رفتن به محتوای اصلی

ملک هزار میلیاردی پاداش حمایت امام جمعە تهران از رژیم تبهکار!

ملک هزار میلیاردی پاداش حمایت امام جمعە تهران از رژیم تبهکار!

روزنامە آفتاب نیوز در شمارە امروز خود دوگزارش مختلف منتشر کرد، کە در نوع خود افشاگرانە و حاکی از دورویی و فساد کاظم صدیقی امام جمعە موقت تهران می باشد.

گزارش اول مربوط بە سخنان صدیقی خطیب امروز نماز جمعە تهران است کە در آن بە انتخابات فرمایشی نیز اشارە کردە و تحریم کنندگان را "مرفهین بی درد"نامیدە است.

این روزنامە نوشت: صدیقی، امام جمعه موقت تهران با اشاره به انتخابات ۱۱ اسفند، گفت: حضور عزت ساز مردم با بصیرت ایران نشان‌دهنده دین داری، ولایتمداری، دشمن شناسی و زمان شناسی است. مردم علی‌رغم مشکلات معیشتی پای صندوق‌های رأی حاضر شدند و این حضور از سوی افرادی در جامعه انجام شد که گرفتاری‌های معیشتی دارند و مرفهان بی درد خود را کنار کشیدند"

گفتە های این آخوند فاسد شریک در قدرت و جنایات رژیم آنقدر دروغ و رسواست کە نیاز بە تفسیر ندارد. او و امثالهم بابت این دروغها و دورویی ها و گمراە کردن مردم پول می گیرند و بواسطە همین حرفها و حمایت ها از رژیم است کە بە ثروتهای نجومی دست یافتەاند..

گزارش دوم بازنشر گزارشی از چنگ انداختن کاظم صدیقی بر ملکی در شمال تهران توسط امام جمعە تهران و پسران او می باشد کە ارزش آن ١٠٠٠ میلیارد تومان تخمین زدە شدە.

گزارش کە با عنوان "ماجرای باغ ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در شمال تهران و چند سؤال از کاظم صدیقی" در این روزنامە باز نشر شدە است، توسط یاشار سلطانی روزنامە نگاری تهیە شدە کە چند سال پیش بعد از افشای اختلاس بزرگ دارودستە قالیباف در شهرداری تهران بخاطر آن بە زندان محکوم شد، تهیە شدە است. !

در گزارش گفتە می شود

"."طبق آنچه در سایت یاشار سلطانی آمده، حوزه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت آیت الله صدیقی اداره می‌شود، باغی به مساحت ۴۲۰۰ متر داشته است که قیمت روز آن، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

اما آبان امسال، شرکتی به نام "موسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم" ثبت می‌شود و بعد از آن، اسناد مالکیت این باغ گرانبها به نام این شرکت می‌شود.

این اختلاس کە مسئولین قضایی و حکومتی بر آن چشم بستەاند، بە احتمال زیاد تنها یک مورد از چپاول سرمایە های عمومی توسط امام جمعە تهران است، ولی همین یک مورد نیز بە تنهایی پردە از درویی این آخوند حکومتی ریاکار کە از یک سو در ظاهر برای کسانی کە مشکل معیشتی دارند دل می سوزاند، ولی در همان حال خود با غارت سرمایە های کشور، بە ازدیاد کسانی کە مشکل معیشتی دارند کمک می کند تا بر ثروت خود بیفزایند.

خیال نکنیم کە مسئولین رژیم  چون بی خبر از این جور ملاخوری ها ی همدست هایشان هستند، انها را بە حال خود گذاشتەاند تا در کاخ های بهشت گونە شان از زندگی لذت ببرنند و بە ریش مردم سادە دل کە فریب آنها را خوردەاند، بخندند، خیر خیلی خوب خبر دارند، این یک مورد از هزاران مورد اختلاسهاست کە بە همت یاشار سلطانی برای عموم رو شدە است. امیدوار باشیم کە این روزنامە نگار جسور بار دیگر بواسطە افشای اختلاس امام جمعە تهران، از طرف مدعیان حکومتی مبارزە با فساد بە زندان انداختە نشود!

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید