پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره 69

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

 مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری: 

- آزادسازی سهام عدالت؛ آغاز مهیب فلاکت - یادداشت - مراد رضایی

- بحران معیشت بە مرز انفجار رسیدە است! - صادق کار

- اتحادیه و سندیکای مستقل کارگری چه ویژگی هایی دارد؟ - بخش سوم -علی صمد

- حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش پنجم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا" - جواَن پوبلت -دانشگاه هاوایی زمستان 2020 – ترجمه از گودرز

- طرح کلی تاریخ کار - بخش چهاردهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید