رفتن به محتوای اصلی

تحریم ٦٠ درصدی پیروزی بزرگ مردم، شکست رژیم!

تحریم ٦٠ درصدی پیروزی بزرگ مردم، شکست رژیم!

تحریم بیسابقە انتصابات فرمایشی توسط ٦٠ درصد از مردم ارکان نظام رژیم اسلامی را بە لرزە درآوردە و خواب راحت را ازچشم  سران رژیم ربودە است. اگر چە این تحریم قابل پیش بینی بود و در انتصابات مجلس نیز شاهد آن بودیم، با این وصف نظر بە اینکە یک کاندیدای "اصلاح طلب" و بە پشتوانە آن بە این امید کە مشارکت را بالا بردە و آثار تحریم پیشین را تخفیف دهند وارد میدان کردند، تحریم ٦٠ درصدی انتصابات نشان داد کە آب رفتە را با اینگونە اقدامات سطحی و تاکتیکی نمی توانند بە جوی بازگرداند.

علی خامنەای امروز صبح بدون اشارە بە تحریم ادعا کرد:
"اینکه تصور شود کسانی که در دور اول رای ندادند مخالف نظام هستند، برداشت کاملا اشتباهی است".

او البتە مجبور است برای جمع و جور کردن وابستگان رژیم  و تقلیل اهمیت تحریم مردم، واقعیت بیزاری اکثریت بزرگ مردم از رژیم خود را کە با ترفند مشارکت دادن "اصلاح طلبان" در معرکە ای کە خود طرح آن است، هم نتوانست جلوی تحریم را بگیرد، انکار کند. اما ابعاد رویگردانی مردم از رژیم بسی فراتر از ٦٠ درصد است، زیرا بسیاری از آن ٤٠ درصدی کە  بە روایت آمارهای رسمی در انتصابات شرکت کردند از جملە بسیاری از اصلاح طلبان را هم بە رغم مشارکت شان دیگر نمی شود در ردیف موافقان بی قید و شرط رژیم تلقی کرد. بە این اعتبار ادعای خامنەای کذب محض است و تحریم حداقل ٦٠ درصد مردم در واقع رفراندومی علیە کل رژیم است.

خامنەای در بخش دیگری از صحبت های خود خواستار شرکت گستردە مردم در مرحلە دوم انتصابات شد. او خود بهتر می داند کە معجزەای در مرحلە دوم بە نفع او رخ نخواهد داد، مگر اینکە بە تقلب در جعل ارقام و جابجایی آرا متوسل شود، و سخنان امروز او قرینەای است مبنی بر تقلب و تضارب آرا بە سود جلیلی. زیرا در صورت "پیروزی" پزشکیان و تائید آن بحران شدیدی در میان وابستگان خامنەای بوجود خواهد آمد کە تکان های آن کمتر از یک زلزلە ٧ ریشتری نخواهد بود.

دیدگاه‌ها

سعید سعادت

صادق بهتر است اول تکلیف مطلب قبلی اش را که گفته بود پزشکیان رای نمی آورد را روشن کند بعد به تحلیل و آمار تحریم کنندگان بپردازد درست است که رژیم از مشارکت پایین ناراحت است ولی ابنگونه نیست که پایه هایش به لرزه در آمده باشد آنطورکه صدق غلو می کند رژیم هایی هستند که بیست درصد مردم هم شرکت نمی کنند یا اصلا انتخابات ندارند ولی باقدرت سیستم دیکتاتوریشان برجاست آنجیزی که مایه های رژیم را بلرزه در نی آورد جنبش های گسترده اجتماعی و اعتراضی است اگر صادق اعتقاد دارد انتخابپزشکیان میتواند چالشهای رژیم را بیافزاید پس چرا برتحریم مجدد اصرار میکند ؟
پ., 04.07.2024 - 18:30 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید