رفتن به محتوای اصلی

جنبش کارگری از پارسال تا امسال

جنبش کارگری از پارسال تا امسال

چارە کار زحمتکشان همبستگی، تشکل و اعتصاب است

اعتراضات کارگری بلافاصلە از همان نخستین روزهای پایان تعطیلات نوروزی امسال شروع شد. گسترش اعتراضات البتە بە هیچ وجە دور از انتظار نبود. ما چندین بار قبل از پایان سال گذشتە آنرا پیشبینی کردە و بر تشدید اعتراضات نظر بە مجموع وضعیت حاکم بر کشور، خاصە فقر و گرانی فزایندە و مخرب بودن برنامە های کج و معوج دولت یا بقول خودشان حکومت یکدست تاکید کردە بودیم.

بدتر شدن وضعیت مردم هرگز آرزوی ما نبودە و نیست. سمت تلاشهای ما هموارە برای رفاە و آسایش زحمتکشان و بهبود حق و حقوق آنان و استقرار آزادی و عدالت اجتماعی و رفع تبعیضات و ستم های مختلف تحمیل شدە بە مردم و بی عدالتی و نابرابری بودە است. بهمین خاطر ما از وخیمتر شدن وضعیت مردم ناراحت و نگرانیم.

در عین حال نظر بە تجربیات ٤٣ سال گذشتە ما، شرط خلاصی از این دور تسلسل باطل را ادامە و گسترش مبارزات خود کارگران و مزدبگیران و دیگر محرومین و بی چیز شدگان می دانیم. مبارزات و اعتراضات سال گذشتە کارگران و سایر مزد بگیران از معلم و پرستار تا بازنشستگان و مستمری بگیران در ٤٣ گذشتە از لحاظ تعداد بی سابقە بود با این وصف دست آوردەهای آنها نسبت هزاران اعتراض و اعتصاب کە انجام دادند کمتر از حد انتظار بود.

دلایل رضایت آمیز نبودن نتایج اعتراضات نیز برای همە فعالان و مبارزان و تشکلهای مستقل روشن است. پراکندگی اعتراضات بە رغم تلاشهایی کە برای غلبە بر آن انجام گرفت، ضعف سازمانیابی و نبود تشکل، سرکوب شدید و بالا بردن هزینە های فعالیت های صنفی، وجود بیکاری انبوە و سیاستهای ضد کارگری حکومت برای مقررات زدایی و بی حقوق سازی نیروی کار.

امسال نیز حکومت و همە جریاناتی در داخل و خارج از حکومت کە نفعی در سیاست بی حقوق سازی و سرکوب طبقە کارگر دارند، بە رغم تمام اختلافات شان مصمم بە ادامە سیاستهای تاکنونی خود دارند و اگر از دست شان برآید از هیچ کوششی در این مسیر فرو گذار نخواهند کرد.

آنچە کە در سال گذشتە حرکت دولت یکدست و متحدین آنان برای بی حقوق سازی و خلع سلاح کردن کارگران و عموم مزدبگیران را کند کرد و در جاهایی بە عقب نشینی واداشت، وجود هزاران اعتصاب و اعتراض در کشور بود. بدون اعتصابات طولانی در هفت تپە لغو خصوصی سازی در تصور مقامات دولتی نمی گنجید. بدون اعتصاب دەها شرکت پیمانی و پروژەای در صنعت نفت بهبود نسبی در دستمزدها و شرایط کاری و بهداشتی کارگران و اجرای طبقە بندی در آنها میسر نمی شد. دە ها نمونە دیگر از موفقیعت های نسبی کارگران و مزدبگیران را می توان ذکر کرد کە هر کدام شان بە نوبە خود دست آورد هایی برای کارگران در بر داشتند. در عین حال نباید از نظر دور داشت کە تعدادی از اعتصابات و اعتراضات نیز بە خواستە های شان نرسیدند.

یقین بدانیم کە دست آوردهای کارگران پیمانی و پروژەای اگر مجهز بە تشکیلات بود بسیار بیشتر از آن چیزی بود کە بە دست آوردند. همین مشکل را می توان بە همە اعتصاباتی کە در واحدهای دیگر صنعتی و خدماتی نتوانستند بە خواستە ها و یا همە خواستە هایشان برسند تعمیم داد.

همچنین دیدیم کە در هر کجا کە سازماندهی اعتراضات منسجمتر و دینامیکتر بود نتایج شان هم بهتر بود.

نباید از نظر دورداشت کە اگر دست آوردهای اقتصادی وصنفی محدود بود، اما سال گذشتە گام های قابل توجهی در جهت متشکل کردن گروە های مزد بگیر و ایجاد هماهنگی در اعتراضات در رشتە هایی همچون، ابنیە فنی راە آهن، سیمبانان، مخابرات روستایی، واحدهای خودروسازی، صنعت معدن در منطقە کرمان و البرز مرکزی...بە جلو برداشتە شد کە حاکی از درک کارگران نسبت بە ضرورت سازمانیابی و اعتصابات جمعی است.

سازمانیابی و مبارزە سازمان یافتە بە هر حال در سال گذشتە رشد بی سابقەای کرد. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان توانست شعب خود را در بیش از ١٥٠ شهر بوجود آورد و ظرف یک سال بە یک تشکل سازمانیافتە نیرومند و راهبر در میان فرهنگیان تبدیل شود. سازماندهی ١١ اعتصاب و تجمع در ١٥٠ تا ٢٠٠ شهر و منطقە نە تنها خود دست آورد بزرگی برای جنبش معلمان است بلکە برای جنبش کارگری و جنبش مدنی محسوب می شود.

تشکیل دەها تشکل بازنشستگان در بستر مبارزات سالهای اخیر بازنشستگان در سال گذشتە نیز بە نوبە خود از پدیدە های نادر زمانە است.

با وجود هزاران اعتراض جانانە تنها در یک سال گذشتە اکثر کارگران و مزد و حقوق بگیران در زیر خط فقر زندگی می کنند، فاقد امنیت شغلی و اجتماعی هستند و از حقوق سندیکایی خود بکلی محروم و مبارزات آنان عمدتا تدافعی هستند. این وضع می تواند تنها توسط خود کارگران دگرگون گردد. ایجاد هماهنگی میان خواستەها، سازماندهی همزمان اعتراضات و اعتصابات، تحکیم و تقویت همبستگی میان طیف های جنبش مزدبگیران و سازماندهی تشکلهای سندیکایی مستقل و گسترش اعتصابات و تلاش برای جلب حمایت و همراهی جنبش های مردمی از مبارزات ، می تواند وضعیت موجود را زیر ورو کند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید