دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۱۵ آذر ۱۳۹۸

موقعیت خامنەای در میان وابستگان حکومت بە شدت زیر سوال رفتە و بی اعتبارتر از هر زمانی شدە است. همین اتفاق در مورد روحانی و دارودستەاش و مجلس فرمایشی افتادە است. خیزش مردمی اعتبار و مشروعیت همە اینها و کلیە نهادهای برآمدە از حکومت دیکتاتوری را چون سیل خروشان شستە و با خود بردە است. بهایی کە حکومت برای این جنایت پرداختە و بایستی بپردازد، جبران ناپذیر، و نمی تواند کمتر از نابودی رژیم باشد!

اعتصاب در واگن پارس، تهدید کارگران اعتصابی هفت تپە بە اخراج از طرف شورای تامین شهرستان شوش، عقب نشینی وزارت نفت در مقابل کارگران حفاری شاغل در واحدهای پیمانکار، اعتراض تشکلهای کارگری بە سرکوب شرکت کنندگان در خیزش سراسری، بازگشت کارگران اخراجی شرکت خلیج فارس بە کار و تجمع معلولین در مقابل سازمان برنامە و بودجە، مهمترین خبرهای کارگری گزارش شدە هفتە بودند.

اعتصاب دو روزە در واگن پارس

اعتصاب کارگران واگن پارس آنطور کە خبرگزاری "ایلنا" خبر داد، پس از دو روز بە پایان رسید. انگیزە اعتصاب در این واحد صنعتی بزرگ، کم و بیش مشابە کارگران آذرآب و دیگر واحدهای تولیدی خصوصی شدە هستند. کارگران در این اعتصاب خواهان افزایش دستمزد، مشخص شدن وضعیت مالکیت کارخانە و رعایت کامل حق و حقوق خودشان هستند. گفتە می شود کە حداقل دو تن از کارگران شرکت کنندە در اعتصاب بازداشت شدەاند و اعتصاب با وعدە محمد تقی آبایی (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی) مبنی بر رسیدگی بە مطالبات کارگران و بررسی مطالبات با شرکت نمایندگان کارگران، دولت و کارفرما و همچنین تهدید کارگران بە بازداشت و اخراج در صورت ادامە اعتصاب فعلا خاتمە یافتە است. با این حال از سرگیری اعتصاب در هفتە های آیندە چنانچە بە خواستەهای کارگران پاسخ مثبت دادە نشود، نظر بە سابقە طولانی اعتصابات در این کارخانە و عدم پایبندی مسئولان ذیربط بە آن اجتناب ناپذیر بە نظر می رسد.

تهدید بە اخراج در صورت ادامە اعتصاب در هفت تپە

شورای تامین شهرستان شوش پس از چند تلاش ناموفق مسئولین دولتی و کارفرما برای درهم شکستن اعتصاب کارگران هفت تپە کارگران اعتصابی را تهدید بە اخراج از کار در صورت نپذیرفتن مصوبە این شورا کرد. شورای تامین کە در ٤٥ روز ادامە اعتصاب در همدستی با کارفرمای صاحب نفوذ مجتمع مشغول توطئە برای درهم شکستن اعتصاب و بی نتیجە گذاشتن آن بود، پس از کشیدە شدن اعتصاب بە خیابانهای شهر و برگزاری تجمعات اعتراضی کارگران در محل بازار و فرمانداری مجبور بە دخالت شد و مصوبەای را در این خصوص بە تصویب رساند. در این مصوبە کارفرما مکلف بە عملی کردن بخش از از مطالبات کارگران مانند پرداخت دستمزد مهرماە، پرداخت دیون شرکت بە بازنشستگان و تامین اجتماعی، افزایش پول نهار،دادن دو دست لباس کار در سال، اجرای طبقە بندی مشاغل، بازگشت بە کار کارگران اخراجی، در عوض پایان دادن بە اعتصاب شدە است. با اینکە کارگران در صورت سرپیچی از این مصوبە و وعدەهای نسیە دادە شدە در آن بە اخراج تهدید شدەاند، هیچگونە شرط و شروطی برای تخلف "امید اسدبیگی" توسط شورای تامین در نظر گرفتە نشدە است! کارگران بە دلیل پایبند نماندن کارفرما بە تعهدات قبلی اش گفتەاند کە شرط پایان اعتصاب اجرای وعدەهایی است کە آنها را نسیە و وسیلەای برای شکستن بی نتیجە اعتصاب می دانند. یک روز بعد از اعلام تصمیم شورای تامین، در ١٣ آبان کارگران با تعلیق اعتصاب شان مشروط بە برآوردە شدن خواستە هایشان مطابق توافق بە عمل آمدە موافقت نمودند. بدین ترتیب کارگران توانستند همە نقشە های کارفرما و حامیان دولتی اش برای بی نتیجە گذاشتن اعتصاب را با همبستگی و مقاومت شان خنثی نمایند و بە بخش عمدە خواستە های اعتصاب این دور شان برسند.

عقب نشینی وزارت نفت در مقابل اعتراضات کارگران حفاری ها

بدنبال اعتراضات همزمان کارگران حفاری و تاسیسات در شرکتهای پیمانکاری فعال در صنعت نفت کە ما در هفتە های گذشتە اخبار آنها را در "جنگ کارگری هفتە" منتشر نمودیم، خبرهای رسیدە حاکی از عقب نشینی مسئولین ذیربط در مقابل اعتراضات و موافقت آنان با برخی از مطالبات کارگران دارد. افزایش و پرداخت منظم دستمزد، از میان برداشتن تبعیضات دستمزدی میان کارگران قراردادی و پیمانی، اجرای طبقە بندی مشاغل، بهبود شرایط شغلی، مهمترین خواستە های مطرح شدە در اعتراضات کارگری کارگران شاغل در پیمانکاری های فعال در صنعت نفت هستند. کارگران خواستار اجرای وعدەهای مسئولین صنعت نفت تا پایان آذر ماە سال جاری شدەاند. ظاهرا بر اساس طرحی کە در این خصوص تهیە شدە با ٥٠٠ هزار تومان افزایش ماهانە بە دستمزدهای پایە موافقت شدە است. این عقب نشینی مسئولان نفت در مقابل اعتراضات کارگران نتیجە اعتراضات هماهنگ و همزمان کارگران در چند شرکت است. این خود حاکی از اهمیت حرکت های دستە جمعی همزمان است! کارگران سایر شرکت های پیمانکار نیز اگر از طریق هماهنگی با یکدیگر خواستە های مشابەای را کە دارند پیگیری کنند، حتما موفق بە بهبود شرایط شغلی و مزدی شان خواهند شد.

مبارزە پیگیرانە کارگران اخراجی شرکت حمل و نقل خلیج فارس نتیجە داد!

٤٥ نفر از کارگران اخراجی شرکت حمل و نقل خلیج فارس کە بە دلیل نپذیرفتن شرایط استخدامی شان از رسمی بە قراردادی توسط کارفرما از کار اخراج شدە بودند با ادامە اعتراضات و پیگیری خواستە هایشان کارفرما را در این هفتە مجبور بە عقب نشینی نمودند و بە سر کارهایشان در شرکت برگشتند.

تجمع اعتراضی معلولان در مقابل سازمان برنامە و بودجە

شماری از معلولان همزمان با روز جهانی معلولان این هفتە در اعتراض بە عدم اجرای قانون حمایت از معلولان و اختصاص ندادن بودجە لازم در برنامە بودجە دولت در سال ٩٩ تجمع کردند. معلولان شرکت کنندە در این تجمع خواستار اجرای قانون حمایت از معلولان و اختصاص بودجە لازم برای اجرای آن شدند. متاسفانە با وجود این اعتراض بە نظر نمی رسد هیچ کدام از مسئولین توجەای بە خواستەهای بدیهی معترضین بنمایند و اقدام مثبتی در این خصوص انجام دهند و اندکی از بار فشاری مضاعفی کە بر دوش این عزیزان فراموش شدە سنگینی می کند بکاهند. شاید حمایت گروەهای اجتماعی دیگر از حقوق معلولان بتواند اندکی در این خصوص اثربخش باشد. و این نیز مستلزم فعالیت تشکلهای خود معلولین است کە تلاش کنند برای جلب چنین حمایتی تلاش کنند و شماری از مردم را با خود همراە کنند.

اعتراض و واکنش چند تشکل کارگری بە سرکوب شرکت کنندگان در خیزش آبان و حمایت از خواستە های آنها

سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای هفت تپە، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، اتحادیە آزاد کارگران، گروه اتحاد بازنشستگان، گروه تلگرامی اتحاد کارگر و معلم، گروهی از معلمان بازنشسته و کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران، در بیانیە های کە در خصوص سرکوب خونین شرکت کنندگان در خیزش سراسری زحمتکشان و گرسنگان صادر نمودە، پس از اعلام همبستگی و حمایت از خیزش مردمی آبان سرکوب شرکت کنندگان در آن را محکوم و خواهان مجازات عوامل سرکوب، آزادی بازداشت شدگان و برسمیت شناختن حق اعتراض شدەاند. برخی از این بیانیە ها را صدها نفر از فعالین معلمان، بازنشستگان و فعالین اجتماعی دیگر امضا کردەاند. افزون بر آنها کانون نویسندگان و شماری از هنرمندان سرشناس کشور با صدور بیانیە های مشابەای نسبت بە سرکوب مردم و زدن اتهامات جعلی بە تظاهرکنندگان و متهم کردن شان بە وابستگی از طرف عوامل سرکوب واکنش نشان دادند. سندیکای کارگران هفت تپە کە همچنان تحت سرکوب شدید قرار دارد و رهبران آن بە زندان های طولانی محکوم شدە و تحت شکنجە های وحشیانە قرار گرفتەاند، در اعلامیە خود خواستار خاموشی چراغ ها بە مدت یک دقیقە برای اعتراض و محکومیت کشتار مردم و همبستگی با جان باختگان و خانوادە های آنها در پنج شنبە شب همین هفتە شدند. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در بیانیە خود متذکر شدند: ما به عنوان معلم نمی توانیم شاهد وارونه سازی حقیقت و اشرار و اغتشاشگر خواندن مردم معترض و کشتار دانش آموزان، دانشجویان و مردم تنگدست و جان به لب رسیده در شهرهای مختلف کشورمان باشیم... انتشار روزانه اخبار بازداشتی های جدید و عکس شهدا نشان از عمق این سرکوب خونین دارد.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران حکومت را مسئول جان مردم می داند و این کشتار بیرحمانه را به شدت محکوم می کند و خواهان مجازات آمران و عاملان این فاجعه دردناک است.

دامنە اعتراضات محدود بە این تشکلها نماندە و سایر گروە های اجتماعی نیز بە شکل های مختلف واکنش های مشابەای نشان دادە و بە نظر می رسد کە اعتراضات بە اعمال جنایتکارانە بە شکل فزایندەای ادامە داشتە باشد. گستردگی اجتماعی اعتراضات بە حدی است کە عوامل و فرماندهان سرکوب را دستپاچە و بە تناقض در گفتار و کردار واداشتە اند. یقینا با روشن شدن پیامدهای گرانی بنزین برای تودەهای بیشتری از مردم اعتراضات گستردە تری در راە است. اعتراضاتی کە اجرای این شوک درمانی را در عمل با موانع متعددی مواجە خواهد کرد.

سرکوب وحشیانە خیزش تا اینجا بە نزدیکی گروەهای اجتماعی، و احزاب سیاسی اپوزیسیون و همگرایی بین آنها کمک شایانی نمودە و متقابلا تفرقە و شکاف زیادی در میان وابستگان حکومت ایجاد نمودە است. موقعیت خامنەای در میان وابستگان حکومت بە شدت زیر سوال رفتە و بی اعتبارتر از هر زمانی شدە است. همین اتفاق در مورد روحانی و دارودستەاش و مجلس فرمایشی افتادە است. خیزش مردمی اعتبار و مشروعیت همە اینها و کلیە نهادهای برآمدە از حکومت دیکتاتوری را چون سیل خروشان شستە و با خود بردە است. بهایی کە حکومت برای این جنایت پرداختە و بایستی بپردازد، جبران ناپذیر، و نمی تواند کمتر از نابودی رژیم باشد!

افزودن دیدگاه جدید