رفتن به محتوای اصلی

سنگینی بار بحران مسکن بر دوش بی خانە ها

سنگینی بار بحران مسکن بر دوش بی خانە ها

هم اکنون نیز بە نظر می رسد کە بهترین راە کار برای ساختن مسکن تشکیل تعاونی های مسکن و سپردن ساخت خانە بە آنها با اختصاص زمین رایگان و وام بانکی دولتی با بهرە اندک باشد. منتها شرط لازم برای اینکە تعاونی های تازە بە سرنوشت شوم تعاونی های قبلی دچار نشود و حکومت ناگریز شود آنها را بە رسمیت بشناسد و امکانات در اختیارشان قرار دهد متشکل شدن افراد فاقد مسکن در هر کارخانە و موسسە و ایجاد ظرفیت فشار بە دولت است.

یکی از رهبران تشکلهای حکومتی با ذکر آماری از کرایە آپارتمان در مناطق جنوبی شهر تهران از افزایش نامناسب هزینە کمک مسکن انتقاد نمودە و گفتە است در شرایطی کە کرایە یک آپارتمان کوچک در این مناطق ٣ تا ٤ میلیون تومان و پرداخت ٣٠٠ میلیون تومان ودیعە است، پرداخت مبلغ کنونی حق مسکن در مقابل هزینە مسکن هیچ است. کارگر دیگری در یکی از رسانە های جمعی در یک اعتراض دیگر نوشت کمک هزینە مسکن اگر قیمت گوشت همینقدر کە هست بماند پول دو ونیم کیلو گوشت قرمز است و دیگری نوشت دوبرابر حق مسکن را بە صورت پول گاز، برق و آب از ما پس خواهند گرفت. یکی نیز نوشت صاحبخانە من از اول فروردین ٩٠٠ هزار تومان انداخت روی اجارە من و جیکم در نیامد.

مسکن یکی از نیازهای اساسی مردم است کە اهمیت آن با معیشت قابل قیاس است و بە همان اندازە برای مردم حیاتی است.

کمبود مسکن مدتهاست کە از حالت معضل خارج و بە بحرانی غامض تبدیل شدە است کە نە تنها تلاش موثری برای حل و یا حداقل تخفیف آن انجام نشدە بلکە بواسطە بی برنامگی و اولویت لازم ندادن بە آن و تهی شدن روز افزون روستاها و مهاجرت روستائیان و ساکنان شهرهای کوچک بە کلان شهرها بە آن دامن زدە شدە.

سبب و علل مهاجرت ها چندان ناشناختە نیست. خشکسالی، نبود منابع درآمد جایگزی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، توزیع نابرابر و پر تبعیض امکانات از جملە علل مهاجرت بە کلان شهر هاست. هر تلاشی برای فائق آمدن بر بحران مسکن مستلزم از میان برداشتن عوامل فوق الذکر است کە کوچکترین اقدام ملموسی تا کنون برای رفع شان انجام نگرفتە است.

در اثر این وضعیت قیمت خانە در شهرهای بزرگ آن چنان بالا رفتە کە کمتر کسی را می توان پیدا نمود با درآمد عادی و رایج  اهش دهد. دولت رئیسی با گذشت نزدیک بە ٢ سال هنوز نتوانستە یک پنجم خانە هایی را کە قرار بودە ظرف یک سال بسازد عملی کند. قیمت خانە ها نیز در اثر تورم و افول قدرت خرید اکثریت خانە ندار ها و دشواری اخذ وام بانکی و بهرە سنگین بانکی بالا رفتە کە تعداد کمی می توانند از پس خرید آن برآیند.

بحران مسکن در قبل از انقلاب و پس از انجام اصلاحات ارزی وجود داشت و بی اغراق بحران مسکن نقش غیر قابل انکاری در وقوع انقلاب بهمن داشت. بهمین جهت خمینی و افراد وابستە بە او با دادن وعدە ساختن خانە و آباد کردن زندگی دنیوی و اخروی توانستند حاشیە نشینان زیادی را کە فاقد مسکن بودند و قادر بە خرید مسکن نبودند را با این وعدە بە دنبال خود بکشانند.

آخوندی بنام خسرو شاهی کە از طرف خمینی مامور ساختن خانە شدە بود مرتب از مردم می خواست خانە نخرند و منتظر بمانند تا او آنها را صاحب خانە کند. اما دریغ از ساخت یک خانە ارزان. مدتی بعد سندیکاها و شوراهای کارگری کە هنوز سرکوب نشدە بودند با تشکیل تعاونی های کارگری و کارمندی و ساختن خانە های ارزان قیمت خواستند کارگران و کارمندان را صاحب خانە کنند کەبزودی در اثر موانعی کە سر راهشان قرار دادند جلوی فعالیت اکثر آنها را گرفتند و تعداد کمی موفق شدند پروژە های خانە سازی را بە اتمام برسانند. هم اکنون نیز تعدادی از پروژە ها وجود دارند کە بە دلیل موانع دولتی از ٢٠ تا ٣٠ سال نیمە کارە باقی ماندەاند.

هم اکنون نیز بە نظر می رسد کە بهترین راە کار برای ساختن مسکن تشکیل تعاونی های مسکن و سپردن ساخت خانە بە آنها با اختصاص زمین رایگان و وام بانکی دولتی با بهرە اندک باشد. منتها شرط لازم برای اینکە تعاونی های تازە بە سرنوشت شوم تعاونی های قبلی دچار نشود و حکومت ناگریز شود آنها را بە رسمیت بشناسد و امکانات در اختیارشان قرار دهد متشکل شدن افراد فاقد مسکن در هر کارخانە و موسسە و ایجاد ظرفیت فشار بە دولت است. چنین ظرفیتی را در محلات حاشیە نشین و همچنین در صنوف مختلف می شود بوجود آورد. تعاونی های مصرف و مسکن زیادی در سالهای اولیە دهە ٦٠ در اثر تلاش سندیکاهای کارگری فعال در صنوف تشکیل شد کە پروژە هایی را شروع و تا نیمە راە پیش بردند. اما سرکوب تعاونی ها و رشد بی وقفە تورم و گرانی ها مانع از موفقیعت آنها شد. این عوامل همچنان با قوتی بیشتر از گذشتە بجای خود باقی هستند با این این اوصاف می توان و باید آنها را از سر راە برداشت.

 واقعیت این است کە هیچ کس بە غیر از خود مردم نمی تواند خود را از بی مسکنی برهاند و شرط اصلی آن متشکل شدن و مبارزە متشکل است کە با کمک آن می شود هر مانع و مشکلی را از سر راە برداشت. هرجا کە مردم متحد و متشکل شدە و برای حقوق شان مبارزە آگاهانە کردەاند بە نتیجە مطلوب رسیدەاند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید