جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۹

جُنگ کارگری

جُنگ کار گری شماره-26
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
در این شماره می خوانید: استبداد خطرناکتر از دشمن خارجی است! بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار- بخش یازدهم دستفروشی جرم نیست جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - بخش هفتم این امامزادە کور می کند اما شفا نمی دهد! برگهایی از...