يكشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۳۱ می ۲۰۲۰

"خیزش" اخیر وانحصار طلبی سلطنت طلبان

۰۷ آذر ۱۳۹۸

شرکت جوانان پناهنده و کاملاً سازماندهی شده دراین تظاهرات از جانب سلطنت طلبان بسیار چشمگیر بود؛ هواداران سلطنت با پرچم های شیر و خورشید و با تصاویر رضا پهلوی و شعارهایی به نفع سلطنت وارد صفوق تظاهرات شدند و خیلی طلبکارانه و با گستاخی در صدد بودند که رهبر ی تظاهرات را دردست بگیرند، و با شعارهای خود باعث برهم زدن نظم تطاهرات میشدند؛ این برخورد انحصار طلبانه آنان در چند شهر اروپایی و کانادا روی داده است.

دراین سالهای در تبعید، تظاهرات، اعتراضات، گردهمایی ها وگرامیداشت یاد جان باختگان را در کشورهای گوناگون همواره جریانات چپگرا، مترقی و مجاهدین برگزار کرده اند؛ و هواداران سلطنت دراین فعالیتها حضوری نداشته اند، بلکه فعالیت آنان دربرگزاری روزهای تولد شاه وفرزندش ودیگر روزهای مرتبط با سلطنت بوده، همچنین آثاری که در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی خلق شده بیشتر از جانب جریانات و شخصیتهای چپگرا بوده وهواداران سلطنت غیر از داریوش همایون و شجاع الدین شفا، آثاری تأثیرگذار خلق نکرده اند و اگر هم آثاری درزمینه های سیاسی نوشته باشند، علل و عوامل انقلاب را فتنه آخوندی یا نفوذ فردوست عامل انگلیس و یا انتخاب کارتر در امریکا وانمودکرده و هیچگاه حاضر به پذیرش ظلم و فساد و شکنجه در آن رژیم نیستند؛ پرفروشترین کتاب مورد توجه هواداران سلطنت "رفیق آیت اله" نام داردکه نویسنده با عوافریبی و تحریف میخواهد ثابت کند که خامنه ای در دانشگاه پاتریس لو مومبا و سازمان کا گ ب در شوروی آموزش دیده است؛ باید از این نویسنده عوامفریب پرسید که برادران لاریجانی، ولایتی، ظریف و سعید امامی و معصومه ابتکار که درامریکا تحصیل کرده اند چرا در جنایت، شکنجه و غارت نقش اساسی دارند.

در خیزش اخیر مردم به ستوه آمده ما که به مراتب ازخیزشهای پیشین مردمی تر و گسترده تربود، جریانات خارج از کشور مانند همیشه همبستگی حود را با برگزاری تطاهرات درکشورهای مختلف از مبارزات مردم میهن اعلام کردند؛ اما این بار شرکت سلطنت طلبان در تظاهرات دچارتغییر کیفی شده بود؛ شرکت جوانان پناهنده و کاملاً سازماندهی شده دراین تظاهرات از جانب سلطنت طلبان بسیار چشمگیر بود؛ هواداران سلطنت با پرچم های شیر و خورشید و با تصاویر رضا پهلوی و شعارهایی به نفع سلطنت وارد صفوق تظاهرات شدند و خیلی طلبکارانه و با گستاخی در صدد بودند که رهبر ی تظاهرات را دردست بگیرند، و با شعارهای خود باعث برهم زدن نظم تطاهرات میشدند؛ این برخورد انحصار طلبانه آنان در چند شهر اروپایی و کانادا روی داده است. شعار "رضاشاه روحت شاد" در شهرهای محدودی از ایران دستاویزی بود برای ادعای اینان، که مردم خواهان سلطتنت هستند درحالی که در استانهای خوزستان، کرمانشاه و کردستان که کانون خیزش اخیر بودند حتی یکبار این شعار شنیده نشد.

لازم به ذکر است که هواداران مشروطه پادشاهی هیچگونه همکاری با شاه الهی ها نداشتند.

علل گرایش برخی از جوانان به احیای سلطنت را به طور خلاصه میتوان در عوامل زیر برشمرد:

- مقایسه دو نطام : درسنین جوانی، جوانها دارای امیال، خواسته و انتظارات خاص دوران جوانی هستند اما بیشتر خواسته و انتظارات جوانان توسط حاکمیت ایدئولوژیک سرکوب میشود؛ در حالیکه در رژیم پیشین آزادیهای اجتماعی و فرهنگی به طور نسبی وجود داشتند.

- مشکلات اقتصادی: سیاستهای ویرانگر اقتصادی و غارت اموال عمومی توسط حاکمان جمهوری اسلامی و به فلاکت کشاندن طبقه زحمتکش و فقیر شدن طبقه متوسط، و بیکاری جوانان یکی از عوامل نفرت از جمهوری اسلامی و گرایش به سلطنت است که فقر وبیکاری درآن آنقدر عریان نبود.

- عدم رابطه جوانان با سازمانهای سیاسی: جمهوری اسلامی در آغاز حاکمیت خود تمام احزاب و سازمانهای سیاسی را سرکوب کرد و امکان ارتباط و پیوند جوانان با احزاب را سلب کرد، و شکاف عمیقی بین این دونسل ایجاد شد، از اینرو جوانان نتوانستند با افکار و آرمان های این جریانات آشنا شوند و تنها جریان سیاسی را که میشناسند، نظام پادشاهی است.

- تبلیغات وحمایت رسانه های گروهی: درچند روز خیزش رسانه های پر بیننده هرروز مصاحبه ها و گفتار رضا پهلوی و فرح پهلوی و رهنمودهای آنان را پخش میکردند؛

بدیهی است که در آینده، جامعه بحران زده و ستمدیده ما با خیزشهای آزادیخواهانه و عدالتخواهانه گسترده تر مواجه خواهد شد، اما همواره در تحولات اجتماعی فرصت طلبان به ویژه آنان که از طرف بیگانگان حمایت میشوند، با تکیه بر ناآگاهی بحشی ازمردم ، سوار موج تحول خواهی خواهند شد و گروههای سلطنت طلب از این پتانسیل برخوردارند و درآینده فعالیتهایی که در حمایت از مبارزات داخل کشور برگزار خواهد شد، مسلماً با رفتار انحصار طلبانه هواداران سلطنت مواجه خواهد شد.

تنها راه جلو گیری از حرکات ایذایی آنان، اتحاد و همبستگی تمامی طیفهای جمهوریخواه است. ازاین رو وظیفه داریم که درراه تحکیم صفوف حمهوریخواهی کوشا باشیم.

دیدگاه‌ها

سلطنت طلبان فقط به آرزوی نشستن برسرچاهای نفت هستندوازاین رواست که هرحزب یاسازمانی که دم ازمردم میزندبادیده تحقیرمینگرندوازاین روست که با هیچکس اتحادبرقرارنمی کنندوازاین روست که هیچ برنامه ای برای آینده ارائه نمی کنندچون به هیچکدام احتیاج ندارندهیچ فرقی بارژیم کنونی ندارندالا اینکه مردم برویددرخیابان کشته بدهید اینهارادروبیندازیدتا مابیاییم وسایه خدابرروی شماشویم درثانی نبایدسلطنت طلبان رابزرگنمایی کردبه نظرمن این ماهستیم که به آنها شاخ وبرگ میدهیم
0

افزودن دیدگاه جدید