رفتن به محتوای اصلی

اتاق بازرگانی و موتئلفە تمام قد پشت رئیسی!

اتاق بازرگانی و موتئلفە تمام قد پشت رئیسی!

روزنامە جهان صنعت گزارشی از نشست روسای سە اتحادیە ذینفوذ کارفرمایی با ابراهیم رئیسی را کە بە دعوت روسای این سە اتاق انجام گرفت منتشرنمودە است. آنطور کە از محتوای گزارش برمی آید، روسای هر سە اتحادیە کارفرمایی کە منافع و مصالح خود را در وجود این مهرە مرتجع و جنایتکار "اصلح" در این مقطع دیدەاند تمام قد پشت او قرار گرفتە و از برکشیدن وی بە مقام ریاست جمهوری حمایت کامل می کنند.

نسترن یوسف بکیان"، نویسندە این گزارش می نویسد:" از طرفی دعوت فعالان بخش خصوصی از ابراهیم رییسی به عنوان اولین کاندیدای ریاست‌جمهوری در اتاق بازرگانی ایران و" همچنین حمایت جمعی از بازاریان و اصناف، کسبه و اتحادیه‌های صنفی در استان‌های مختلف کشور از رییسی به عنوان فرد اصلح برای ریاست‌جمهوری، همگی گویای این است که بخش خصوصی ابراهیم رییسی را در میان دیگر کاندیداهای ریاست‌جمهوری، گزینه جدی‌تری می‌بیند و شانس او را نسبت به بقیه کاندیداها نیز بیشتر می‌داند".

غلامحسین شافعی" رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز کە در این نشست حضور داشتە و سخنرانی نمودە است پس ازاشارە بە رشد صفر درصدی اقتصادی در دە سال گذشتە و انتقاد از" سیاستهای دولت، از رویکرد اقتصادی مثبت قوە قضائیە پشتیبانی نمودە و گفتە است:" تغییر رویکرد قوه قضاییه با بخش تولید در چند سال گذشته باعث شده که "اثر قابل توجه و مثبتی در بخش اقتصادی داشته باشد".شافعی در ادامە سخنان خود علت رشد منفی اقتصادی را اجرا نشدن رهنمودهای رهبر خواندە و گفتە است:"سوالی که امروز مطرح می شود این است که چرا علارغم این همه ظرفیت در کشور ما از آنها استفاده نکرده ایم؟ راه نجات کشور از این وضعیت تولید است، اما روندی که کشور در مسیر افزایش تولید پیش گرفته است مطابق نظر رهبری نیست. ...افراد تصمیم گیر کشور تجربه کافی در کار خود ندارند و اگر در دولت جدید افراد با تجربه کاری انتخاب شوند کار تولید درست می‌شود.

ابراهیم رئیسی نیز در عوض حمایت روسای اتحادیە های کارفرمایی بە آنها گفت .:" ما دولتی مردمی می‌خواهیم که در این راستا باید اقتصاد به بخش خصوصی واقعی و نه خصولتی‌ها واگذار شود چراکه اصل ۴۴ سیاست مصوب نظام است و رهبری بر اجرای این اصل تاکید کرده‌اند".

آن چنان کە از گزارش بر می آید رئیس جمهور منتسب ولی فقیە هر چە را کە دارو دستە موئتلفە و بازار در ازای حمایت از او طلب کردەاند بی چون و چرا متعهد شدە است انجام دهد .این حاتم بخشی ها از جیب ملت چنان نمایندگان بورژوازی رانتخوار و نوکیسە را کە در جلد تولید کنندە رفتەاند بە وجد و شعف آوردە است کە گزارشگر هم نتوانستە از روی مصلحت هم کە شدە این شعف را در گزارش اش درز بگیرد. او! در خصوص وصف حال سردمداران بازار پس از شنیدن گوشەای از سخنان رئیسی نوشت: "نکته دیگری که شاید بتوان گفت بیش از دیگر صحبت‌های رییسی نظر فعالان بخش خصوصی را به خود جلب کرد، اظهارنظر وی در مورد مدیریت بازار بود. ابراهیم رییسی با بیان اینکه نمی‌شود بازار را به صورت دستوری و پشت درهای بسته اداره کرد، به فعالان بخنش خصوصی اعلام کرد که من یک مدیر میدانی هستم و اولین نشست‌های خود در سفرهای استانی را همواره به صحبت با تولیدکنندگان اختصاص می‌دهم. ..." از این نکات شیرین البتە در گفتار رئیس جمهور بیت ولایت کم نبود. برخورد سرکردگان سرمایەداری نوکیسە و رانت پرودە ایران در نشست با رئیسی حاکی از اشتهای سیری ناپذیر آنها برای سود اندوزی و جمع کردن ثروت بە هر قیمتی دارد. آنها بر خلاف ادعاهای کاذب شان، نە دلشان بە حال تولید می سوزد و نە ملت. کە اگر می سوخت، ثروتهای نجومی شان را بجای اینکە در دلالی بکار بیندازند و یا بە خارج منتقل کنند، آنها را صرف توسعە تولید می کردند کە نکردند. اسدالە عسگر اولادی از روسای اتاق بارگانی کە از طریق رانت سیاسی و دلالی بە یکی از ثروتمندترین افراد کشور تبدیل و سالهای زیادی رئیس اتاق بازرگانی بود. او از همە ثروتی کە از این رهگذر بە جیب زد، تنها یک کارخانە کوچک کنتور برق در در قم تاسیس کرد کە می گفتند ماشین آلاتش "هدیە" زمانی است کە ریاست اتاق بازرگانی ایران و چین را بە عهدە داشتە بود.

صحبت های رئیسی جنایتکار و شریک قتل هزاران مبارز راە آزادی و عدالت اجتماعی در نشست با روسای اتاق بازرگانی جهت گیری دولت آیندە و خط و خطوط ارتجاعی و عدالت ستیزانە آن را آشکارتر کرد.معلوم شد دولتی کە با نام جعلی عدالتخواهی و ضرب و زور می خواهد بە هر قیمتی کە شدە تمام قدرت دولتی را بە کنترول خود در بیاورد چیزی بە غیر از دولت ایدەال اتاق بازرگانی و شرکای سپاهی آنها نیست. پیشاپیش معلوم است معیشت وحقوق کارگران و مزدبگیران و تهی دستان در چنین دولتی بیش از پیش مورد تعرض قرار خواهد گرفت و اعتراضات زحمتکشان با وحشیگری بە مراتب بیشتری روبرو خواهد شد. از هم اکنون تدارک این تعرض در حال چیدە شدن است. بازار کم در دولت روحانی پروار نشد. اما آنها طمعە کار تر از آن هستند کە بە ثروتهای نجومی بادە آوردە شان قناعت کنند. کلان سرمایە داران تجار همە چیز را یکجا و با هم برای خودشان می خواهند. دروغ می گویند کە برای دگرگون کردن وضعیت اقتصادی و ایجاد رونق تولید، برنامە متفاوتی با برنامە شکست خوردە روحانی دارند. آنها فاقد برنامە بدیل هستند. و می خواهند همان برنامە دولت روحانی را با فشار و تعدیل بیشتر حقوق زحمتکشان پیش ببرنند.آنها حتی خصوصی سازی تامین اجتماعی را برنامە ریزی کردەاند.

در موقعیت کنونی اولین و مهمترین اقدام برای ناکام گذاشتن این نقشە شوم شرکت هرچە گستردەتر در تحریم انتخابات و سازماندهی مقاومت و مبارزە مدنی ومتحدانە فعال علیە این انتخابات فرمایشی و سازمان دهندگان و حامیان آن است.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید