شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۶ مارس ۲۰۲۱

دفتر پنجم - آینده جنبش های کارگری در جهان عرب

از انتشارات گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۰۳ فروردين ۱۳۹۹

کارگران اتحادیه های رسمی موجود و رهبرانشان را رد کردند و بدنبال تاسیس اتحادیه های نوین رفتند. تشکل های جدید که خود را "اتحادیه مستقل" نام گذاشته اند سعی دارند تفاوت ماهوی خود را با سازمان های دولتی کارگری روشن و شفاف توضیح دهند. شکل گیری این اتحادیه ها با تاسیس اتحادیه مستقل کارکنان اداره مالیات بر مستغلات درسال 2009 آغاز شد. هدف اصلی برای این تشکل ها باز نگری در وزن نیروهای اجتماعی داخلی و نقش آنها در تعادل نیروهای اجتماعی و سیاسی و اثرگذاری بر اختلافات موجود در سطح ملی تبیین گردیده بود.

مترجم: 
منبع: 
جُنگ کارگری
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید