رفتن به محتوای اصلی

از اعتصابهای کارگران حمایت کنیم!

از اعتصابهای کارگران حمایت کنیم!
آغاز اعتصاب های گستردە در صنعت نفت و پتروشیمی از اول اردیبهشت

موجی از  اعتصاب های کارگری در صنعت نفت و پتروشیمی همانطور کە انتظار می رفت ازروزاول  فروردین در کشور و در اعتراض بە مصوبە دستمزد شورای حکومتی عالی کار شروع شد در حال گسترش هستند.

بنا بە گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، تا کنون، نیروهای شرکت عمران صنعت شاغل در پتروشیمی آپادانا، شماری از نیروهای شرکت هیدروسازان در پتروپالایش جاسک، گروهی از کارگران پروژه ای شاغل در پتروشیمی بندر جاسک، کارگران پیمانکاری شجاعی شاغل در پتروشیمی کرمان منطقه ویژه سیرجان، کارگران شاغل در پروژه ان جی ال ۳۱۰۰ دشت عباس، شرکت آی جی سی در دهلران، کارگران شرکت پناه صنعت شاغل در پتروشیمی لردگان، نیروهای شاغل در پتروپالایش دهلران، نیروهای شرکت پارس کیهان پیمانکاری های عباسی و لیموچی، کلیه نیروهای پتروشیمی آپادانا در عسلویه، نیروهای اکسیر صنعت در فاز ۱۴ پارس جنوبی، تمامی نیروهای کیان صنعت در پتروشیمی گچساران، تا کنون بە اعتصاب پیوستەاند. .

همانطور کە انتظار می رفت موجی از اعتصاب و اعتراضات معیشتی کە ازروز دوم فروردین در کشور و در اعتراض بە مصوبە دستمزد شورای حکومتی عالی کار شروع شد در حال گسترش هستند.

اینک دامنە اعتصاب ها بە میان کارگران صنعت نفت و پتروشیمی امتدا پیدا کردە است و چندین واحد مهم را در بر گرفتە است. اعتصاب ها گرچە عمدتا اقتصادی و معیشتی هستند ولی بە شدت تحت تاثیر بحرانهای اقتصادی- اجتماعی و سیاسی موجود در کشور قرار دارند و ظرفیت لازم برای توسعە و تبدیل شدن بە اعتراضات سیاسی را دارند و اگر حکومت بە مطالبات شان پاسخ عاجل ندهد نظر بە نارضایتی گستردە عمومی از حکومت و فضای جنبشی حاکم برکشور حتی می توانند نقش استارت اعتصاب عمومی را داشتە باشند.

در واقع از آنجا کە حاکمیت فاسد بە علت ناکارآمدی، نە توان و ظرفیت حل بحرانها و پاسخ دادن بە مطالبات معیشتی را دارد و نە حاضر بە کوتاە آمدن از سیاستهای عدالت ستیزانە خود می باشد و کارگران هم نمی توانند با دستمزدهای زیر خط فقر بیش از این سر کنند، و افق روشنی برای بهبود مشاهدە نمی شود، بە نظر نمی رسد راە کار دیگری بە غیر از اعتصاب عمومی

پیش روی مردم قرار داشتە باشد. بهر صورت سایر کارگران و عموم مزدبگیران باید بە هر شکل کە می توانند خاصە با پیوستتن بە اعتصاب ها از کارگران اعتصابی صنعت نفت و پتروشیمی حمایت کنند و گروەهای اجتماعی دیگر نیز کارگران اعتصابی را تنها نگذارند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید