رفتن به محتوای اصلی

علیرضا نوری زادە: حمایت از دیکتاتوری سلطنتی، حملە بە جمهوریخواهی!

علیرضا نوری زادە: حمایت از دیکتاتوری سلطنتی، حملە بە جمهوریخواهی!

علیرضا نوری زادە درمقاله ای باعنوان  " مرگ خامنه ای وسه سناریو پیش رو" سه سناریو را  پس از مرگ خامنه ای پیش بینی کرده اند. اول جانشینی " مجتبی خامنه ای " دوم شورایی ازنیروهای مسلح بریاست  "غلامعلی رشید " ونخست وزیری  "شمخانی "  سوم باز گشت خاندان پهلوی. دراین سناریو مردم به خیابانها میریزند ورادیو تلویزیون راتسخیر میکنند وخانم  "فاطمه  سپهری " اطلاعیه  " شورای ملی ایران آزاد را میخواند وازخاندان پهلوی میخواهد که به ایران باز گردند نوری زادە دردرادامه  نیروهای جمهوریخواە را مورد حملە قرار می دهد و می نویسد:" وعده ای که هویتشان باکینه جویی از پهلویها عجین شده  مانند شش حرب واهی که در ذهن خود صدای پای فاشیسم راشنیدند از یاد برده اند که  ملت فریاد زدند رضا شاه روحت شاد "بکار بردن  واژه " واهی"  برای شش حزب  که یکی از آن شش حزب ما هستیم نشانه کینه جویی ایشان با جمهوری خواهان  ونادیده گرفتن مبارزان  این نحله است. درمورد شعار رضا شاه روحت شاد که ایشان آنرا فریاد ملت میدانند  نه کشاورزان اصفهان،  نه کارگران  هفت تپه، نه معلمان ودانشجویان، نه مال باختگان در تظاهرات بزرگ  خود هیچگاه این شعاررا ندادند. او در ادامە می نویسد" رضا قطبی میپذیردکه در یکسال حکومت موقت سزپرستی صدا وسیما را بعهده بگیرد یعنی بە زعم ایشان، در میان هزاران نیروی مخالف هیچکس بە غیر از رضا قطبی از بستگان نزدیک فرح دیبا توان وشایستگی اداره صدا وسیما را ندارد. قصد ندارم قطبی را با آدمخواران ساواک مقایسه کنم شاید اکنون که حسینی وعضدی وتهرانی درقید حیات نیستند  با پیشنهاد ایشان ثابتی وجوان و رسولی هم عهدار وزارت اطلا عات شوند. از مردم عوام شاید بتوان این توقع را داشت که درمقام مقایسه رژیم پهلوی را بر رژیم جهل وجنایت اسلامی ترجیخ دهند، اما از نوری زادە کە از عملکرد نظام پیشین آشنایی کافی دارد، چنین اظهاراتی غیر از خاک پاشیدن بە چشم مردم و تطهیر رژیم دیکتاتوری سلطنتی و جانبداری از یک دیکتاتوری مغلوب در برابر دیکتاتوری حاکم نیست.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید