يكشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۶ می ۲۰۱۹

جُنگ کارگری

جُنگ کار گری شماره 19
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
در ابن شماره می خوانید: -یادداشت صلح شرط مقدم برای نان و آزادی است! -اعتراض در هفت تپه ادامه دارد ... -بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار- بخش چهارم -گذری کوتاه به مشکلات معلمان زن در آموزش و پرورش -اعتصاب کارگران تِکِل در ترکیه و...