دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱

خرید واکسن مهمتر است یا توسعە مناطق آزاد و مزایدە ٦ هزار معدن؟

۱۸ تير ۱۴۰۰

فاجعە بارتر از همە اما وضعیت مردم محروم و فقیر بلوچستان است کە هر روزە کرور کرور در اثر محرومیت از امکانات پزشکی بیمار و شمار زیادی از آنان جان می بازند. در چنین اوضاعی اما مسئولین دولتی کە اساسا ارزشی برای جان انسان قائل نیستند بجای تهیە واکسن و امکانات پزشکی و در اولویت قرار دادن واکسیناسیون و نجات مردم از مرگ، مشغول جنگ و جدل بر سر تقسیم تە ماندە ثروتهای ملی بین اعوان و انصار خود و تحکیم موقعیت اقتصادی و سیاسی خود هستند. برای دولت روحانی در مقطع کنونی تقسیم ٦ هزار معدن و توسعە مناطق تجاری بر خرید واکسن و نجات مردم از مرگ ارجحیت دارد

  • و اخبار دردناکی در هفتە های گذشتە از گسترش شدید کوید ١٩ و تعداد هم میهنانی کە در اثر دست رسی نداشتن بە واکسن و دارو و امکانات درمانی جان عزیزشان را از دست می دهند در رسانەها منتشر می شود کە دل هر انسانی را بە درد می آورد و نمی تواند موجب خشم کسانی کە این اخبار را میشنوند و می خوانند نشود. واضح است کە اوضاع بسی بدتر از آن است کە اخبار آن در رسانە ها منتشر می شود. براستی ما با یک فاجعە بە مراتب سنگین تر و دهشتناک تر از فجایعی مواجهیم کە رژیم نالایق و فاسد تا کنون بر مردم کشور تحمیل نمودە. با این وجود اما رفتار مقامات دولتی و حکومتی نشان می دهد کە هنوز اولویت آنها تامین واکسن و فراهم کردن امکانات پزشکی و درمانی برای مهار این فاجعە نیست. آنها البتە همە روزە دم از ساخت چند واکسن کوید ١٩ و شروع واکسیناسیون عمومی می زنند و وعدە دادن واکسن رایگان بە همە عالم را می دهند، اما در عمل خبری از هیچکدام از این وعدەها نیست. گروەهایی از مردم کە دستشان بە دهانش میرسد بە ناگریز برای زدن واکسن بە کشورهای ارمنستان، ترکیە، امارات و کشورهای دیگر می روند، اما اکثریت بزرگ مردم کە استطاعت مالی ندارند، مجبورند ریسک ابتلا بە بیماری را کە حالا جهش نمودە و مهلکتر از پیش شدە را بپذیرند و در بیم و هراس زندگی کنند.

فاجعە بارتر از همە اما وضعیت مردم محروم و فقیر بلوچستان است کە هر روزە کرور کرور در اثر محرومیت از امکانات پزشکی بیمار و شمار زیادی از آنان جان می بازند. در چنین اوضاعی اما مسئولین دولتی کە اساسا ارزشی برای جان انسان قائل نیستند بجای تهیە واکسن و امکانات پزشکی و در اولویت قرار دادن واکسیناسیون و نجات مردم از مرگ، مشغول جنگ و جدل بر سر تقسیم تە ماندە ثروتهای ملی بین اعوان و انصار خود و تحکیم موقعیت اقتصادی و سیاسی خود هستند. برای دولت روحانی در مقطع کنونی تقسیم ٦ هزار معدن و توسعە مناطق تجاری بر خرید واکسن و نجات مردم از مرگ ارجحیت دارد.

دولت روحانی در حال رفتن است، با این حال در تلاش است تا با استفادە از فرصت باقی ماندە آنچە را کە از اموال عمومی نتوانستە طی ٨ سال گذشتە بین وابستگان جناح خود تقسیم کند، بە سر انجام برساند و جای پای آنها را در بخش های اقتصادی محکم کند. بخشی از این تلاشها مانند گذشتە در خفا صورت می گیرد کە ابعاد آن برای مردم فعلا روشن نیست و فقط از ما بهتران از آن مطلع اند. بخشی را نیز با ظاهر سازی های قانونی و استفادە از رانت دولتی انجام میدهند. در چنین مواردی جناح رقیب کە خود مترصد فرصت است تا سهم خود را بگیرد با افشای برخی از گوشە های پنهان اقدامات سعی می کند مانع بر سر راە حریف قرار دهد. هفتە گذشتە یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگویی کە با خبرگزاری مهر انجام داد، پس از اشارە بە این گونە تلاشها توسط عناصر وابستە بە دولت، خبر از شروع تحقیق از کارخانە پتروشیمی "الوند" کە بە گفتە وی متعلق بە "اسحاق جهانگیری" است و تخلفاتی کە در حین تشکیل آن صورت گرفتە است توسط مجلس داد.

در چهارشنبە این هفتە گزارشی در مورد مزایدە ٦ هزار معدن در هفتە های پایانی دولت روحانی توسط وزیر صمت و معدن درسایت بهار نیوز منتشر شد. در گزارش فوق الذکر رعایت مقررات مربوط بە این مزایدە مورد سوال قرار گرفتە بود. و روز گذشتە نیز گزارشی در مورد گسترش مناطق آزاد تجاری بە ١٥ مرکز توسط روزنامە رسالت بە نقل از روحانی منتشر شد. روحانی انگیزە از گسترش مناطق آزاد تجاری صنعتی را کە بە اذعان خود او بیشتر عملکرد تجاری داشتەاند، دور زدن تحریمها، ایجاد اشتغال و جلب سرمایە گذاری اعلام کرد. اما در عین حال اذعان نمود کە این مناطق نا موفق بودەاند. رسالت بە نقل از روحانی در جایی از گزارش خود نوشت:" در حال حاضر باوجوداینکه ۸ سال از عمر دولت می‌گذرد توسعه خاصی را در مناطق آزاد به‌طور مثال یکی از بزرگ‌ترین مناطق آزاد کشور یعنی جزیره قشم ندیده‌ایم. این جزیره در حالی مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرارگرفته است که برخلاف جزایر همجوار کشورهای عربی از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بسیار زیادی ازجمله طبیعت خاص و تاریخی، ظرفیت‌های گردشگری و خاک حاصلخیز و وسعت فراوان برخوردار است. حال اما امید است که تکمیل پروژه‌هایی که دولت در سر دارد، طوری انجام شود که به سرانجام برسد".

با این اوصاف این پرسش پیش می آید کە اگر این مناطق بە اهدافی کە برایشان در نظر گرفتە شدە نرسیدەاند، در این صورت چە عاملی باعث شدە کە دولت در هفتە های پایانی کارش با چنین عجلەای بە فکر توسعە مناطق آزاد بە گرداگرد کشور بیفتد. آیا این و همچنین بە مزایدە گذاشتن ٦ هزار معدن در هفتە های پایانی مدت کار دولت بی ربط با منافع گروهی یا بقول عضو کمیسیون امنیت مجلس استفادە از فرصت و رانت قدرت جهت محکم کردن پای وابستگان دولت در اقتصاد کشور و مشابە واگذاریهای رانتی صدها موسسسە اقتصادی و صنعتی بە امثال امید اسدبیگی ها نیست؟ آیا اولویت کنونی کشور و مردم واگذاری معادن و توسعە مناطق تولید ویران کن و تجارت آباد کن و کارگر زجرکش کن است یا خرید واکسن و نجات جان صدها انسان از مرگ در اثر کروناست؟ روحانی ناچارا بە شکست مناطق آزاد تجاری در رسیدن بە اهداف شان اذعان نمودە، ولی از بلایی کە در این مناطق بە اصطلاح آزاد اما در واقع اردوگاە های کار اجباری بر سر کارگران شاغل در آنها بوجود آمدە و تسلط مافیای حاکم بر آنها چیزکی هم نمی گوید. البتە اختلاف جریانات رقیب روحانی با او بر سر این سیاستها نیست، بر سر سهم است. آنها نیز می خواهند همین سیاستها را پیش ببرنند، چون نفع شان در آن است و خواهیم دید کە دولت رئیسی فارغ از اینکە دولت یک دست محافظە کاران باشد یا دولتی ائتلافی همین نوع سیاستها را پیش خواهد برد. این دولت نە چیزی غیر از دست چینی از دست راستی های حکومتی خواهد بود و نە دولتی کارآمد تر از دولتهای گذشتە.

افزودن دیدگاه جدید