رفتن به محتوای اصلی

دفاع از "کار آفرین"ها نقض برنامە و متضاد با اهداف حزب چپ ایران است!

دفاع از "کار آفرین"ها نقض برنامە و متضاد با اهداف حزب چپ ایران است!
حزب چپ ایران مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان است!

حزب چپ ایران بە همراە چهار گروە جمهوریخواه و ملی در ١٤ فرووردین امسال با شرکت د یک کنفرانس مطبوعاتی کە در لندن برگزار شد، خبر از تشکیل یک ائتلاف تازە برای برکناری رژیم اسلامی و جایگزین کردن آن با یک جمهوری سکولار و دمکرات بر پایە منشوری ١٠ مادەای دادند. این ائتلاف در شرایطی شکل گرفت کە جنبش انقلابی زن، زندگی آزادی کە تازە شروع شدە بود در اوج قدرت خود بود و امید تازەای در کالبد جامعە فقر و استبدادزدە ما دمیدە بود و تلاشهایی از طرف سلطنت طلبان فرصت طلب برای مصادرە جنبش با کمک رسانە های بزرگ دست راستی در جریان بود.

 بهمین دلیل تشکیل ائتلاف جمهوریخواهی در آن فضای خاص در بدو امر با استقبال قابل توجهی مواجە شد. در فضای خاص آن مقطع منشور بە دقت مورد کنکاش قرار نگرفت و قرار شد اشکالات آن بتدریج بر طرف و تکمیل شود. یکی از اشکالات اساسی کە با اهداف و برنامە حزب ما در تضاد قراردارد مورد حمایت از"کارآفرینان" بود کە در مقدمە منشور آمدە است و این مورد با وجود اعتراض مکرر و درخواست برای حذف آن متاسفانە تا کنون عملی نشدە است و این شائبە را بوجود آوردە کە گویا حزب چپ ایران تغییر جهت دادە و بجای حمایت از نیروی کار، مدافع سرمایە داران شدە است. حمایت از کارفرمایان یا بقول نویسندگان منشور "کار آفرینان" قبلا در متن اصلی منشور نیز آمدە بود ولی از طرف نمایندگان حزب ما مورد مخالفت قرار گرفتە بود. با این حال بە اصرار احزاب دیگر در مقدمە منشوروارد شد و در پیشانی منشور جا خوس کردە است.

نمایندگان حزب ما در شورای همگامی متاسفانە با پذیرش آن عملا برنامە و اهداف حزب چپ ایران را نقض کردەاند و بە رغم درخواست عدەای از اعضای حزب برای حذف بخش مورد اختلاف تا کنون اقدامی عملی انجام ندادەاند. عنوان کردن حمایت از "کارآفرینان"در پیشانی منشوری کە حزب چپ ایران نیز آن را امضا کردە است،  بە اعتبار حزب چپ ایران آسیب وارد کردە و اصول و اهداف و برنامە حزب ما را مخدوش نمودە است. حمایت از کارآفرین وظیفە حزب چپ نیست. وظیفە احزاب طرفدار سرمایە داران است. حزب ما مدافع حقوق کارگران و مزدبگیران و اقشار تحت ستم صاحبان قدرت و ثروت است. دغدغە احزاب چپ در دنیا از سوسیال دمکرات گرفتە تا کمونیست دفاع از حقوق زحمتکشان و اقشار پائین جامعە و از اتحادیە های کارگری است نە حمایت از صاحبان سرمایە. حزب چپ ایران نیز در اسناد برنامە ای خود بر حمایت از حقوق کارگران تاکید نمود و گفتە است در کنار نیروی کار قرار دارد.

سرمایە داری ایران"منظور کسبە و صنعتگران خردە پا نیست"و سرمایە داران بزرگ، سرمایە داری رانتی غارتگر است کە سرمایە های خود را طریق شرکت در قدرت سیاسی کسب کردە است و لاجرم در سرکوب مردم و برقرار نگاە داشتن استبداد سهم و نقش داشتە و دارد و از همین رو از حمایت حکومت نیز برخوردار بودە است. حتی اگر سرمایە دارای حاکم بر ایران واجد خصایل گفتە شدە نبود، در آن صورت نیز حزب چپ حق نداشت از آن این چنین حمایت کند.

در حالی کە رهبران یگانە سندیکای کارگری مستقل باقی ماندە (سندیکای واحد) همیشە در زندان قرار داشتە و دارند، و دەها معلم و عضو شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان سالهاست در زندان بە سر می برند و هزاران نفر آنان اخراج و تبعید و حتی تعدادی از آنها کشتە شدەاند، صدها اتحادیە و سندیکای کارفرمایی و از همە آنها مهمتر اتاق بازرگانی بدون مزاحمت فعالیت می کنند و تعدادی از رهبران آنان جز بزرگترین سرمایە داران کشور هستند. عجیب نیست کە جبهە ملی و احزاب جمهوریخواە بخواهند از سرمایە داران حمایت کنند، اما عجیب است کە کسی بنام چپ و از سوی حزب چپ هدف خود را حمایت از "کارآفرینان" یعنی همان جماعتی کە در بی حقوق سازی و بە فقر و فلاکت کشاندن کارگران و تشدید استثمار آنان و جلوگیری از ایجاد اتحادیە های کارگری نقش غیر قابل کتمانی داشتە است!

حزب چپ باید هرچە زودتر خواهان برداشتن "حمایت از کار آفرینان" از پیشانی منشور همگامی شود. اکثریت حزب ما تحقیقا با آوردن این عنوان در منشور مخالف است و آن را متضاد با برنامە و اهداف حزب می داند. نمایندگان حزب چپ در همگامی لازم است بخاطر این خطای سیاسی و نقض آشکار برنامە و اهداف حزب چپ ایران از خود انتقاد کنند.

 مهمترین نقطە اشتراکات حزب ما با چهار جریان ملی گرا و جمهوریخواە، جمهوریت و سکولاریسم است. در مورد آزادی و حتی حقوق بشر و دایرە شمول آن من مطمعن نیستم کە با آنها اختلاف نداشتە باشیم. برداشت و تلقی ما از عدالت اجتماعی و مناسبات اقتصادی بخصوص در آنجا کە مربوط بە حقوق کارگران و مزدبگیران است اختلاف ما با آنها پر رنگتر است.

نیروی چپ همیشە هم جمهوریخواە و هم سکولار و لائیک بودە و هست، بهمین جهت در هر حال و شرایط بدون نوشتن منشور هم با نیروهای غیر چپ طرفدار جمهوریت همسو است و نیازی بە نوشتن منشور جامع و آوردن موضوعات اختلاف برانگیز ندارد. حزب ما باید با جریاناتی منشور همکاری بنویسد کە نزدیکی های برنامەای و سیاسی بیشتری با ما دارند و راە آن هم این است کە حزب ما نە در حرف، بلکە در عمل نشان دهد کە ارادە استواری برای این کار دارد و تشکیل ائتلاف با نیروهای چپ و عدالتخواە را بر نیروهای مدافع سرمایە داران ارجح می داند.

دیدگاه‌ها

حمید

تقی اکبری درست میگوید. اما تا کار هست کارگر هم هست مخصوصا درکشوری که سالهاست از منابع و معادن خود ارتزاق میکند و نه از تولید. منابع فقط برای ما نیستند و برای نسلهای آینده هم هستند که باید خرج عمران شود اما هزینه میشود و از این لحاظ کشوری بسیار عقب مانده هستیم. و البته اخلاق کارگری با کار بوجودمی آید نه با هر نوع گذران زندگی. کارخانجات و تولید رشدکنند ماهم دیدگاه های خود را جلو می بریم. هرچنددست آخر، دفاع ازکارآفرینان دراین مقطع انتزاعی است.

ی., 24.12.2023 - 08:28 پیوند ثابت
سعید

به نظرمن توسعه مداوم آنهم برای این وضعیت ایران مهم است.اما برداشتن آن ازهمگامی ضروری نیست.بلاخره تفاوت دیدگاه راقبول کردیم.یک اعلامیه مشترک حتما جنبه های خاکستری برای هرجریان دارد.منتها کارآفرین معانی زیادی رامیتوان داشته باشد.همان توسعه مداوم بهتریود.

ی., 24.12.2023 - 06:03 پیوند ثابت
تقی اکبری

من توجه نویسنده این مقاله را به سلسله مقالات تحقیقی آقای سعید رهنما در باره انقلاب های قرن بیستم و ضعف عمومی آنها در تامین پیشرفت اقتصادی جلب می کنم و همچنین مقالات ایشان در مورد دستاورد چپ های آمریکای لاتین که با انتخابات به حکومت رسیده اند ، برای توسعه اقتصادی در کشورشان.
چپ ها که نمی خواهند فقر را عادلانه تقسیم کنند. پس شرط اولیه پیشرفت اقتصادی است. مهم این است که استراتژی و هدف نهایی ، یعنی تامین عدالت اجتماعی ، همواره مد نظر باشد و راه حل های بهینه را انتخاب نمود.
خیلی از احزاب پراگماتیست سوسیال دموکرات این هدف را به فراموش سپرده و به احزاب بورژوازی تبدیل شدند. در باره کارنامه احزاب سوسیال دموکرات می توانیم باز هم به مقالات سعید رهنما مراجعه کنیم. 
مسلما دیدگاه حزب چپ به نقش کار آفرینان متفاوت با جمهوری خواهان دیگر است  و می توان در منشور همکاری جمهوری خواهان هر چه بیشتر بر مشترکات تاکید کرد. ولی دفاع از همکاری جمهوری خواهان  ، که  موجود است ، بسیار مهم است و این متناقض با همیاری  و همکاری چپ های دموکرات ، اگر قابل دسترسی باشد ، نیست.

ش., 23.12.2023 - 22:53 پیوند ثابت
بهزاد کریمی

از پیشنهاد رفیق صادق کارگر مبنی بر حذف فرمول مربوط به "کار افرینان" از منشور مشترک دفاع و حمایت می کنم. هم از اینرو، همانند رفیق صادق از نمایندگان حزب مان در همگامی انتظار دارم تا همانگونه که بنا به شنیده ام حذف این مورد را به همگامان خود در پیش از انتشار متذکر شده بودند،  در پی حذف این سهو نا خوانا با دیدگاه حزب 
چپ ایران باشند. شخصا بر اینم که آمدن این مقوله از سوی نمایندگان حزب در منشور نه ناشی از باور خود آنان بلکه متاثر از کم دقتی بر متن تعجیل در انتشار منشور بوده 
است. ما از جایگاه ازادی خواهی و دمکراتیسم نه فقط مخالف این نیستیم که گروه ها و اقشار اجتماعی متعهد به دمکراسی حق داشتن تشکل 
خود را دارند، بلکه بر چنین حقی تصریح هم می ورزیم. اما ماحامی "کارآفرینان" نیستیم، آنها حامیان خود را دارند و ما 
نیز مورد حمایت های خودمان را که همانا توده زحمت و تولید
زیر استثمار و تبعیض هستند.

ش., 23.12.2023 - 18:31 پیوند ثابت
Saeid saadat

درود بر رفیق صادق عزیز و موضع بحق و درستی که راجع به این خطای فاحش گرفته است ، وجود رفقایی چون وی میتواند امیدواری ها را در جلو گیری از گرایش بعضی رهبران خزب چپ به سوی راست و تفکرات راستگرایانه که در تناقض با ماهیت جریانات چپ است افزون کند ، باید آن بخش از عناصر و نیروها و اعضای حزب چپ نسبت به اینگونه گرایشات راست روانه و حمایت از سرمایه داری واکنش نشان داده و یکصدا نسبت به اینگوته مواضع انتقاد نمایند

جمعه, 22.12.2023 - 16:43 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید