رفتن به محتوای اصلی

حجاب هم هدف هم وسیلە

حجاب هم هدف هم وسیلە

بنا بە گزارش خبر گزاری فارس متعاقب فرمان سرکوب زنانی کە حاضر بە رعایت حجاب اجباری نیستند توسط خامنەای، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از اجرای طرح عفاف و حجاب از روز شنبە ٢٦ فروردین خبر دادە است. اعلام دور دیگری از تشدید سرکوب زنان در حالی است کە سرکوب زنان سالهاست بی وقفە ادامە داشتە است و از آغاز جنبش زن زندگی، آزادی شدت بیشتری گرفتە است. در این صورت این سوال پیش می آید چە  ضرورتی بە تکرار موضوعی است کە سالهاست جاری است. بە نظر می آید عاملی کە باعث این التیاتوم گردیدە شکست تلاشهای سرکوبگران رژیم برای بازگرداندن آب رفتە بە جوی باشد.

اما هدف از طرح قضیە فقط بە حجاب ربط ندارد. حجاب هم هدف است و هم وسیلە برای منحرف کردن اذهان عمومی از بحران های داخلی و خارجی رژیم کە هر روز بغرنجتر می شوند و رژیم حداقل تا کنون نشان دادە است توانایی بر طرف کردن هیچ یک را ندارد.

خامنەای بە این بهانە همچنین می خواهد توجە روز افزون مردم از بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را بە سمت دیگری هدایت کند و باتشدید فضای اختناق شرایط را برای جانشین کردن مجتبی خامنەای بە جای  خودش فراهم کند. برخورد با بی حجابی در واقع علاوە بر زنان سایر سایر مخالفان و حامیان جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی را شامل می شود. بهمین جهت است، کە خامنەای تلاش می کند با بسیج دستجات فاشیستی اوباشان آتش بە اختیار و گسیل آنان بە مصاف جامعە مانع از گسترش اعتراضاتی شود کە بقای رژیم او را نشانە گرفتە است. با این حال در شرایطی کە نارضایتی و اعتراضات در حال گسترش و  تندیدن شدن در هم هستند وبخصوص گسترش اعتراضات معیشتی بواسطە افزایش پر شتاب هزینە های زندگی و کاهش مستمر قدرت خرید مردم اجتناب ناپذیر می نماید پایان دادن بە اعتراضات مردم  برای رژیم بە مراتب دشوارتر از گذشتە و تقریبا غیر ممکن شدە است.

رژیم تنها با زنانی کە خواستار برابری کامل در همە زمینە ها با مردان هستند، طرف نیست، با اکثریت جامعە کە رژیم را نمی خواهند طرف است. بهمین خاطر است کە دزدها، اختلاسگران، رانتخوران و اوباشان منفور را پیرامن خود جمع کردە است. جنگ او در واقع جنگ میان پلیدی و نیکی است.

شکست رژیم قطی است، اما خود بخود عملی نمی شود. بە شکست کشاندن اهداف ضد مردمی رژیم مستلزم آن است کە گروە های اجتماعی تحت ستم و تبعیض با هم علیە کارزاری کە رژیم در نظر دارد بنام "مبارزە با بی حجابی" جمیع مخالفان خود را سرکوب کند، متحدانە مبارزە کنند.

چرا کە موفقیعت رژیم در سرکوب هر گروهی کار سرکوب گروە های دیگر را برای او سهلتر می کند تجربە بعد از جنبش زن، زندگی، آزادی نشان می دهد ظرفیت اعتراضی و مقاومت در جامعە بە حدی بالاست کە رژیم ناتوان و عاجز از سرکوب آن بودە است. همین کە رژیم بە رغم استفادە از روشهای فاشیستی سرکوب علیە مردم موفق بە خاتمە دادن بە جنبش و سرکوب مخالفان خود نشدە است و فرمان های پیشین خامنەای برای سرکوب بی نتیجە ماندە، این فرمان او نیز در اثر مقاومت جامعە برایش ثمری نخواهد داشت

در این مدت آنکە مرتب نیروی اش تحلیل رفتە و بیشتر تحلیل خواهد رفت رژیم خامنەای است و آنکە موقعیت اش بهتر شدە و خواهد شد، مردم مخالف رژیم هستند. اگر غیر از این بود لزومی بە دادن فرمان جدید و اعلامیە فرماندهی نیروها سرکوبگر نمی بود. کار مخالفت با رویکردهای مختلف رژیم اکنون تا حوزە های علوم دینی از پایگاە های اصلی رژیم کشیدە شدە و هر روز کە می گذرد تعداد بیشتری حساب خود را از دارو دستە خامنەای جدا می کنند. مخالفت با فتوای خامنەای در مورد حجاب در جامعە بسی گستردە تر از آن است کە بە خامنەای اجازە برگرداندن آب رفتە بە جوی را بدهد، با این همە یک حرکت جمعی دیگر لازم است کە فرمان تشدید سرکوب خامنەای را در نطفە خفە کرد و جنبش فراگیر تازەای را کە منعکس کنندە خواستە ها و انتظارات گروە های اجتماعی تحت فشار و ستم هستند با آموختن از تجربیات جنبش زن، زندگی، آزادی و ظرفیت آن رقم زد.

شرایط این کار فراهمتر از هر زمان دیگری است، ما فقط بە اتحاد گستردە ی نیروهای مردمی و برنامەای راە گشا نیاز داریم کەحول آن جمع شویم. منشور ١٢ مادەای منتشرە توسط نهاد های مدنی بعنوان یک کار پایە دمکراتیک و فراگیر می تواند محور اتحاد گروە های اجتماعی قرار بگیرد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید