سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱ اوت ۲۰۲۰

دنیز ایشچی

راهگرد سوسیالیستی الگوی مالکیت اجتماعی، عمومی با نوع مدیریت تامین اشتراک منافع را بر نوع مالکیت خصوصی مبتنی بر مدیریت استثماری ارجح دانسته و علت های اصلی بحران های جنگ افروزانه، تخریب محیط زیست و گسترش روز افزون فقر، بی خانمانی و ژرفای عمیق فاصله میان ندارها و ثروتمندان را در مالکیت خصوصی و نوع مدیریت نظام استثماری ذاتی ناشی از آن میداند.

 در شرایطی که نسل های نوین در تلاش هستند تا ساختار و فورمولبندی نوین سوسیالیستی را بعنوان آلترناتیو جایگزین تازه بازنویسی نمایند، فرش قرمز انداختن جلو پاهای امثال "جو بایدن" ها، که در جای خود اگر از دونالد ترامپ ها بدتر نباشند، بهتر نیستند، شایسته هیچ جریان سوسیالیستی و چپ ایرانی نیست.

 یکی از این تاکتیک هایی که اغلب با موفقیت مورد استفاده واقع گردیده است، اتهام خیانت و همکاری و خدمت به "دشمن" زدن به بخش هایی از نحله ها و سازمان های سیاسی سوسیالیستی در کشورهای مختلف است که از این طریق بخش عمده توان و پتانسیل های بخش های دیگر جنبش های سوسیالیستی کشورها را متوجه مقابله و تبلیغات منفی بر علیه متحدین طبیعی سوسیالیستی خویش می نماید.

شیون و داد و فغان اپوزیسیون نئولیبرال ناسیونالیستهای غالباً خارج نشین جمهوری اسلامی ایران در این زمینه که مملکت از دست رفت، بیشتر از این بابت است که آنها نه تنها خواهان برقرای چنین توافق نامه هایی با نئو لیبرال های امپریالیستی آمریکایی اروپایی هستند، بلکه خود همیشه مبلغان یک چنین توافق نامه هایی با اربابان خویش بوده و هستند که همیشه موجب به غارت رفتن واقعی ثروت های کشورمان بوده است

یکی از درس هایی که مطالعه تجربه یکصدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران به ما آموخت این است که در یکصد سال پیش، احزاب کمونیستی – کارگری ایران، بطور غالب از میان کارگران و زحمتکشان عضوگیری می کردند، نه روشنفکران سیاسی. به گفته دیگر، این خود کارگران بودند که اکثریت غالب اعضا، نمایندگان و رهبران احزاب سیاسی چپ سوسیالیستی و کارگری را تشکیل میدادند.

لازمه پیشروی مستدام و جا افتادگی و تکوین و تکامل منسجم ساختار سوسیالیستی، حاکمیت قدرتمداری احزاب و سازمان های سوسیالیستی - کارگری هستند. همان طور که در نظام های سرمایه داری چندین حزب متنوع وجود دارند، تنوع احزاب در میان رهروان کاروان سوسیالیستی نیز لزوماً پدیده ای منفی نیست.

وسعت عظیم بیکاری به موازات سقوط قدرت خرید عمومی در سطح اقتصاد، دوران رکود را طولانی تر کرده و فشار عمومی به دولت ها را جهت روی آوردن به سیاست های مالی و پولی لازم جهت به تحرک درآوردن مجدد اقتصاد را چندین برابر خواهد کرد.

تهیه واکسن ویروس کرونا برای صدها میلیون مردم آمریکا، و هشت میلیارد جمعیت کره زمین، برای سرمایه داری جهانی نه یک وظیفه انسانی، بلکه یک بازار وسیع سودآوری است، که آنها در تلاش کنترل و به انحصار در آوردن آن هستند.

در دهه های گذشته، مناسبات احزاب سوسیال دموکرات با اتحادیه های کارگری به این صورت بود، که این اتحادیه های در مقابل اعلام حمایت از کاندیدا های احزاب سوسیال دموکرات، سهمیه درصدی مشخصی را از از تعداد کاندیداهای این احزاب برای کنگره و سنا را در اختیار داشته، تعیین و معرفی می کردند. به همان نسبت آنها در تعیین سیاستها و برنامه های این احزاب مشارکت و دخالت مستقیم در تصمیم گیری ها را داشتند.

بزرگترین کشور صنعتی جهان، که هنوز بیشتر تولیدات صنعتی خود را در خارج از مرزهای خود انجام میدهد، و همین دیروز پرستاران آمریکائی به دلیل نداشتن پوشش های ایمنی لازم در بیمارستان ها دست به اعتصاب زده بودند، به ناگاه با معجزه های نوینی به میدان می ایند که گویا آنها با اولین و بهترین و مناسب ترین کشف های داروئی با کارآمدی موثر تنها سی درصد در جهان میخواهند بعنوان تنها داروی موثر تولید شده توسط شرکت های داروئی آمریکائی به میدان بیایند.