رفتن به محتوای اصلی

مشکل اصلی رئیسی نیست، نظام فقاهتی است کە باید برود!

مشکل اصلی رئیسی نیست، نظام فقاهتی است کە باید برود!
جمعه, 20. ژانویه 2023 - 20:49

"امیر اغتناعی" عضو شورای مرکزی و معاون اجرایی و هماهنگی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران با نگارش یادداشتی کە متن آن در آفتاب نیوز منتشر شد، خواهان کنارە گیری ابراهیم رئیسی از سمت ریاست جمهوری بخاطر حفظ منافع ایران شدە است.

در این یادداشت متناقض نویسندە سعی وافری بکار بردە تا کاسە کوزە وضعیت فعلی را سر رئیسی خرد کندو نظام فقاهتی و علی خامنەای را کە مقصر اصلی وضعیت فلاکتبار کشور و عامل برکشیدن رئیسی جنایتکار بە مقام ریاست جمهوری است در حاشیە قرار دهد.

او در قسمتی از یادداشت خود البتە اذعان می کند کە مسئول همە مشکلات رئیسی نیست و پیش از او هم مشکلات وجود داشتە است. امیر اغتناعی می نویسد:" بی‌تردید؛ ایرادات ناشی از سیاست‌گذاری و نواقص منبعث از ضعف ساختار بروکراسی در جامعه ایران با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی دفعتاً پدید نیامد که با کنار رفتن او به‌یک‌باره ناپدید شود. اما چرا کنار رفتن او از کرسی مسئولیت اداره زندگی روزمره مردم، می‌تواند در حکم کمک شایان توجهی به کیفیت زیست شهروندان ایرانی قلمداد گردد؟". نویسندە سپس ٥ علت را کە بە زعم وی در صورت کنارە گیری رئیسی بە کیفیت زیست شهروندان منجر می شود بر می شمرد کە همگی موارد بە نا آشنایی و نا توانی او و وزرا و مشاورین دولت بر می گردد کە البتە بی ربط هم نیستند، منتها بە روی مبارک نمی آورد کە اختیار دولت در دست کس دیگری است کە همین رئیس جمهور و وزرای پامنبری حرف شنو را بە هر دولت دیگری ترجیح می دهد. تازە اگر دولت دیگری روی کار بیاید، مگر تا او نخواهد تغییری در وضع مردم می تواند بە وجود آید؟

تناقض در نوشتە از همین جا شروع می شود و با نشاندن "بروکراسی" بە جای نظام بە کتمان واقعیت می پردازد و خواهان امری می شود کە خودش هم خوب می داند و در تجربە هم دیدە است نە محتمل است و نە در صورت کنار رفتن رئیسی "کمک شایان توجهی بە کیفیت زیست شهروندان ایرانی"می شود. گفتنی است کە چند هفتە پیش تر هم مرعشی از رهبران اصلی این حزب در نوشتە مشابەای بدون نام بردن از علی خامنەای خواستار قربانی کردن رئیسی برای حفظ نظام شدە بود کە البتە با بی اعتناعی خامنەای روبرو شد. ظاهرا رهبران حزب کارگزاران کە این همە اصرار در بر کنار کردن رئیسی دارند، فکر می کنند وقتی اوضاع بحرانی تر شود، خامنەای مجبور می شود کە رئیسی را کنار بگذارد و کس دیگری را مامور تشکیل دولت خواهد کرد و آنها با این تقاضا شانس بیشتری برای جانشینی وی خواهند داشت. کە البتە خیال نا محتملی بە نظر می رسد.

از نظر معاون اجرایی حزب کارگزاران گویا مقصر اصلی مشکلات کشور بخاطر وجود بروکراسی فربە و عدم شناخت رئیسی از کارکرد بروکراسی دولتی و بکار گماری افراد نا مناسب در مسئولیتهای دولتی است. نویسندە کە وانمود میکند گویی از فضا و جامعە دیگری آمدە در یاداشت خود سعی می کند بە مخاطبان نوشتە اش القا کند کە رئیس جمهوری نهاد مستقل و رئیس جمهور صاحب اختیاری در راس دولت است کە بە میل خود می تواند امورات کشور را ادارە کند و یا هر وقت خواست از مقام خود استعفا دهد و با کنار رفتن او و آمدن رئیس جمهوری از کارگزاران بە جای رئیسی کە در بی لیاقتی و نادانی اش هم اندک تردیدی نیست، هم چیز بە نفع مردم تغییر می کند!

نە، او آنقدر نادان نیست کە نداند، رئیس جمهور در نظام فقاهتی ولو شخص سر سپردە و گوش بە فرمانی چون رئیسی باشد، نقشی فراتر از پیشکار ولی فقیە ندارد کە با آمدن و رفتن وی تغییر شگرفی بوجود بیاید. او مسلما سرنوشت رئیس جمهور هایی امثال بنی صدر را کە نمی خواست نقش گماشتە خمینی را داشتە باشد می داند. از برخورد با احمدی نژاد رئیس جمهور ایدەآل خامنەای آنگاە کە خواست اندکی بیش از گماشتە ولی فقیە باشد، خبر دارد، از برخورد با خاتمی و روحانی و از مرگ مشکوک رفسنجانی باعث و بانی اصلی همین حزبی کە نویسندە معاون دبیرکل آن است اطلاع دارد. چگونە می شود همە اینها را در عمل دید و چنین رهنمود و تحلیل آبکی و پر تناقضی را بعنوان راە کار ارائە داد؟

اما مسئلە نویسندە چیزهای دیگری است. او بیهودە تلاش دارد تقصیر بحران ها و ویرانی کشور را کە تحت هدایت ولی فقیە و سیستم فقاهتی در حال تبدیل شدن بە سر زمین سوختە است، بە عوامل فرعی و غیر واقعی نسبت دهد، برای ترمیم نظام ترمیم ناپذیر وقت بخرد، و جریان کارگزاران شریک در قدرت را بعنوان بدیل دولت رئیسی جا بزند. او و سران حزب وی نگران فروپاشی و سقوط حکومت توسط جنبش مردمی نیرومندی است کە در فکر و باور عموم مردم رسوخ کردە است و راە رهایی را در انجام انقلاب می بینند. بهمین جهت است کە نویسندە آسمان و ریسمان را بهم می بافد تا افکار مردم را از انقلاب دور کند و امید بە اصلاح نظام را بە آنان برگرداند!این تلاشهای ضد انقلابی البتە ناشی از دستکم گرفتن سطح آگاهی و شعور سیاسی مردمی است کە بە زیر کشیدن رژیم را آماج جنبش خود قرار دادەاند و بە کمتر از آن نمی خواهند تن در دهند.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.