شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲ فوریه ۲۰۲۰

مواضع جمهوری خواهان ایران در باره مذاکره مستقیم با آمریکا

میزگرد جمهوری خواهی

۰۶ شهريور ۱۳۹۸

میهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

اسفندیار خلف از سازمان های جبهه ملی ایران خارج از کشور

بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید