رفتن به محتوای اصلی

موفقيت کارگران در گرو تشکل‌یابی، همبستگی و اعتراضات سراسری است!

موفقيت کارگران در گرو تشکل‌یابی، همبستگی و اعتراضات سراسری است!

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) اول ماە مە (۱۱ اردیبهشت) روز جهانی کارگران را بە کارگران و زحمتکشان شادباش می گوید و از مبارزه آنان برای دستيابی به حقوق و مطالبات شان و برای اتحاد و همبستگی حمايت می کند. مبارزات حق طلبانە کارگران و زحمتکشان علیە فقر، بيکاری، بی عدالتی و دیکتاتوری در پرتو تشکل يابی، همبستگی، اعتراضات سراسری و برقراری پیوندهای استوار با ساير جنبش های اجتماعی است کە بە بار می نشیند.

در کشور ما کارگران و مزدبگیران هم از دیکتاتوری کە حقوق سندیکائی شان را بر نمی تابد و بە آنها اجازە تشکیل سنديکا و اتحادیە نمی دهد، رنج می برند و هم پيامدهای اجرای سیاست نئولیبرالیسم اقتصادی را متحمل می شوند. در سال های گذشته سرکوب فعالیت های سندیکایی از يکسو و از سوی ديگر مقررات زدایی از مناسبات صاحبان سرمایە و نیروی کار بسود سرمایە داران توسط جمهوری اسلامی، منجر بە گسترش فقر و ژرفش کم سابقە شکاف طبقاتی و راندە شدن اکثريت کارگران بە زیر خط فقر گردیدە و پیامدهای فاجعە باری را در حوزەهای مختلف سبب گردیدە است. با حذف اکثر موارد حمایتی در قانون کار، امنیت شغلی از بین رفتە و بالغ بر ٩٠ درصد کارگران با قراردادهای موقت یک تا شش ماهە مجبور بە کار شدەاند.

با تشديد بحران اقتصادی و بحران واحدهای توليدی، عدم پرداخت منظم و بە موقع دستمزدها بە یک پدیدە فراگیر تبدیل شدە است. مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار، از آن جملە، مقاولە نامە های مربوط بە حق اعتصاب و قرادادهای جمعی، حقوق زنان و کار کودک اجرا نمی شوند. دولت با سرپیچی از اجرای آنها، شرایط را برای سوءاستفادە فزایندە کارفرمایان از کودکان و کار کودکان مهیا نمودە است. تبعیض جنسيتی در محل های کار بیداد می کند. حکومت از هیچ کوششی برای راندن زنان از بازار کار بسوی خانە دریغ نمی ورزد. برخلاف مقاولە نامە قراردادهای دستە جمعی کار، دستمزد کارگران در نهادی بنام شورای عالی کار توسط دولت و کارفرمایان تعیین می شود. این سازوکار کە نمایندگان واقعی کارگران در آن حضور ندارند، موجب باقی ماندن دستمزدها زیر خط فقر گردیدە بطوری کە دستمزدهای کنونی حداقل سە برابر کمتر از خط فقر نسبی است کە توسط نهادهای کارگری وابستە بە حکومت برآورد شدە است.

کارگران و زحمتکشان!

شما سال پرتلاشی را پشت سر نهادید و با مبارزات تان اقدامات ضدکارگری جمهوری اسلامی و سیاست های نئولیبرالی را بە چالش کشیديد و موفقیت هائی هم بە دست آوردید. بسیاری از اعتراضات صنفی شما در سال گذشتە بە دلیل مقاومت دولت و کارفرمایان رنگ سیاسی بخود گرفت، از حالت تدافعی بە تعرضی در آمد. همین امر نقش زیادی در عقب راندن دولت و کارفرمایان داشت و اهمیت تلفیق مطالبات صنفی با مطالبات سیاسی را برجستە تر کرد. شما در پرتو همبستگی و مبارزە مشترک، دولت و مجلس را بە پس گرفتن لایحە ضدکارگری تغییر قانون کار وادار کردید. این پیروزی کوچکی نیست. شما در مصاف با نیروهای سرکوبگر و دستگاە قضایی کە قصد داشتند با سرکوب و زندانی کردن شما مانع اعتراضات تان شوند پیروز شدید و نشان دادید کە مرعوب سرکوب نمی شوید. ادامە مقاومت و مبارزات حق طلبانە شما الهام بخش جوانانی شد کە خیزش مردمی دی ماە سال گذشتە را رقم زدند. از همە مهمتر، گام هائی بود کە شما در راە همبستگی میان گروەهای مختلف مزدبگیران و بازنشستگان برداشتید. دست آوردهای مبارزاتی سال گذشتە شما می توانست به مراتب بيشتر از اين باشد، هرگاە شما سازمان یافتە تر عمل می کردید.

لازمه دستيابی شما بە خواستە هایتان و در هم شکستن تعرض جمهوری اسلامی بە دستآوردهای مبارزاتی تان، بهره گيری از فضای اعتراضات برای ایجاد سندیکاهای مستقل است. شما اگر متشکل نشوید نمی توانید از خود و حقوق تان دفاع کنید و پیروزی هایی را کە بە زحمت بە دست آوردەاید، تثبیت کنید. مبارزە صنفی با همە اهمیتی کە دارد اگر با مبارزه برای آزادی و دموکراسی تلفیق نشوند کم ثمر خواهد بود. برای اينکه شما کارگران بتوانید آزادانە خود را سازمان دهید، حق اعتصاب، تجمع و اعتراض داشتە باشید و از حقوق تان دفاع کنید، لازم است مبارزه صنفی را با مبارزه برای آزادی و دمکراسی همراه سازيد. در کشورهائی کە آزادی بيان و سازمان يابی کارگران وجود دارد، دولت و کارفرمایان بە آسانی نمی توانند مانند ایران حق و حقوق شان را نقض کنند و دستمزدهایشان را زیر خط فقر نگاە دارند. در اين کشورها کارگران و سازمان هایشان در استقرار دموکراسی و تعمیق آن بیشترین نقش را داشتە و دارند. سال هاست که در تعدادی از کشورهای سرمایە داری قوانین حمایتی توسط دولتهای نئولیبرال آماج تعرض قرار گرفتە است. اما وجود اتحادیە ها و احزاب کارگری موجب شدە کە این دولت ها نتوانند بە آسانی قوانین کار را بە زيان کارگران تغییر دهند.

 

کارگران و زحمتکشان!

روز جهانی کارگر، روز شماست. این حق شماست که در این روز تظاهرات و تجمع برپا کنید، جشن بگیرید، از حقوق تان دفاع و مطالباتتان را مطرح کنید. این جزو حقوق بدیهی شماست که در روز کارگر خواهان افزایش دستمزد و پرداخت به موقع و منظم آن، پرداخت مزد دوران بیکاری، ایجاد اشتغال، ممنوعیت کار کودکان و لغو قرادادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، شوید و بخواهید همه کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و قانون کار قرار گيرد، خصوصی سازی در بخش آموزش، درمان و صنایع سنگین متوقف شود. رفع تبعیض جنسیتی، برطرف کردن موانع فعالیت سندیکاهای مستقل، آزادی کارگران و سایر زندانیان سیاسی و مدنی و لغو احکام زندان آنها از خواست های به حق شماست.

کارگران و زحمتکشان!
روز اول ماه مه امسال فرصتی برای نشان دادن همبستگی و اعتراض همگانی کارگران و مزدبگیران و نیروهای ترقی خواه به سیاست های ضدکارگری استبداد حاکم است. ما به سهم خود در کنار سایر نيروهای عدالت خواه از مبارزات شما برای برخورداری از یک زندگی بهتر حمایت و برای جلب پشتیبانی و همبستگی سایرین با شما کوشش خواهیم کرد.

زنده باد اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران
زنده باد همبستگی کارگران و مزدبگیران ایران
 

هيئت موقت موضع گيری سياسی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ (۲۸ آوريل ۲۰۱۸)

 

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید