رفتن به محتوای اصلی

از اعتصاب کارگران هفت تپە و مطالبات شان حمایت می کنیم!

از اعتصاب کارگران هفت تپە و مطالبات شان حمایت می کنیم!

روز شنبە ٢٧ مرداد کارگران مجتمع صنعتی هفت تپە در اعتراض بە امتناع کارفرما از اجرای توافقاتی کە با نمایندگان کارگران بە عمل آمدە بود، بار دیگر مجبور بە اعتصاب شدند. پرداخت منظم دستمزد ها، توقف اخراج کارگران، اجرای طبقە بندی مشاغل و ایمن سازی محل کار  از مهمترین مطالبات معوق ماندە کارگران در این اعتصاب اند کە کارفرما بە اتکاء حمایت مسئولین دولتی و قضایی و امنیتی،  تا کنون از رسیدگی بە آنها طفرە رفتە است.

در روز دوم این اعتصاب ماموران امنیتی با یورش بە تجمع کارگران اعتصابی سعی کردند این اعتصاب را سرکوب کنند و درهم بشکنند. هجوم وحشیانە ماموران مسلح بە تجمع مسالمت آمیز و صنفی کارگران کە موجب مصدوم شدن شماری از کارگران و بازداشت ٥ نفر از آنها شد، در حالی انجام شد کە تعدادی از کارگران این مجتمع کە از کار اخراج شدە بودند ساعتی قبل از این یورش وحشیانە در اعتراض بە اخراج از کار و عدم رسیدگی مسئولین دولتی و کارفرما بە شکایت شان مبادرت بە خودسوزی کردە بوند، کە خوشبختانە کارگران حاضر در محل توانستند بە موقع مانع اقدام این کارگران شوند. علاو بر این، شایعە تقسیم و فروش زمین های متعلق بە مجتمع توسط مالک کارخانە، کارگران و اهالی شهر را کە از لحاظ امرارمعاش بە کارخانە و زمین هایش وابستە اند سخت نگران و خشمگین نمودە  بود،  یکی دیگر از انگیزە های این اعتصاب بودە است.

حکومت در شرایطی بە درخواست مالک هفت تپە ماموران سرکوبگرش را بە مصاف کارگران گرسنە فرستاد کە مهمترین خواستهایشان، پرداخت بە موقع دستمزد و داشتن امنیت شغلی است. این در حالی است کە کارگران، کە تنها طی سە ماە گذشتە قدرت خریدشان ٥٠ درصد سقوط نمودە و دستمزد ماهانە شان دیگر حتی هزینە یک هفتە یک خانوار را جوابگو نیست، از این ظلم بسیار برآشفتە اند. این دفعە اول نیست کە ماموران امنیتی چنین وحشیانە بە کارگران هفت تپە یورش بردەاند و با باتوم و گاز فلفل و پنجە بوکس عدەای از آنها را بخاطر درخواست دستمزد و مطالبات صنفی شان مصدوم و مجروح می کنند. در طول سالهای اخیر بارها این حملات کە با هدف توقف اعتراضات کارگران هفت تپە صورت گرفتە، تکرار شدە اند و دەها کارگر در پی این اعتصابات دستگیر و محکوم بە زندان و اخراج شدەاند. به علاوه موانع متعددی بر سر راە فعالیت سندیکای این کارخانە ایجاد شده و رهبران آن بارها بە زندان افتادەاند.

ادامە اعتصابات نشان می دهد کە این اقدامات نتوانستە و نمی تواند کارگران هفت تپە را وادار بە دست کشیدن از اعتراضات و پیگیری حق و حقوق شان نمایند. نبرد دولت و کارفرمایان با کارگران بر سر حق و حقوق نیروی کار دەها سال است کە فارغ از وضعیت اقتصادی و مناسبات خارجی حکومت بدون وقفە ادامە دارد. در تمام این مدت حتی در دوران احمدی نژاد کە درآمدهای نفتی بطرز بی سابقە فزونی یافتە بود، از بین بردن حق و حقوق کارگران جزء سیاستهای همە دولتها بودە است؛ واقعیتی کە ماهیت ضد کارگری همە آنها را نشان می دهد و حتی فقر وفلاکت بی سابقە و خودکشی  اعتراضی تعدادی از کارگران بجان آمدە  نیز خللی در رفتار حکومت با کارگران ایجاد نکردە و نمی کند. وضعیتی کە امروزە کارگران و عموم مزدبگیران دارند نتیجە مستقیم و ادامە این سیاست هاست و با وجود پیامدهای فاجعە آمیز آنها نشانی از این کە بخواهند تغییر مثبتی در آنها بدهند وجود ندارد و خودکشی نیز راە درستی برای مقابلە با حکومت نبودە و نیست. راە درست و مقابلە موثر با این سیاستها همان اعتراض و اعتصاب، سازماندهی و همبستگی است کە کارگران هفت تپە و سایر کارگران در پیش گرفتەاند.

اینک قابل پیش بینی است کە حکومت بە بهانە تحریم ها سیاستهای ضد کارگری و عدالت ستیزانە اش را  تشدید،  و با سوءاستفادە از وضع عرصە را بیش از پیش بر کارگران تنگ کند. با اصرار رهبر حکومت بر ادامە سیاستهای مخرب تا کنونی و پیامدهای فاجعە بار آن بر تولید و زندگی کارگران و عموم مردم ناگفتە پیداست کە وضعیت کارگران و زحمتکشان هم بە تبع آن بدتر خواهد شد. کارگران در چنین شرایطی راهی غیر از ادامە مبارزە و مقابلە سازمان یافتە با این سیاستها و همراهی با سایر جنبش های اجتماعی کە برای خلع ید از عوامل این سیاستها و پایان دادن بە وضعیت فاجعە بار کنونی می رزمند، ندارند. اعتراضات کارگران و سایر گروەهای اجتماعی در سراسر کشور بطور مرتب در حال افزایش ولی پراکندە و کم اثر اند. با تشکیل گروەهایی در شهر های مختلف باید تلاش کرد بە این پراکندگی ها غلبە کرد. تشکلهای کارگری می توانند در شهر های مختلف برای غلبە بر پراکندگی و ایجاد هماهنگی درعرصە اعتراضات کارگری اقدام کنند. امروز رزم اکثریت مردم بر سر نان، کار و آزادی است. این خواستە ها تا زمانی کە این حکومت وجود دارد دست یافتنی نیستند. این را اکثریت مردم بخوبی درک می کنند ولی این مهم بدون غلبە بر پراکندگی های موجود میسر نمی شود.

گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) اعتصاب و اعتراض را جز حقوق بدیهی کارگران و سایر گروە های اجتماعی می داند. بهمین جهت از اعتصاب حق طلبانە کارگران هفت تپە و مطالبات شان حمایت و حملە ماموران امنیتی بە اعتصابیون را محکوم می کند. ما همچنین از همە گروەها، احزاب و افراد عدالت خواە دعوت می کنیم کە سرکوب کارگران هفت تپە را محکوم و از مبارزە عدالت خواهانە شان حمایت کنند.

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

29 مرداد 1397 (20 اوت 2018)

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید