جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹

جُنگ کارگری

جُنگ کارگری شماره 42
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
در این شماره می خوانید: -پیروزی جنبش مردمی در عراق، بە نفع مردم کشور ماست! -استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش پنجم -در ٢٩ سالگی تصویب قانون کار مبارزە علیە تعرض بە حقوق کار ادامە دارد! -بیانیه‌ی ده ماده‌ای سینماگران؛ متعهد به...