رفتن به محتوای اصلی

فراخوان مشترک به تجمع در برلين

فراخوان مشترک به تجمع در برلين


فراخوان به تجمع در برلين در همبستگی با جنبشهای اعتراضی در ايران و نه بزرگ آنها به نمايش انتخاباتی رييس جمهوری در چهاردهمين نمايش انتخابات رياست جمهوری ايران

باز هم تعداد اندکی از کانديدها از سوی شورای نگهبان انتصاب شدند که در اين شوی انتخاباتی با همديگر به رقابت بپردازند. مصطفی پورمحمدی، سعيد جليلی، محمدباقر قاليباف، عليرضا زاکانی، سيد اميرحسين قاضیزاده هاشمی و مسعود پزشکيان در اين شوی اجرای نقش می کنند. فلاکت سياسی - اجتماعی - اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ايران به حدی افزايش يافته که سران رژيم ديگر قادر به حفظ ظاهر هم نيستند. حکومتی که بنا بر ماهيت استبدادی- مذهبی خود از نخستين روزهای به قدرت رسيدنش به طور سيستماتيک با برقراری سيستم تبعيض به ويژه عليه هر نوع مخالفت را با سرکوب ، زندان ، شکنجه ، اعدام و ترور پاسخ داده و عملاً زنان، دگرانديشان، اقليتهای اتنيکی و مذهبی و نيز ممنوع کردن احزاب و تشکلات سياسی- صنفی مستقل ، ممنوعيت فعاليت آزاد سياسی ، سرکوب اقليتهای اتنيکی ، زنان و جامع کويير و نيز حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را به رای گيری برای منسوبان و ذوب شدگان خود تقليل داده است. اما در خيزشهای دی ماه ٩۶ ، آبان ٩٨ و شهريور ١۴٠١ مردم ايران با شعار «اصلاح طلب ، اصولگرا، ديگه تموم ماجرا» و « زن* زندگی آزادی » نمايش رای گيری حکومت را به مضحکه ای حکومتی نه گفتند. بسياری از مردم و نيروهای سياسی- اجتماعی و فرهنگی ايران به درستی بیتفاوتی خود و مخالفت اشکار خود را به اين نمايش رژيم نشان دادهاند. حرکتهای اجتماعی – اقتصادی زنان ، کارگران ، معلمان ، کشاورزان ، بازنشستگان ، دانشجويان ، حقوق بگيران ، جنبش اقوام و مليتهای مختلف ايران و طرفداران محيط زيست و ... و بالا رفتن خواستهای اوليه شان به ويژه پس از اعتراضهای سالهای ١٣٩۶ تا ١۴٠١ به سرعت ارتقا پيدا کرده و تماميت رژيم را به چالش کشيده اند. مقاومت و حرکات اعتراضی مداوم و گسترده در سالهای اخير و بیاعتنايی مردم نسبت به مراسم رای گيری حکومت، نشان از تجربه بيش از ۴ دهه گذشته انان است. به اين خاطر امروز بیاعتنايی و اعتراض به نمايش انتخابات رياست جمهوری با خواست معترضين به وضعيت موجود گره خورده است. نه گفتن به نمايش رای گيری چنانچه با به چالش کشيدن سيستم سياسی- مذهبی -اقتصادی حاکم همراه نباشد، گرفتار شدن در نزاعهای باندها و جناحهای درون حکومت میانجامد. از اين جهت ما در کنار جنبش سرنگونی برای دفاع از خواستهای دموراتيک و عدالت خواهانه مردم ، برای يک زندگی آزاد و بدون تبعيض، برای آزادی همه زندانيان سياسی عقيدتی، برای لغو مجازات اعدام و شکنجه، برای برابری حقوق زنان و لغو حجاب اجباری، برای حق آزادیهای سياسی و اجتماعی، حق تجمع و تشکلهای مستقل ، برای داشتن حقوق پايهای مانند حق بهداشت ، حق بيمه درمان، برای بهبود شرايط زندگی اقشار فرودست جامعه در اين سيستم نابرابری اقتصادی- اجتماعی و برای جدايی دين از دولت هستيم. آزادیخواهان و برابری طلبان ما در اين کارزار عليه نظام جمهوری اسلامی در کنارمردم هستيم و در مقابل نمايندگی رژيم در برلين گرد هم میآييم تا به نمايش انتخاباتی رييس جمهوری نه بگوييم و به دفاع از مطالبات اقشار تحت ستم برآمده و خواستار جامعه ای عاری از تبعيض و نابرابری شويم.

زن * زندگی آزادی ! زنده باد آزادی و برابری ! سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی !
تجمع اعتراضی در برلين: جمعه ٢٨ ژوئيه ،٢٠٢۴ ساعت ١٥در مقابل سفارت جمهوری اسلامی
Podbielskiallee 67, 14195 Berlin U3- podbielskiallee

برگزار کنندگان:
کانون پناهندگان سیاسی ایرانی-برلین
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران - برلین
کمیته پشتیبانی از مبارزات دموکراتیک مردم ایران- برلین

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید