رفتن به محتوای اصلی

زنان در سنگر نخست مقاومت

زنان در سنگر نخست مقاومت

در فضای فاشیستی کە بعد از سخنرانی عید فطر خامنەای بر کشور حاکم شدە، سرکوب بی سابقە و مملو از اعمال خشونت عریان نهادها و دستە جات فاشیستی آتش بە اختیار وابستە بە رژیم در روزهای گذشتە ادامە پیدا کرد و صدها زن و دختر مبارز کە حاضر بە عقب نشینی بە دوران قبل از جنبش انقلابی، زن، زندگی، آزادی نبودند، توسط گرگهای درندە خوی رژیم مورد هجوم قرار گرفتند و میادین و خیابانهای شهرهای بزرگ بە میدان نبردی تبدیل شدند کە در یک سو زنان ازادە و جسور و حق طلب با دستهای خالی و مشتهای گرە کردە از خود دفاع می کنند و در سوی دیگر ماموران و شبە نظامیان سراپا مسلحی کە از هیچ رذالتی علیە زنان و دختران دریغ ندارند.

گزارشات مستندی کە در رسانە های غیر حکومتی از شدت برخوردا منتشر شدە، چنان تکان دهندە است کە وجدان و روح و روان هر آدم با وجدانی را بە درد می آورد. رژیم بە دلیل اینکە حمایتی از جانب مردم از خود نمی بیند، شمشیر را از رو بستە و بە مانند راهزنان سر گردنە با مردم رفتار می کند و برایش اهمیتی ندارد کە این اعمال چە تاثیری روی مردم می گذارد.

این هجوم تداعی کنندە شبی است کە در زمان نازی های اعضای حزب نازی بە دستور هیتلر برای پاکسازی یهودی ها بە محلات یهودی نشین هجوم بردند و و از هیچ جنایتی فروگذار نکردند و بە (کریستال نات) معروف و هر سالە در بسیاری از کشورها مراسمی با مشعل های روشن بە یاد آنها برگزار می شود بلکە بشریت دیگر فریب فاشیستهای تبهکار را نخورد و برای انسانها از هر رنگ و نژاد و عقیدە، حقی بە مانند خود قائل شود.

 

متاسفانە اما اکثر ما انسانها خیلی زود این وقایع را از خاطر می بریم و از آن آنطور کە شایستە و بایستە است پند نمی گیریم. کە اگر پند می گرفتیم شاهد تکرا شان نمی بویم.

رفتار امروز رژیم با زنان و دختران دست کمی از رژیم های فاشیستی ندار. رژیم نازی ها در عین حال کە سرکوبگر و جنایتکار بود، با این وصف از نظر کارآیی با رژیم اسلامی قابل مقایسە نیست. با این وصف رژیم قدر قدرت نازی بە رغم استعداد مدیریتی و قدرت اقتصادی پیشرفتە خود، رژیم موسولینی و همچنین شمار دیگری از دیکتاتوری های فاشیستی، امثال پینوشە، کە از حمایت دولت امریکا و تعدادی از کشورهای قدرتمند هم برخوردار بود در اثر مبارزات و رشد آگاهی مردم از بین رفتند و بە جز ننگ و بیزاری برای مردما نشان میراثی بە جا نگذاشتند.

رژیم اسلامی نیز پس از مدتی بە مانند سلف پیشین خود در اثر مبارزات مردم سقوط خواهد کرد فقط نامی از آن بە ننگ در تاریخ سرزمین ما خواهد ماند.

هدف از سرکوبها در این مرحلە در هم شکستن مقاومت و پایان دادن بە مبارزاتی است کە زنان در سنگر اول آن قرار دارد . زنان بسیاری از قوانین ارتجاعی و سرکوبگرانە و ایدولوژیک رژیم را از اعتبار ساقط کردە اند و فصل تازەای رادر تاریخ این کشور دیکتاتور زدە گشودەاند کە هیچ دیکتاتوری دیگر نتواند بر مردم این سرزمین حکومت کند.

سرکوب تنها محدود بە زنانی کە پیشقراولان جنبش زن، زندگی، آزادی هستند و این روزها در معرض سرکوبهای فاشیستی قرار دارند، نخواهد ماند. رژیم سعی دارد سنگرهایی را کە زنان فتح کردند پس بگیرد و سپس شانس خود را برای شکست سایر آزادیخواهان دوبارە بیازماید. بهمین جهت همە ی ما وظیفە داریم بهر وسیلە کە می توانیم برای حفظ این سنگر از سنگرداران مبارز آن دفاع کنیم. اینها ها امروز نقشی همانند کموناردهای انقلاب فرانسە برای آزادی و عدالت در زمانە ما را دارند.

تلاشهای رژیم برای واداشتن زنان برای گردن نهادن بە قوانین و خواستە های ارتجاعی خود از آنجا کە اساسا در تضاد با روح زمانە است، محکوم بە شکست است و با استفادە از روشهای سرکوبگران فاشیستی رژیم نمی تواند، بە جنبش مردمی، مترقی و دوران ساز، زن، زندگی آزادی کە از حمایت های گستردە سایر گروە های اجتماعی برخوردار است، پایان دهد و بقای خود را تامین نماید، با این همە شکست دادن این تلاشها مستلزم حمایت وسیع مردمی است کە از استبداد و بی عدالتی و نداشتن امنیت و رفاە بە تنگ آمدە و بە این نتیجە رسیدەاند کە با وجود این رژیم رنگ آسایش و خوشبختی و صلح و آزادی را نخواهند دید.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید