رفتن به محتوای اصلی

مردم تهران مسجد نمی خواهند، پارک و بوستان می خواهند

مردم تهران مسجد نمی خواهند، پارک و بوستان می خواهند

در حالی کە اعتراض مردمی علیە ساختن مسجد در وسط پارک قیطریە تهران ادامە دارد و مردم با برگزاری تجمع اعتراضی و اعتراضات مختلف در محلی کە می خواهند مسجد تازەای در آن بسازند مخالفت خود را با ساخت مسجد .بیان می کنند، شهردار تهران همچنان بر ساخت آن اصرار می ورزد.

سماجت قلدرانە علیرضا زاکانی در این کار در شرایطی ادامە دارد کە گفتە می شود،شهر از مساجد اشباح شدە است و اکثر مساجد شهر مدتهاست بە دلیل نارضایتی شدید مردم از روحانیون و موعظە دین حکومتی در مساجد، بی مشتری ماندە و مساجد صرفا بە مراکزی برای استقرار نیروهای سرکوبگر برای کنترل مردم در مناطق تبدیل شدەاند.

مخالفت مردم و کارشناسان دلایل مختلف و درستی دارد. تخریب محیط زیست در شهر بە شدت آلودە  تهران کە نیاز مبرمی بە ایجاد فضاهای سبز تازە دارد، هزینە بالای ساخت و نگهداری مسجد و تبدیل مسجد تازە بە پایگاهی برای سرکوب و ایجاد مزاحمت برای شهروندانی کە می خواهند ساعاتی از اوقات فراغت خود را در پارک بگدرانند و اولویتهای مبرم تر کە شهرداری بە بهانە نداشتن بودجە از عملی کردن آنها خودداری می کند از مهمترین دلایل مخالفت های مردم هستند. توماری کە برای توقف ساخت مجلس در روزهای اخیر تهیە شدە تا کنون بالغ بر ٧٠ هزار نفر آنرا امزا کردەاند.

فعالان و کارشناسان محیط زیست قطع ٤٠اصلە درخت کهنسال و ٦٠ نهال دیگر را کە تصمیم دارند برای ساخت مسجد قطع کنند زیانی جبران ناپذیر بە محیط زیست می دانند و برای جلوگیری از آن سخت در تکاپو هستند، کارشناسان میراث فرهنگی و باستانی، نگرانی از بین رفتن باقی ماندە آثار مدفون در پارک هستند. مخالفان تا کنون بە هر وسیلە قانونی کە فکر می کنند می تواند جلوی این کار را بگیرد، از مراجعە بە قوە قضایی و دیگر نهادهای رسمی گرفتە  تا گردآوری تومار متوسل شدەاند اما هنوز موفق بە متوقف کردن طرح نشدەاند. زاکانی بە همە ی مخالفان جواب رد دادە است و گفتە است(میسازیم، خوب اش را هم می سازیم). یکی دیگر از مقامات ارشد شهرداری نیز گفتە است بە ساخت چهل مسجد تازە در تهران نیاز داریم.

اما آنچە تهران بە آن نیاز دارد مسجد نیست، ساختن پارک و بوستانهای تازە، نوسازی حمل و نقل عمومی برای بهبود هوای شهری است کە در تمام طول سال آنقدر آلودە است کە سالانە جان هزاران نفر شهروند تهرانی را می گیرد و هزاران نفر دیگر را بیمار می کند. اما شهردار فاسد تهران بواسطە آنکە  فاقد کارآیی ادارە شهر و رفع معضل آلودگی تهران را ندارد می خواهد با ساختن مسجد بە جای پارک و بوستان و تبدیل قضیە بە جنگ مذهبی هم ضعف و ناکارآیی خود را بپوشاند و هم پایگاەی بر مراکز سرکوب کنونی بیفزاید. اما همینکە مردم بە رغم تشدید اختناق و سرکوب زیر بار این اعمال نمی روند و بە مقابلە با آن می پردازند، نشان می دهد کە اعمال حاکمان مستبد و فاسد بواسطە هوشیاری و شناخت مردم  نسبت بە ماهیت و اهداف این اعمال تبهکارانە محکوم بە شکست است و فاتحان این نبرد نیز مردم خواهند بود. 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید