رفتن به محتوای اصلی

مبارزە علیە بی حقوق سازی نیروی کار از مبارزە علیە جنگ جدا نیست

مبارزە علیە بی حقوق سازی نیروی کار از مبارزە علیە جنگ جدا نیست

در دو سە سال اخیر نیروهای راست و راست افراطی و فاشیست و شبە فاشیست بیوقفە در حال رشد بودەاند و در چند کشور بخشی از یا کل دولت را در اختیار گرفتەاند و در حال یکە تازی اند. 

با قدرت گرفتن این جریانات، تعرضی کە از چند سال پیش بە حقوق کارگران و دستاوردهای مبارزاتی شان شروع شدە بود، شدت گرفتە و بیم آن می رود کە این تعرضات در صورت ادامۀ این روند تشدید شود و هر آنچە را کە طبقە کارگر و مزد و حقوق بگیران در پیکار تاریخی خود طی نزدیک بە دو قرن مبارزە پرهزینە و جانفرسا به دست آوردەاند، از آنان پس ستانند. 

راە انداختن جنگ و جنگهای نیابتی نیز با استفادە از این فضا و با کمک سرمایە داری رسانەای مسلط بر دنیا، کە وظیفە شستشوی مغزی مردم را بە عهدە دارد، توجیە و پیش بردە می شود. در چنین شرایطی سرمایە داران با تعدیل و از میان برداشتن بخشی از حقوق کار، هم بر سود خود می افزایند و هم هزینە جنگ های توسعە طلبانە و پرکشتار خود را با افزودن بر قیمت کالاهای اساسی روی مردم سرشکن می کنند. افزایش شدید قیمتها در اکثر کشورهای جهان از پیامدهای جنگ اوکراین است کە جنگی است بر سر تصاحب و تسلط بر سرزمینهای تحت تسلط روسیە در دوران اتحاد شوروی از طرف غرب و تلاش برای حفظ بخشی از آن توسط روسیە از سوی دیگر. قربانیان آن هم مردم اوکراین هستند کە وسیلە قرار گرفتەاند.

کشتار جنایتکارانە دە ها هزار نفر از مردم غزە توسط دولت دست راستی اسرائیل نیز، کە با حمایت امریکا و متحدان آن انجام می گیرد، بیشتر ناشی از نفوذ نیروهای راست در اسرائیل و جهان و همچنین رقابت رژیمهای دست راستی و افراطی حاکم بر ایران و اسرائیل بر سر نفوذ و سلطە بر کشورهای منطقە است. رژیم راستگرا و افراطی اسلامی در ایران نیز با نیروهای دست راستی در جهان، بە رغم همە ی اختلافات، کم و بیش همسو و همان خط بقیە راستگراهای جهان را هم در داخل و هم در عرصە بین المللی دنبال می کند. با این تفاوت کە در ایران تعرض بە حقوق نیروی کار نسبت بە کشورهای پیشرفتە، خشنتر و وحشیانە تر است. دخالتهای رژیم در امور تعدادی از کشورهای منطقە نیز استعمارگرانە و سلطە طلبانە است و فرق اساسی با دخالتهای کشورهای امپریالیستی ندارد. هر دو بە دنبال سلطە اند، یکی بە بهانە دفاع از مردم فلسطین و دیگری بە بهانە سرکوب حماس و زیر عنوان "حق اسرائیل برای دفاع از خود". ادعای حمایت از مردم فلسطین نیز بە مانند دخالت رژیم در سوریە بهانەای بیش برای سلطە بر تعدادی از کشورهای منطقە نیست و تا کنون نتایج این دخالتها بە زیان مردم فلسطین و ایران تمام شدە است. کما این کە برخی از وابستگان حکومت اذعان می کنند کە گویا نتیجە دخالتهای استعمارگرانە و بس پرهزینە و خطرناک شان گسترش نفوذ رژیم تا سواحل مدیترانە است.

با این اوصاف می شود ادعا کرد کە تسلط روز افزون جریانات راست و راست افراطی و جنگ در غزە و اوکراین و سایر مناطق جهان، جنگ بر سر حفظ و بسط سلطە نیروهای سرمایە داری بر جهان و بە مانند تعرض بە حقوق کار حتی در دمکراتیک ترین نظام های سرمایە داری واقع در شمال اروپا یک هدف را دنبال می کنند: سودافزایی سرمایە داران. تعرض فراگیر بە حقوق نیروی کار نیز بە نوعی جنگ و مکمل جنگهای گرم سلطە طلبانە است کە هدف واحدی را دنبال می کند: بسط سلطە نیروهای سرمایە داری بر سرزمینها و بازارهای دیگر و نیروی کار در هر جایی کە سلطە پیدا می کنند.

احزاب و اتحادیە های کارگری و بخش بزرگی از روشنفکران و اندیشمندان انسانگرا، از دیرباز تا کنون مهمترین نیروی بازدارندە در مقابل جنگهای امپریالیستی و سلطە طلبانە بودەاند. به همین دلیل است کە رسانە های انحصاری سرمایە داری کە انحصار تولید و انتشار اخبار را بە عهدە دارند، کوشش می کنند با تبلیغات زهرآگین بە شکل و شیوە جدید، اتحادیە ها و احزاب کارگری را تضعیف کنند تا مقاومت سازمانیافتە در مقابل جنگ و بی حقوق سازی نیروی کار در هم بشکند و کارگران و مزد و حقوق بگیران را بر آن دارند تا با دشمنان خود، علیە خود متحد شودن. این ترفند قدیمی در جنگهای جهانی اول و دوم هم به کار گرفتە شدە و در کوتاە مدت جواب دادە است. هم اکنون نیز تاثیرات آن را به وضوح در تمام کشورها مشاهدە می کنیم. به هر حال وضعیت بحرانی جهان و افزایش سرسام آور بودجە های نظامی در اکثر کشورهای جهان، بە همراە حاد و خصمانە شدن رقابتهای اقتصادی میان بلوکهای قدرت، به ویژە "ناموسی شدن" پیروزی برای طرفین در جنگ اوکراین کە رژیم ایران نیز نقشی جانبدارانە در آن دارد، خطر وقوع جنگ جهانی را تشدید نمودە و احتمال این کە پای ایران بە جنگ احتمالی جهانی کشیدە شود، وجود دارد. جنگی کە اگر بە وقوع بپیوندد، فارغ از این کە کدام یک از دو بلوک سرمایە داری در آن پیروز شوند، تودە های عادی در همە ی کشورها، از آن جملە در ایران، اند کە باید مانند همە ی جنگهای گذشتە تاوان آن را بپردازند. 

به همین خاطر مبارزە علیە جنگ و برای صلح را لازم است تا زمانی کە خطر جنگ دفع نشدە باشد، با مبارزە علیە بی حقوق سازی نیروی کار و بە موازات هم پیش برد. پس، یاران! در روز اول ماە مە بە همراە طرح مطالبات اقتصادی و سیاسی خود مخالفت خودتان را با ماجراجوییهای جنگ طلبانە از هر سو اعلام کنید و اجازە ندهید رژیم تبهکار حاکم با رفتار خود کشور ما را بە کام جنگ دیگری بکشاند و مبارزات مردم برای از میان برداشتن رژیم را از مسیر خود منحرف کند.

این رویدادهای شوم اهمیت حفظ همبستگی سازمانیافتە میان کارگران و مزد و حقوق بگیران جهان را دو چندان می کند. کم و کیف برآمدهای روز جهانی کارگر در اول ماە مە امسال و شعارها و مطالباتی کە در آنها طرح خواهند شد، بە ما نشان خواهد داد اثرات جنگها و بسط سلطە و کردار نیروهای سرمایە دارای در مبارزە بین کار و سرمایە بە چە میزان بودە است.

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید