رفتن به محتوای اصلی

وزیر کار ارتجاع در رویای ریاست جمهوری

وزیر کار ارتجاع در رویای ریاست جمهوری

در خبرها آمدە بود کە صولت مرتضوی آئینە تمام قد ارتجاع و استثمار کە در دوران ریاست منحوس خود در سمت وزارت کار، در "بی حقوق سازی نیروی کار و تهی کردن تە ماندە سفرەهای کارگران گوی سبقت را از همە ی وزرای پیشین ربودە وبواسطە آن تبدیل بە مهرە آس سرمایە داران متشکل در اتاق بازرگانی شدە است، یکی از ٨٠ نفری است کە برای معرکە مضحک "انتخابات" علی خامنەای و سایر سرکردگان رژیم تبهکار اسلامی نامزد شدە است. البتە انصاف را رعایت کردە باشم باید اذعان کرد در بین ٨٠ کاندیدا، وزیر نورچشمی پایداری چی ها و موتئلفە ای ها از خیلی از ٨٠ کاندیدای دیگر منفورتر و بدتر نیست. او خودش البتە می داند کە اگر بنا بر رای مردم بود بواسطە سابقەای کە در کارنامە سیاە خود دارد، او هم مانند بقیە رای نخواهد آورد، اما چشم بە معجزە مشابە ای دوختە کە او را در حالی کە مشغول گذراندان دوران منع محکومیت اش در فعالیت دولتی بود و خواب وزیر شدن بە مخیلەاش راە نداشت، بلند کرد و بر مسند وزارت نشاند و برایش وظایف معینی را تعریف کرد کە می دانست مرتضوی از پس آن خوب بر می آید و بر هم آمد. بهمین واسطە چون وزیر کار ارتجاع خوب می داند کە رای مردم در این انتصابات نیز محلی از اعراب ندارد، چشم امیدش بە همان دستهای نامریی است کە در این انتصاب کە معیار کاندیداها "سنگ مفت کنجشک مفت" است، اگر برای ریاست جمهوری قابل اش ندانستند، حداقل بە پاس خدمات اش بە رژیم در کابینە جدید پستی هم بە بە وی دادە شود. البتە در جنگ سرکردکردگان جناح های قدرت کە همە برای گرفتن پست ریاست جمهوری صف کشیدەاند، جایی برای رئیس جمهور شدن مرتضوی باقی نمی ماند. با این احوال او کە حتی قوانین رژیم را هر جا کە مانعش باشد بر نمی تابد، با مصاحبەای کە روز گذشتە نباید طبق قانون انتخاباتی رژیم انجام می داد ولی داد، بە تبلیغ برای خودش پرداخت و طوری سخن گفت کە انگار پیروزی خودش را قطعی می داند. مرتضوی در مصاحبە خود ضمن تاکید بر کنار نرفتن بە نفع کاندیداهای دیگر و گفتن "آمدەایم کە بمانیم"، بە مردم هم وعدە دادن کالا برگ جدید داد. روزنامە جهان صنعت در یک نوشتە کوتاە کە دیروز پنجشنبە منتشر کرد اقدام صولت مرتضوی را زیر سوال برد و نوشت:

"یکم- دیروز صولت مرتضوی در حیاط دولت با خبرنگاران گفت‌وگو کرد. آیا کار او با توجه به اینکه یکی از رقبای احتمالی در جریان مبارزات است از نظر عرف و قانون درست است؟ واقعیت این است که اگر درباره انتخابات باشد شاید با عرف ایران درست درآید که از رانت وزارت استفاده می‌شود اما اگر چیز دیگری گفته باشد که جنبه تبلیغ دارد به‌ نظر نمی‌رسد درست باشد.
دوم- حالا مرتضوی درباره مسائل دیگر هم حرف زده است؟ به گزارش ایلنا او درباره کالابرگ و اینکه می‌خواهند مرحله دوم را اجرایی کنند حرف زده که به نظر می‌رسد تبلیغات است.
امید است ایشان و دیگر وزیران تا دست‌کم روز اعلام نتایج احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان سخن نگویند"

.البتە روشن است با دادن پست وزارت کار بە صولت مرتضوی  و با بودن و نبودن او در کابینە جدید و دست نشاندە علی خامنەای و شرکا، سیاستهای ضد کارگری رژیم نیز مانند بقیە امور تغییری نخواهد کرد و هر کس کە خامنەای ماموریت تشکیل دولت جدید را بە او واگذار نماید، خط و خطوط دولت جنایتکار و واپسگرای رئیسی را ادامە خواهد داد. اصولا انجام هر تغییری در وضعیت دەها میلیون کارگر و حقوق بگیر راندە شدە بە زیر خط فقر مستلزم اتحاد و گسترش مبارزات سازمانیافتە خود محروم شدگان است. 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید