رفتن به محتوای اصلی

راە کار رسیدن بە مطالبات، بستن شیرهای نفت است ولاغیر!

راە کار رسیدن بە مطالبات، بستن شیرهای نفت است ولاغیر!
جمعه, 20. ژانویه 2023 - 19:27

کارکنان رسمی نفت در روز سە شنبە ٢٧ دیماە یک بار دیگر در اعتراض بە خلف وعدە پیاپی مسئولین وزارت نفت و بی پاسخ گذاشتە شدن مطالبات شان یک اعتراض سراسری برگزار کردند و بار دیگر خواستار اجرای کامل "مادە ١٠ قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت" شدند.

گفتنی است مادە ١٠ کە در سال ١٣٩١ و با هدف جلوگیری از اعتراضات کارکنان نفت کە نسبت بە از بین بردن تدریجی بخش هایی از حقوق شان معترض بودند تصویب شد. در مادە مذکور یک سری امتیازات رفاهی برای کارکنان رسمی در نظر گرفتە شدە کە از آن سال تا کنون بلا اجرا باقی ماندە و اعتراضات مکرر کارگران برای اجرای آن تا کنون بی پاسخ گذاشتە شدە است و با تغییراتی کە سال گذشتە در برنامە بودجە دولت راجع بە سقف دستمزد و مالیات انجام گرفت بخش عمدە کارکنان از افزایش حقوق سالانە هم محروم شدند.

بە عبارتی کارگران نە تنها از وعدەهایی کە در مادە ١٠ بە آنها دادە شد نصیبی نبردند بلکە دستمزد سالیانە شان نیز افزایش پیدا نکرد.

طبق مادە ١٠، قرار بود وضعیت درمانی و دسترسی بە دارو و درمان کارکنان وزارت نفت کە دچار افت کیفی شدە بود بهبود پیدا کند، پاداش بعد از بازنشستگی بە حالت گذشتە و بە نحوی کە موجب بهبود وضعیت کارکنان شود  پرداخت و بە وضعیت درهم ریختە صندوق بازنشستگی رسیدگی و اساسنامە آن اصلاح شود. کارکنان معترض در پایان تجمع اعتراضی خود در ٢٧ دیماە مشروح مطالبات خود را در ٩ مادە بە شرح ذیل اعلام و نسبت بە عدم اجرای آنها بعنوان آخرین اخطار هشدار دادند و گفتند اگر در اجرای آنها تعلل شود اعتراض سیل آسا خواهند کرد:

۱. اجرای صحیح ماده ۱۰ کارکنان نفت

۲. بهبود جدول بدو استخدام ماده یاد شده به نحوی که همه کارکنان با هر شرایطی با توجه به تورم های کنونی از آن سود ببرند.

۳. پرداخت بک پی ده ساله برآمده از دیرکرد در انجام ماده ده طبق قانون

۴. اصلاح و بهبود وضعیت بهداشت و درمان نفت

۵.پرداخت بی کم و کاست پاداش پایان بازنشستگی همچون گذشته در وزارت نفت

۶. رسیدگی درخور و شایسته بازنشستگان صنعت نفت و بهبود زندگی این بخش از بزرگان صنعت نفت

۷.  تعدیل بهنگام  مدرک کارکنان و اسان نمودن چگونگی تعدیل

۸. ساماندهی سمت های کارکنان

۹.رسیدگی به وضعیت نابسامان و نگران کننده صندوق بازنشستگی نفت و اصلاح اساسنامه آن.

.گفتنی است کارکنان صنعت نفت در اهواز، شیراز، دهلران، آغاجری، شرکت فلات قاره،پالایشگاه پنجم پارس جنوبی؛ پالایشگاه گاز فجر جم، پالایشگاه آبادان،پتروشیمی ماهشهر و منطقه سیری در تجمع های اعتراضی شرکت کردند.

این تجمع ها با همە اهمیتی کە دارند مادامی کە بە اعتصاب فرا نرویند و چرخ تولید نفت کە همچنان منبع عمدە در آمد رژیم است را از حرکت باز ندارد بە نظر نمی رسد باعث عقب نشینی دولت و رسیدن کارکنان نفت بە مطالبات بە حق و منطقی شان گردد. کما اینکە انجام مکرر تجمع های اعتراضی خاصە در دو سال گذشتە نتایج مورد نظر کارکنان رسمی را ببار نیاوردە است. بە همین دلیل کارکنان صنعت نفت لازم است بە فکر روشهای مبارزاتی موثر تری باشند و زمانی کە مهلت تعیین می کنند و اخطار اعتصاب می دهند برای اینکە جدی گرفتە شوند بە موقع بە آن عمل کنند. متاسفانە هیچ راە دیگری بە غیر از اعتصاب پیش روی کارکنان رسمی وجود ندارد. تهدید بە تعطیل کردن شرکت در صورت اعتصاب توسط مدیران شرکت نیز ترفندت بیش برای ترساندن کارکنان نیست. در شرایط کنونی کە دولت نیاز شدید بە درآمد نفت دارد نمی تواند این تهدید را عملی کند. باید اعتصاب کرد، تولید را متوقف نمود تا دولت مجبور بە پذیرش مطالبات شود.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.