چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۳ مارس ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۲۳ بهمن ۱۳۹۹

کارگران هپکو کە از خلف وعدەها و پیمان شکنی های پیاپی مسئولین دولتی و تامین اجتماعی مالک جدید هپکو بە تنگ آمدەاند و نگران سرنوشت شغلی و معیشتی خود هستند در روزهای ١٨ و ١٩ بهمن در اراک و تهران سە تجمع اعتراضی تازە برگزار کردند. دو تجمع کارگران در تهران و در مقابل مجلس و تامین اجتماعی و یک تجمع نیز در اراک برگزار شد. کارگران معترض و نگران در هر سە تجمع خود خواستار تهاتر کردن بدهی هپکو و اجرای فوری توافق چند هفتە پیش مسئولین بر سر تهاتر کردن بدهی کارخانە شدند.

برگزاری سە تجمع اعتراضی توسط کارگران هپکو

کارگران هپکو کە از خلف وعدەها و پیمان شکنی های پیاپی مسئولین دولتی و تامین اجتماعی مالک جدید هپکو بە تنگ آمدەاند و نگران سرنوشت شغلی و معیشتی خود هستند در روزهای ١٨ و ١٩ بهمن در اراک و تهران سە تجمع اعتراضی تازە برگزار کردند. دو تجمع  کارگران در تهران و در مقابل مجلس و تامین اجتماعی و یک تجمع نیز در اراک برگزار شد. کارگران معترض و نگران در هر سە تجمع خود خواستار تهاتر کردن بدهی هپکو و اجرای فوری توافق چند هفتە پیش مسئولین بر سر تهاتر کردن بدهی کارخانە شدند. از زمان واگذاری هپکو بە تامین اجتماعی بابت بخشی از بدهی کلان دولت بە این سازمان تا کنون هیچ تغییری جهت از سرگیری تولید در هپکو انجام نشدە و مدیران تامین اجتماعی رویە کاملا انفعالی داشتەاند. در هفتە های گذشتە در پی اعتراضات کارگران هپکو  نسبت بە این انفعال مسئولین با تهاتر کردن بدهی کارخانە کە در حال حاضر مانع اصلی تولید است موافقت کردە بودند.

 

خصوصی سازی کارخانە لولە سازی را نیز بە افلاس کشاندە 

اجرای سیاست خصوصی سازی غارت گونە واحدهای بزرگ تولیدی تا کنون ضربات سنگین و ویرانگری بر پیکر تولید داخلی وارد نمودە و کشور را بییش از پیش بە سوی واردات و وابستگی سوق دادە و بە بیکاری دامن زدە است. کارخانە لولە سازی اهواز با ٥٠ سال سابقە فعالیت و تولید لولە های نفت و آب مورد نیاز کشور یکی از کارخانە هایی است کە پس از خصوصی شدن چرخ تولید در آن متوقف و دچار چنان افلاسی گردیدە کە سهامداران آن شروع بە فروش بخشی از وسایل تولید آن نمودەاند. کارگران لولە سازی می گویند ١٢ ماە است کە دستمزدها و حقوق خود را دریافت نکردەاند و نسبت بە آن اعتراض دارند. در این میان مسئولین نیز بر خلاف وظیفە شان بە مشکلات و شکایات کارگران واکنشی غیر از سکوت و انفعال و بە گرو گرفتن دستمزدها انجام ندادەاند. 

 

تجمع اعتراضی کارکنان ارکان ثالث منطقە ویژە پتروشیمی ماهشهر

در روزهای ١٩ و ٢٠ بهمن کارکنان “ارکان ثالث سازمان منطقە ویژە پتروشیمی ماهشهر” در اعتراض بە طفرە رفتن مسئولین این سازمان از اجرای صحیح طرح طبقە بندی مشاغل در شهرک بعثت تجمع و خواستار اجرای صحیح طرح طبقە بندی مشاغل و پایان دادن بە تهدیدات هراست شدند. کارگران نسبت بە محاسبە نشدن مزایا در طرح و همچنین تهدید و تغییر شغلی نمایندگان شان توسط هراست اعتراض دارند و خواهان تجدید نظر در طرح طبقە بندی و پایان دادن بە تهدیدات نمایندگان خود توسط حراست شدەاند.

 

تجمع بازنشستگان مخابرات در زنجان

بازنشستگان شرکت مخابرات استان زنجان در ٢٠ بهمن در اعتراض بە نادیدە گرفتە شدن مطالبات خود توسط شرکت مخابرات مقابل ساختمان ارتباطات و فن آوری اطلاعات تجمع و خواستار رسیدگی بە مطالبات خود شدند. خبرگزاری ایلنا کە مختصری از گزارش این تجمع را منتشر نمود در مورد مطالباتی کە بازنشستگان برای آنها تجمع کردند بە امور رفاهی و پرداخت حق سنوات اشارە کردە است.

 

تجمع کارگران انبیە فنی راە آهن در اندیمشک و ناحیە زاگرس

در ١٩ بهمن کارگران انبیە فنی راە آهن “تراوس” کە امورات فنی راە آهن را انجام می دهند در اعتراض  بە بلاتکلیفی شغلی و نگرانی از بە خطر افتادن امنیت شغلی خود در صورت واگذاری دوبارە امورات فنی راە آهن بە بخش خصوصی تجمع کردند.

این اعتراض پس از آن صورت گرفت کە دادگاە اخیرا واگذاری شرکت تراوس را کە در سال ٩١ بە کارخانە فولاد لوشان تحت مالکیت گروە امیر منصور آریا واگذار شدە بود لغو نمود. کارگران می گویند ماهیت کار آنها مستمر و همیشگی است بهمین خاطر خواستار ادغام مجدد شرکت تراوس در شرکت سراری راە آهن هستند. ٧ هزار کارگر فنی راە آهن پس از واگذاری با مشکلات متعددی از جانب کارفرما مواجە بودەاند. مشکلاتی از رعایت نشدن قانون کار و دستمزدهای ثابت ماندە زیر خط فقر تا لباس کار و وسایل ایمنی . بهمین جهت آنها در این مدت دەها بار برای گرفتن مطالبات شان مبادرت بە اعتصاب و تجمع کردەاند. نگرانی آنها اینک این است کە امورات فنی راە آهن دوبارە بە پیمانکار دیگری واگذار شود و مشکلات آنها تداوم پیدا کند.

 

ادامە پیگرد فعالین سندیکایی

پیگرد فعالین کارگری و سندیکایی توسط مدعیان عدالتخواەی در قوە قضایی و دستگاە های سرکوبگر امنیتی همچنان ادامە دار و هفتەای نیست کە یک یا چند فعال سندیکایی و عدالتخواە توسط آنها برای بازجویی و محاکمە و تهدید احضار نشوند. در ١٨ بهمن نیز عطا باباخانی از اعضای فعال و قدیمی و بازرس سندیکای واحد توسط پلیس اطلاعات و امنیت کرج بە اتهامات واهی و تکراری جهت بازجویی احضار شد. بنا بە اطلاعیە خبری سندیکای واحد پلیس امنیت و اطلاعات کرج ٥ روز بە آقای باباخانی مهلت دادە است تا خود را بە مرکز پلیس امنیت معرفی کند. دلیل احضار این فعال سندیکایی بر خلاف اتهامات ساختگی ماموران سرکوبگر فعالیت های سندیکایی باباخانی و نقشی است کە او در اعتراضات تجمعات گستردە بازنشستگان داشتە است. تجمعاتی کە خواب عدالت ستیزان حاکم بر کشور و مسئولین دستگاە های سرکوبگر امنیتی را آشفتە کردە و آنها را بر آن داشتە تا زحمتکشان عدالتخواە و حق طلب را بخاطر آن مجازات کنند. پیگرد زحمتکشان شرافتمند در شرایطی انجام می گیرد کە فساد، دزدی و غارت مسئولین و صاحبان قدرت و ثروت در کشور بیداد می کند و آنها بدون هرگونە مانعی در حال غارت کشور هستند. دستگاە قضآیی و نهاد های امنیتی نیز از این کارگزاران ستمگر حمایت می کنند. 

تجمع مربیان پیش دبستانی گیلان در رشت

مربیبان پیش دبستانی گیلان در ٢١ بهمن با برگزاری تجمعی مقابل استانداری گیلان در شهر رشت خواستار استخدام خود در ادارە آموزش و پرورش شدند. تعداد مربیان پیش دبستانی کە واجد شرایط استخدام هستند گفتە می شود ١٠٠٠ نفر است.  با این وجود آموزش و پرورش بە جهت اینکە مایل بە پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و معلمان رسمی بە این عدە نیست از استخدام آنها طفرە می رود.

 

تجمع کارگران اخراجی راە داری و حمل ونقل جادەای در قزوین

کارگران اخراجی ادارە کل راە داری و حمل و نقل جادەای قزوین در ١٧ بهمن در اعتراض بە اخراج خود مبادرت بە تجمع نمودند. این تجمع تا ٢١ بهمن همچنان تداوم یافتە و ادامە دارد. کارگران خواهان بازگشت بر سر کارهای شان هستند. مدیران سازمان راهداری تا کنون بە خواست کارگران پاسخ ندادەاند

ادامە اعتراضات کارگران در پارس جنوبی

اعتراضات کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی و نفت نسبت بە اجرا نشدن واقعی طبقە مشاغل همچنان ادامە دارند. در ٢٠ بهمن بار دیگر کارگران پارس جنوبی بە اعتراض دیگری برخاستن. کارگران می گویند انتظارشان این است کە با اجرای درست طبقە بندی دستمزد،و مزایای شغلی شان در شرایط گرانی سرسام آور هزینەهای زندگی و شرایط کرونایی افزایش پیدا کند و حق سنوات سابقە شغلی و تخصص آنها در محاسبات طبقە بندی مد نظر قرار گیرن. شایان ذکر است کە کارفرمایان برای اجتناب از پرداخت حق سنوات، تخصص و مزایای کارگران فنی حاضر بە اجرای طبقە بندی کە ضمنا سوابق کاری کارگران را معیین می کند و پرداخت دستمزد اندک را برایشان از لحاظ قانونی دشوار می کند نیستند. این کشاکش چند سال است کە ادامە دارد و پس از صدور بخشنامە وزارت نفت مبنی بر موظف کردن شرکتهای پیمانکاری بە اجرای طبقە بندی مشاغل و بی میلی کارفرمایان برای اجرای طرح طبقە بندی تشدید شدە است. با این همە وزارت نفت در عمل برای اجرای بخشنامە خود اقدامی نکردە است. این در حالی است کە وزارت نفت امکانات زیادی برای تحت فشار قراردادن شرکتهای پیمانکاری در اختیار دارد.

اعتصاب معلمان حق التدریسی در تهران

معلمان حق التدریسی نواحی ٩ و ١٠ تهران نیز در ١٨ فروردین در اعتراض بە پرداخت نشدن حقوق یک سال گذشتە شان اعتصاب کردند. علت پرداخت نشدن طولانی مدت این معلمان ذکر نشدە است.

. اعتراضات و تجمعات معلمان غیر رسمی در ماە های اخیر بە شدت افزایش یافتە کە دلیل اصلی بیشتر آنها طفرە آموزش و پرورش از استخدام معلمانی است کە سالهای متمادی با دستمزد های اندک و محرومیت از مزایای شغلی و مزدی کە استخدامی ها از آن برخوردار هستند می باشد.

 

افزودن دیدگاه جدید