تا مدتی دیگر پرداخت نمی کنند و با آن کسب درآمد می کنند.

هم اکنون در حالی کە سە هفتە بیشتر بە عید نماندە، کم نیستند شرکتهای بزرگ و کوچکی کە چند ماە می شود کە دستمزدهای کارگران خود را پرداخت نکردەاند و بە تبع آن خانوادە های این گروە پولی برای مخارج اولیە زندگی خود ندارند.

شرکت صدرا نمونەای است از این قسم شرکتها کە دستمزد کارگران خود را چند ماهی است ندادە و حدود ٢٦٠٠ کارگر رسمی و غیر رسمی این شرکت بزرگ نمی دانند هزینە های زندگی شان را چگونە تامین کنند.

کارگران این شرکت دو روز پیش مجبور بە اعتراض و بردن شکایت خود بە یکی از خبرگزاری ها شدند. با این اوصاف مدیر عامل شرکت پرداخت نکردن دستمزد های معوقە شرکتهای تحت قرار داد با شرکت صدرا کرد و پرداخت بخشی از دستمزدهای معوقە را منوط بە پرداخت بدهی شرکتهای مقروض نمود.

 

نە گستردە کارگران و مزدبگیران بە انتخابات فرمایشی

همە ی تلاشهای سران حکومت اسلامی و عوامل و مزدوران آنها برای قانع کردن مردم بە شرکت در انتخابات فرمایشی و ارتجاعی، از گزارشات و مستنداتی کە منتشر می شوند معلوم می شود بی نتیجە ماندە است.

تحریم انتخابات کە در واقع نوعی نە بە رژیم و نە صرفا نە، بە انتخابات فرمایشی است در میان کارگران و سایر مزد و حقوق بگیران بسیار گستردە است و در این دورە نیز این جمعیت بزرگ کە بە شدت از استبداد و سرکوب و وضعیت بحرانی معیشتی خود خشمگین و معترض هستند، پیشاپیش در اعتراضات خیابانی خود نە بە شرکت در انتخابات را بارها در خیابان فریاد کردەاند. تعدادی از آن جملە تشکل های بزرگ فرهنگیان نیز با انتشار بیانیە هایی بە تحریم کنندگان پیوستەاند. در این دور از انتخابات فرمایشی کارگران و مزد بگیران و سایر تهی دستان شهری و روستایی بزرگترین گروە های تحریم کنندە هستند. 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید