شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹

جُنگ کارگری

جُنگ کارگری شماره 34
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
در این شماره می خوانید: -روحانی از کدام انتخابات کە قرار است خواستەهای کارگران را تامین کند حرف می زند؟ -اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش هشتم -در باره‌ی ایده‌ی «ترمیم دستمزد»؛ آیا این خرابه قابل ترمیم است؟ -با مبارزە مشترک با سرکوبها...