گفتگو | به پيش
سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱ اوت ۲۰۱۸

گفتگو

بحث و گفتگو با وهاب انصاری در تالار تلگرام

این گفتگو در تاریخ  26 مرداد 1397 برابر با 17 اوت  2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با مهدی فتاپور در تالار تلگرام

این گفتگو در تاریخ 27 اردیبهشت 1397 برابر با 17 مه 2018  انجام شده است

بحث و گفتگو با آینده آزاد در تالار تلگرام

این گفتگو در تاریخ 19 مرداد 1397 برابر با 10 اوت 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با دکتر حسن نایب هاشم در تالار تلگرام

این گفتگو در تاریخ 21 اردیبهشت 1397 برابر با 11 مه 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با احمد پورمندی در تالار تلگرام

این گفتگو در تاریخ 12 مرداد 1397 برابر با سوم اوت 2018 انجام شده است

در گرامی‌داشت رفیق حمید اشرف

بحث و گفتگو به مناسبت 8 تیر با مرضیه شفیع (شمسی) در تالار تلگرام

این گفتگو در تاریخ 1397 برابر با 29 ژوئن 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با بهروز خلیق در تالار تلگرام

این گفتگو در تاریخ 5 مرداد 1397 برابر با 27 ژوئیه 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با صادق کار در تالار تلگرام

این گفتگو در تاریخ 7 اردیبهشت 1397 برابر با 27 آوریل 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با پرویز نویدی در تالار تلگرام

این گفتگو در تاریخ 31 فروردین 1397 برابر با 20 آوریل 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با دکتر حسن نایب هاشم در تالار تلگرام

این گفتگو در تاریخ 29 تیر 1397 برابر با 20 ژوئیه 2018 انجام شده است