چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۳ مارس ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٠٣

۰۷ بهمن ۱۳۹۹
  • مطالب این شماره جُنگ کارگری:
  • بازندگان بورس، قربانی کلاهبرداری دولتی هستند
  • اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش هجدهم
  • افزایش دستمزد در جمهوری اسلامی بدون توسل بە اعتصاب ممکن نیست
  • گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید