يكشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰ - ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱

تحریم انتخابات در خدمت افزایش شکاف میان مردم و حکومت است!

۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰

پرویز نویدی در گفتگو با مهدی نخل احمدی از تلویزیون جمهوری ایرانی، رسانه همبستگی جمهوریخواهان ایران

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید