رفتن به محتوای اصلی

دیوار بلند حاشا نزد مقامات رژیم

دیوار بلند حاشا نزد مقامات رژیم

در بحبوحە بحث تعیین دستمزد و حقوق کارگران و کارکنان دولت و در شرایطی کە شمار افراد زیر خط فقر دم بە دم بیشتر می شود، "سید صولت مرتضوی باباحیدری" وزیر مولتی ملیاردر تعاون، رفاە و کار کە ظرف مدت کوتاهی بواسطە سوء استفادە مالی از نهادهایی کە مدیریت آنها را بە عهدە داشتە از فرش بە عرش رسیدە است وجود فقر مطلق در کشور را بە کلی انکار و گفتە است هیچکس زیر خط مطلق فقر نیست.

این ادعای دروغ البتە بی ارتباط با بحث تعیین دستمزد و حقوق کارگران و کارکنان دولت نیست. او قبل از این نیز با طرح منطقەای کردن دستمزد و قرار دادن تشریفاتی آن در دستور کار شورای عالی کار، تلاش ویژەای را برای کاهش دستمزدهای زیر خط فقر شروع کردە بود کە با مخالفتهای بسیاری از کارگران روبرو شدە است.

تلاش برای تغییر تە ماندە قوانین رفاهی و افزایش سن بازنشستگی از اقدامات دیگری هستند کە در دورە وزارت صولتی با جدیت دنبال شدە است.

انکار نداشتن جمعیت زیر خط مطلق و فقر نسبی حاکی از نگاە عدالت ستیزانە دولت رئیسی و رژیم جمهوری اسلامی و تلاشی است برای کاهش بیشتر سطح زندگی مردم عادی و افزودن بر ثروت ثروتمندترین های جامعە.

نگاهی بە واقع بر آمدە از تفکر کمیتە امدادی و موتئلفەای و انجمن حجتیەای کە در رژیم تسلط دارد. در واقع جمعیت ٧٠ میلیونی زیر خط فقر مطلق و فقر نسبی و افزایش فزایندە شکاف طبقاتی و بی عدالتی عمدتا بواسطە تسلط این جریانات است کە علاوە بر حرص و طمع مال اندوزی بە هر قیمت و جنایتی فاقد شعور سیاسی حکومت کردن هم هست و نمی فهمد کە تحمل مردم بی حد و حصر نیست.

اینها از همان بدو انقلاب با قوانین حمایتی و نظام تامین اجتماعی بە شدت مخالفت می کردند. الگو و بدیل آنها بە جای نهاد تامین اجتماعی کمیتە امداد بود اما بواسطە رشد جامعە و جا باز کردن تامین اجتماعی در جامعە و حمایت قوانین حمایتی تلاش کردند بە صورت گام بە گام قانون کار و تامین اجتماعی را از میان تهی کنند.

البتە مقاومت در مقابل این حرکت بە رغم سرکوبهای بی وقفە و جنایتکارانە کم نبودە با این حال متاسفانە آنها موفق شدەاند سیاستهای ارتجاعی و عدالت ستیزانە خود را با آهنگ کندتری  پیس ببرند. در دولت رئیسی این تلاشها شدت گرفتە است. غرض از این تلاشهای عدالت ستیزانە و ضد مردمی محروم کردن مردم از حمایت تامین اجتماعی و مجبور کردن آنان بە کارکردن با دستمزد ناچیز است. است.

دیوار حاشای خود رئیسی در انکار واقعیت های دردناکی کە نتیجە سیاستهای رژیم هستند از بقیە وزرا بلندتر است. ادعای کاهش تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و آمارهای کاذبی کە وی از آنها ارایە می دهد آنقدر بی پایە و اساس هستند کە از طرف مردم و رسانەهای بسیاری رد و بە سخرە گرفتە می شود و بر نفرت مردم از رژیم می افزاید.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید