رفتن به محتوای اصلی

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری

اخراج کارگران فولاد اهواز بار دیگر در دستور مدیریت شرکت قرار گرفت

بنا بە گزارش "صدای مستقل کارگران گروە ملی فولاد"تعدادی از کارگران فولاد از کار اخراج و عدە دیگری نیز در معرض اخراج قرار گرفتەاند. علت اخراج این عدە شرکت آنان در اعتصاب های است کە در هفتە های منتهی بە پایان سال گذشتە، با مطالباتی چون همسان سازی دستمزدها با سایر شرکتهای فولاد، اجرای طبقە بندی مشاغل، لغو اخراج کارگرانی کە بە دلیل شرکت در اعتصابات حق طلبانە مدیریت قصد اخراج آنان را داشتە و رسمی کردن کارگرانی است کە قرارداد موقت هستند بودە است. گفتنی است کە تصمیم بە اخراج کارگران در اثر اعتصابات پیاپی قبلا لغو شدە بود. اما بعد از فروکش کردن موقت اعتراضات مدیریت و هراست بە خود  جرات دادەاند، اخراج ها را بە عمل درآورند. 

" مدیریت شرکت، حامیان و برادران امنیتی، سیاسی و مافیایی او که فساد و دروغ سر تا پایشان را فرا گرفته و جز به غارت و دزدی نمی اندیشند، گمان کرده اند با این ترفندها قادر خواهند بود مبارزه ما را عقب برانند اما فراموش کرده اند که بارها در بزنگاه های مختلف اتحاد و همبستگی ما چگونه معادلات کثیف شان را بهم زده است.

ما به کرات گفته ایم اخراج هر کارگر تعرض به جنبش کارگری است و در عمل هم نشان داده ایم که متحد و همدل پای کارگر اخراجی ایستاده و اجازه تعرض به معیشت و زندگی همکاران مان را نداده ایم.

این بار هم هرچه در توان داریم به میدان نبرد خواهیم آورد و در دفاع از همکاران خود مقابل تان به صف خواهیم شد".

ادامە اعتراضات کارگران ابنیە فنی در یزد و لرستان

اعتراضات کارگران فنی راە آهن "ابنیە فنی" کە بیش از یک سال است شدت پیدا کردە، با اعتراض این کارگران در یزد و لرستان در دوهفتە اخیر ادامە پیدا کرد. افزایش دستمزد و پرداخت بە موقع دستمزد و آیتم های مزدی، تبدیل قرار دادها از پیمانی بە رسمی و تسهیلات رفاهی و ایمنی، مهمترین مطالبات کارگران فنی راە آهن هستند. 

کارگران ابنیە لرستان در این هفتە در اعتراض بە پرداخت نشدن معوقات خود بعنوان اعتراض و نشان دادن وضعیت معیشتی شان سفرە خالی پهن کردند. 

اعتراض شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان بە اخراج و بازنشستگی اجباری برای ۳۶ نفر از فعالان صنفی معلمان

پیگرد و مجازات فعالین صنفی کە برای دفاع از حقوق معلمان بە صورت سازمانیافتە مبارزە می کنند، همچنان با شدت ادامە دارد و هفتەای نیست کە دستگاە های سرکوبگر رژیم عدەای از آنها را زندانی، اخراج و مجازات های دیگر نرساند. در پی محکومیت ٣٦ معلم مبارز بە مجازاتهای مختلف، شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان با انتشار بیانیە ای پس از شرح پیگردهای سرکوبگرانە در ٣٠ سالی کە از فعالیت این نهاد صنفی معتبر می گذرد و محکوم کردن ٣٦ عضو خود بە مجازاتهای مختلف را محکوم نمودە و بر ادامە فعالیتهای خود تا تحقق خواستە های معلمان تاکید کردە است. 

 

در قسمتی ازاین اعلامیە گفتە می شود:

"در سال ۱۴۰۰ که اوج جنبش معلمان بود و با برپایی تجمعات منجر به عادی‌سازی خیابان شدند نیروهای امنیتی تشدید سرکوب جنبش معلمان را در دستور کار خود قرار دادند؛ تا جاییکه در سال ۱۴۰۲ ، ۱۲ نفر از فعالین صنفی با حکم اخراج مواجه شدند و ۲۶ نفر از فعالین حکم بازنشستگی اجباری دریافت کردند، معلمانی که در دفاع از حق معلمان و دانش‌آموزان تاوان دادند تا درس عبرتی باشند برای دیگران؛ اما غافل از اینکه جنبش معلمان قائم به فرد نبوده و ما همچنان تا رسیدن به خواسته‌های معلمان در کف خیابان هستیم".

 

«قراردادهای سفیدامضا» همچنان معضلی بی‌پایان!

 

کد خبر۱۴۵۹۸۶۳

علیرغم راه اندازی سامانه جامع روابط کار، همچنان کارفرمایان در تدوین قراردادهای شغلی کارگران تخلف می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «بعد از پایان هر سه ماه، یک قرارداد از پیش نوشته شده مقابل ما کارگران می‌گذارند و از ما می‌خواهند امضا کنیم یعنی به زور و جبر باید امضا کنیم…» کارگر یکی از شرکت‌های خدماتی بیمه در تهران با بیان این مطلب از «به رسمیت نشناخته شدنِ خواست و اراده کارگر در امر تنظیم قراردادهای کار» انتقاد می‌کند و می‌گوید: برای کارفرما، قانون کار و کارگر هیچ محلی از اعراب ندارد، هر طور که بخواهند قراردادها را تنظیم می‌کنند و کارگران در حکم ماشین امضا هستند که باید پایان فصل یا پایان سال، قراردادهای ناعادلانه را امضا کنند و انگشت بزنند تا کارفرما خیالش راحت شود که دیگر امکان شکایت وجود ندارد.

این کارگر می‌گوید: علاوه بر قراردادی که هیچ نقشی در نوشتن آن نداشتیم، آخر هر سال، برگه‌ای را امضا می‌کنیم که در آن نوشته شده همه حق و حقوق خود را گرفته‌ام و هیچ مطالبه‌ای ندارم؛ این در حالیست که هنوز عیدی پایان سال ما را نداده اند؛ اما این برگه تسویه حساب را مجبوریم هم امضا کنیم و هم به اجبار انگشت بزنیم…

شفاف‌سازی و قانونمندسازی قراردادهای شغلی کارگران تا امروز به هیچ کجا نرسیده است؛ با وجود رونمایی از سامانه جامع روابط کار و الزام ظاهری کارفرمایان به بارگذاری یک نسخه از قرارداد قانونی در این سامانه، هنوز کارفرمایان با ترفندهای مختلف، کارگران را برای امضای قراردادهای غیرقانونی زیر فشار می‌گذارند.

کارگر شرکت بیمه می‌گوید: در قرارداد نوشته شده، اضافه کار و تعطیل کاری براساس اصول قانونی محاسبه و پرداخت می‌شود اما در واقعیت، ما تا هر ساعتی که کار باشد باید در دفتر بمانیم بدون اینکه ریالی اضافه کار به ما پرداخت کنند.…

به گفته وی، قراردادها کاملاً صوری است و هیچ گفتگو و چانه زنی‌ای بر سر مفاد و جزئیات آن، بین کارفرما و کارگران صورت نمی‌گیرد؛ کارفرما فعال مایشاء است و هرچه بخواهد همان بی‌شرط و شروط محقق می‌شود.

موضوع قراردادهای صوری و امضای اجباری در پایان فصل و پایان سال، فقط یک بخش ماجراست؛ در برخی از کارگاه ها، کارفرما ابتدای کار، یک قرارداد کار سفید مقابل کارگر می‌گذارد و به او می‌گوید «اگر کار می‌خواهی باید امضا کنی و انگشت بزنی»؛ کارگر هم چون راه به جایی ندارد، از روی جبر تمکین می‌کند؛ پر کردن بندهای این قرارداد که از پیش امضا شده، براساس خواست و اراده کارفرما صورت می‌گیرد، کارگر هیچ نقشی در چگونگی آن ندارد.

امضا گرفتن به جبر و برخلاف اراده کارگران، مسیر احقاق حق کارگران را مسدود کرده و آنها را در مسیر مطالبه گری با محدودیت مواجه کرده است.

کارگری که سال تمام شده ولی هنوز عیدی خود را نگرفته اما امضا داده که هیچ حق و حقوقی ندارد، می‌گوید: اگر سال جدید مرا نخواهند و عیدی مرا هم ندهند، بازهم راه به جایی ندارم، من را تحت فشار گذاشتند و اجباراً امضا دادم که هیچ دینی بر گردن کارفرما نیست.

کشتە و زخمی شدن ٤٤٤ کولبر در سال گذشتە

بە گزارش کولبر نیوز طی یک سال گذشتە ٤٤٤ کولبردر مناطق مرزی و غرب کشور زخمی و کشتە شدەاند. 

از ابتدای فروردین‌ماه تا ٢٩ اسفندماه ۱۴۰۲ مجموعاً ۴۴۴ کولبر کشته و زخمی شدند.

با استناد به آمار ثبت شده در کولبرنیوز در سال ۱۴۰۲ شمسی، جمعاً ۴۴۴ کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده‌ای استان‌های #آذربایجان‌غربی، #کوردستان و #کرمانشاه بر اثر عواملی هم‌چون تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی رژیم، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد کشته و زخمی شده‌اند.

از این تعداد جمعاً ۴۴ کولبر معادل (١٠٪) کشته و ۴۰۰ کولبر معادل (٩٠٪) زخمی شدند

.ادامە ی اعتراضات بازنشستگان در سال جدید

در ٦ فروردین بازنشستگان مخابرات در اهواز، سنندج، تبریز، مریوان، بندر عباس اعتراض خود را از سر گرفتند. بازنشستگان در این تظاهرات بی توجهی دولت بە مطالبات خود را محکوم و بر ادامە اعتراض خود تا گرفتن پاسخ تاکید نمودند. گفتنی است کە بازنشستگان مخابرات از نیمە دوم سال گذشتە تا پایان سال دەها اعتراض مستمر هفتگی خیابانی برگزار کردند. 

اخراج کارگران بدون پرداخت دستمزد و حقوق در منطقە  ویژە اقتصادی لامرد

در آستانە نوروز مسئولین این منطقە تعدادی از کارگران شاغل در منطقە را اخراج و بە آنها گفتەاند منتظر گرفتن دستمزد خود نباشند و بە شهرهای خود برگردند. علت اخراج و ندادن طلب مزدی هنوز روشن نیست، ولی مسئولین و کارفرمایان این گونە مناطق از قدرت تصمیمگیری زیادی برخوردارند و قوانین کار نیز در این مناطق بخشا اجرا می شود. 

ادامە اعتراضات کارگران در شرکتهای نفتی

گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از تازە ترین احتراض در این شرکتها:

تجمع همکاران رسمی شاغل در شرکت فلات قاره در خارک

اعتراضات همکاران رسمی ما در اعتراض به تعرضات معیشتی و  عدم پاسخگویی به مطالباتشان ادامه دارد. روز پنجم فروردین این همکاران در شرکت فلات قاره در خارج تجمع کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از خواستها و اعتراضات همکاران شاغل در بخش های مختلف نفت حمایت و پشتیبانی کرده و می کوشد که بازتاب صدای اعتراض آنها باشد. حذف پیمانکاران یک مطالبه سراسری ما کارگران نفت است.

اهم مطالبات همکاران رسمی عبارتند از:

 

🔹خواسته‌های کارکنان:

حذف کامل سقف‌حقوق

حذف تفکیک نادرست مشاغل در مناطق عملیاتی

حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی

عودت کسورات مازاد مالیات

اجرای کامل ماده۱۰ با وجود ظرفیت‌های قانونی و اختیاراتی مانند افزایش درصد گرید و اپریزال

عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت

 

پیروزی اعتصابیون در آلمان؛ دولت با لوکوموتیورانان در مورد افزایش حقوق و کاهش ساعت کار توافق کرد

 

شرکت ملی راه‌آهن آلمان موسوم به «دویچه‌بان» روز سه‌شنبه ۲۶ مارس اعلام کرد که با اتحادیه لوکوموتیورانان آلمان (GDL) برای کاهش ساعت کار هفتگی لوکوموتیوران‌ها به توافق رسیده است.

به این ترتیب دویچه‌بان با این توافق به اعتصاب‌های متعدد لوکوموتیوران‌های آلمان از نوامبر ۲۰۲۳ تاکنون گذشته پایان داد، اعتصاب‌هایی که گاهی همه سفرهای ریلی در سراسر این کشور را متوقف می‌کرد.

به گزارش یورو نیوز، بر اساس این توافق، از سال ۲۰۲۶ تا سال ۲۰۲۹ ساعات کاری شیفتی به تدریج از ۳۸ ساعت به ۳۵ ساعت در هفته بدون تغییر دستمزدها کاهش می‌یابد.

در این توافق تصریح شده است که لوکوموتیوران‌های آلمان در صورت تمایل می‌توانند تا ۴۰ ساعت در هفته با ۲.۷ درصد حقوق بیشتر برای هر ساعت اضافی کار کنند.

مارتین سیلر، مدیر منابع انسانی دویچه‌بان در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین از این توافق به عنوان یک راه حل «مدرن» در زمانی‌که آلمان با کمبود نیروی کار ماهر مواجه است، نام برد.

افزایش ۴۲۰ یورویی ماهانه در دستمزد لوکوموتیوران‌ها که طی دو مرحله اعمال می‌شود و همچنین یک کمک ۲۸۵۰ یورویی به آن‌ها برای مقابله با هزینه‌های تورم یکی دیگر از محورهای توافق دویچه‌بان و اتحادیه لوکوموتیورانان آلمان است.

کلاوس وسلسکی، رئیس اتحادیه لوکوموتیورانان آلمان در یک نشست مطبوعاتی با ابراز تأسف از مشکلاتی که برای مسافران در زمان اعتصاب‌های لوکوموتیوران‌ها ایجاد شده بود، گفت که حل مناقشه بر سر ساعت کاری و میزان دستمزدها نباید اینقدر طولانی می‌شد.

در ماه‌های گذشته، اعتصاب‌های متعدد و گسترده در آلمان، بر مشکلات اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در بحبوحه رکود قریب‌الوقوع در این کشور افزودند.

تورم بالا و کمبود نیروی کار باعث مناقشه بر سر دستمزدها در بخش های کلیدی حمل و نقل، از جمله راه آهن ملی، حمل و نقل هوایی و حمل و نقل عمومی شده است.

حقوق‌بگیران در آلمان در پی بالارفتن تورم و گرانی، خواهان دستمزدهای بالاتر هستند. آلمان پس از همه‌‌گیری کرونا و به‌خصوص پس از حمله روسیه به اوکراین، تورمی را تجربه کرده که از زمان شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ تاکنون مشاهده نشده است.

اعتصاب‌ها در حالی در آلمان ادامه داشت که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی ۰.۳ درصد کاهش نشان می‌داد

بە نقل از اخبار روز.

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید