سه شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

جُنگ کارگری شماره 52
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
در این شماره می خوانید: -این مجلس، مجلس ما نیست، مجلس دشمنان ماست! -تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم- بخش پنجم -موشک های کە بجای امنیت، امنیت زدایی می کنند! -گزارش ویژه: "ما را بحساب آورید!(1) "- بخش هیجدهم -بازگشت پیروزمندانە سندیکا بە میان کارگران ایران...
1 نظر