يكشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰

نشریە هفتگی جنگ کارگری شمارە ٨٥

۲۶ شهريور ۱۳۹۹

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

-سرگردانی به جای کار و بیمە بیکاری، پاسخ دولت بە بیکاران!-صادق کار

-سامانه‌ی شاد جواب‌گوی آموزش نیست-مراد رضایی

-سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" بخش یازدهم-سانجای بینتو

-مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش ٩–دنیس آرنولد

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە-جنگ کارگری

 

افزودن دیدگاه جدید