دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۱۸ تير ۱۴۰۰

افزایش همە روزە مشکلات اقتصادی و معیشتی بر اکثریت مردم بە همراە یقین آنها نسبت بە ناتوانی حکومت دررفع انبوە مشکلات مردم محرکهایی هستند کەدر فراگیر شدن فزایندە اعتراضات خیابانی و اعتصابات مردم بە جان آمدە نقش مهمی دارند. محرکهایی کە هیچ کدام از جناح های حکومتی برنامە و راە حل کارگشایی برای آن ندارند. کە اگر داشتند کار مردم و مملکت بە اینجا کە هست نمی کشید.

 

در سومین هفتە اعتصاب سراسری کارگران شرکتهای پیمانکاری فعال در صنعت نفت، اعتصابات و اعتراضات کارگری نیز افزایش چشمگیری یافت و موجی ازاعتراضات گروەهای زحمتکش و تحت ستم شهرهای بسیاری را در برگرفت.کارگران و زحمتکشان کە باور خود بە وعدەهای بی پشتوانە مقامات و نهادهای حکومتی را مدتهاست از دست دادە و اعتباری برای هیچ یک از آنها قائل نیستند، روز بە روز بیشتر در می یابند کە چارە کارشان در دست خودشان است و تنها خود آنها هستند کە شانە بە شانە یکدیگر با وحدت و همبستگی و بە چالش کشاندن مسئولین فاسد و نالایق و سیاستهای آنها در کف خیابانها هاست کە می توانند زمینە تغییرات اساسی در وضعیت خود و کشور را رقم بزنند.

هم از این رو است کە همە تلاشهای فریبکارانە نهادهای حکومتی از رئیس جمهور و وزیر نفت گرفتە تا مجلس و وزارت کار برای باز گرداندن کارگران نفت و دیگر رشتە های شغلی با شکست مواجە می شود. حالا دیگر همە فهمیدەاند کە عامل اصلی همە مصیبتهایی کە بر مردم وکشور می رود خود این جماعت حاکم هستند کە توانایی حل بحرانهایی را کە آفریدە خودآنهاست ندارند. افزایش همە روزە مشکلات اقتصادی و معیشتی بر اکثریت مردم بە همراە یقین آنها نسبت بە ناتوانی حکومت دررفع انبوە مشکلات مردم محرکهایی هستند کەدر فراگیر شدن فزایندە اعتراضات خیابانی و اعتصابات مردم بە جان آمدە نقش مهمی دارند. محرکهایی کە هیچ کدام از جناح های حکومتی برنامە و راە حل کارگشایی برای آن ندارند. کە اگر داشتند کار مردم و مملکت بە اینجا کە هست نمی کشید.

اینک گستردگی وعمق نارضایتی و اعتراضات مردم بە حدی رسیدە است کە با استفادە از ابزار آلات تا کنونی سرکوب و مهار آنها ممکن نیست. جامعە اینک بیش از هر زمانی در ٤٢ سال گذشتە وضعیت جنبشی پیدا نمودە است. وضعیتی کە نەرئیسی و نە سرداران سپاە و نە هیچ جریان حکومتی دیگری قادر بە دگرگون نمودن آن نیست.

عقب نشینی کارفرمایان و واکنش شورای هماهنگی اعتصاب بە عدەای از کارفرمایان شرکتهای پیمانکاری کە موفق نشدند باتهدید و اخراج کارگران شان و بکارگیری ترفندهای دیگر موفق بە شکستن اعتصاب کارگران نشدەاند و از طولانی شدن اعتصاب بخاطرقطع سودهای خود نگران اند، با مراجعە بەکارگران خواهان مداکرە با آنها شدند. کارگران اما مذاکرە تک بە تک را رد کردە وخواستار مداکرە دستە جمعی و توافق دستە جمعی شدند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت کە هدایت و هماهنگی اعتصاب را بە عهدە دارد در واکنش بە درخواست این عدە از کارفرمایان در پنجمین بیانیە خود نوشت:"هرگونه پیشنهاد از سوی کارفرمایان باید رسمی، کتبی و علنی و همراه با تعهد برای پرداخت به موقع دستمزد کارگران باشد".

تجمع کارگران پارس جنوبی

کارگران پیمانکاری نفت در منطقەی پارس جنوبی بە نوشتە خبرگزاری ایلنا در تجمع اعتراضی کە در ١٦ تیردر میدان کاکتوس برگزار کردند نسبت بە سخنان وزیر نفت درکمیسیون انرژی مجلس بە دلیل نادیدە گرفتن مطالبات قانونی خود اعتراض و برخواستە های خود در این تجمع تاکید کردند.

گفتنی است کە زنگنە وزیر نفت دولت روحانی در مصاحبەای کە بعد از تشکیل کمیسیون انرژی مجلس کە با حضور نمایندگان سە قوە ونهادهای امنیتی جهت برسی اعتصاب کارگران نفت تشکیل شد، خواستەهای اعتصابیون را فرا قانونی خواندە و تلویحا بە کارگران جواب رد دادە بود.

سخنان زنگنە با خشم واعتراض گستردە ی کارگران پیمانکاری ها مواجە و باعث انزجار آنها شد. تجمع کارگراندر منطقە پارس جنوبی نیز از جملە واکنشهایی است کە تا کنون نسبت بە موضع زنگنە بەعمل آمدە است.

ادامە اعتراضات در هفت تپە با وجود گذشت قریب دو ماە از صدور حکم خلع ید از مالک اختلاسگر و مجرم هفت تپە، اما هنوز اعتراض و اعتصاب در این مجتمع بزرگ صنعتی –کشاورزی خاتمە نیافتە است. کارفرمای خلع ید شدە در این مدت با تحریک و فشار بر کارگران دربرانگیختن اعتراضات نقش اصلی را بە عهدە دارد. مقصود از این تحریکات اخلال درتولید و تخریب کارخانە قبل از ترک آن توسط امید اسد بیگی، شرکا و حامیان دولتی وحکومتی او است. همە آنها کە از خلع ید ناراحت هستند در ماە های بعد از خلع ید با استفادە از قدرت و نفوذشان در تلاشند با مختل کردن کارخانە زمینە بازگرداندن آن بە اسد بیگی و شرکا را مهیا کنند. امتناع از پرداخت دستمزدها و تمدید نکردن قراردادهاجزئی از اقدامات آنهاست. اعتصاب کارگران بخش دفع آفات کە از دو هفتە پیش شروع شد وهنوز ادامە دارد واکنشی بە امتناع مدیریت کارخانە از تمدید قرارداد هاست. .

ادامە اعتراض و اعتصاب در میان کارگران فنی خطوط راە آهن

 

اعتصاب و اعتراض در میان کارگران ابنیە فنی کە وظیفە سنگین مراقبت و تعمیرات ریل های راە آهن را بە عهدە دارند همچنان ادامە دارد و هر از چندگاهی یک عدە از آنها بە دلیل مطالبات صنفی برآوردە نشدە شان دست بە اعتصاب می زنند. کارگران فنی راە آهن در یکی دو سال اخیر دەها بار در مناطق مختلف ناگریز بە اعتصاب شدەاند. آنها نیز کارگران پیمانی هستند و یکی از خواستە های اساسی آنها مانندکارگران نفت استخدام مستقیم و رسمی توسط شرکت سراسری راە آهن است. در ١٦ تیر کارگران ابنیە فنی در آذربایجان بە دلیل پرداخت نشدن منظم و بە موقع دستمزدها و سایر مطالبات صنفی شان اعتصاب کردند. .

فشار و تبعیض کارکنان بخش سلامت قم را برای اعتراض بە تهران کشاند

نارضایتی واعتراض نسبت بە رفتار کارفرمایان و دولت محدود بە کارگران نماندە است. تمام گروەهای زحمتکش و مزد بگیر نیز از بی حقوق، فشار و انواع تبعیضاتی کە از ناحیەدولت و کارفرمایان بر آنها روا داشتە می شود بە ستوە آمدە اند و بە هر شکلی کە برایشان ممکن باشد علیە آن اعتراض می کنند.

پرستاران و کارکنان بخش درمانی یکی از گروە های مزد بگیر هستند کە با وجود شغل دشوار، سنگین و پر مخاطرە شان از هر لحاظ مور دتبعیض و ستم قرار دارند و دستمزد بسیاری از آنها اگر از کارگران کمتر نباشد بیشترهم نیست. در این هفتە حداقل سە مورد اعتراض از طرف پرستاران و کارکنان بخش درمان صورت گرفت. در یک مورد پرستاران تامین اجتماعی، در (سه‌شنبه، 15 تیرماه) برای رسیدگی به حقوق خود مقابل ساختمان مرکزی سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند. مورد دوم اعتصاب جمعی از نیروهای خرید خدمت اورژانس اجتماعی در اعتراض به‌ عدم پرداخت دستمزدهای شان بود. جمعی از نیروهای شرکتی پایگاه‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت استان قم نیز با خواسته‌ی تبدیل وضعیت با سفر به تهران مقابل ساختمان وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

البتە اینها تنها اعتراضاتی هستند کە خبر آنها در خبرگزاری دولتی ایلنا منتشر شدەاند. تعداد اعتراضاتی کە خبری در مورد آنها منتشر نمی شود بسیار بیشتر هستند. ظرفیت اعتراض نیز در میان پرستاران و کارکنان بخش درمان بسیار بالاست. همین کە عدەای ازآنها برای نشان دادن اعتراض شان از قم بە تهران سفر می کنند، خود از عمق نارضایتی و سر ریز شدن صبر آنها از شرایط شغلی و دستمزدهای ناچیز آنها حکایت دارد.دستمزدهایی کە هزنیە نیمی از خورد و خوراک آنها را هم تامین نمی کند!.

تجمع دوبارەکارگران شهرداری خرمشهر

ظلم و جفا بەکارگران زحمتکش شهرداری ها کە با دستمزدهای اندک کار سخت و پر مخاطرە پاکیزە ومرتب نگاە داشتن شهرها را بە عهدە دارند توسط شهرداریها و شرکتهای پیمانکاری کە کارگران شهرداری را بکار میگیرند حد ومرزی نمی شناسد. هیچ هفتەای نیست کە کارگران شهرداری چند شهر بە دلایل مختلف وبیشتر از همە بخاطر ندادن دستمزد ها یشان اعتصاب و اعتراض نکنند. در هفتە گذشتە خبراعتصاب کارگران شهرداری بیجار را داشتیم، در این هفتە از تجمع اعتراضی کارگران شهردارخرمشهر بخاطر نگرفتن چند ماە دستمزد خبر دار شدیم. عجیب اینکە مسئولین دولتی و نهادهایی مانند ادارات کار کەوظیفە نظارت بر اجرای قوانین کار و حقوق کارگران را از لحاظ قانونی بە عهدە دارند،هیچ اقدامی برای احقاق حق این کارگران نمی کنند و انگار نە انگار کە وجود دارند!

صداهای دادخواهی زحمتکشان و گوشهای بستە مسئولین

کارگران کارخانە شیشە سازی کاوە فلوت واقع در شهر ساوە در این هفتە بعد از بی نتیجە ماندن این در و آن در زدن هایشان بە نهادهای ذیربط برای رساندن فریاد دادخواهی شان، در مقابل ادارە کار ساوە تجمع و خواستار رسیدگی این ادارە بە شکایت و رفع مشکلشان شدند.

مشکل این کارگران پرداخت نشدن حق بیمە مخصوص کارگرانی است کە کارشان از نظر قانون سخت وزیان آور محسوب گردیدە و پنج سال زودتر از سایرین بایستی بازنشستە شوند. کارفرما مبلغ ٤ درصد ماهانە ای را کە قرار بودە از این بابت بە حساب تامین اجتماعی واریز کند نکردە و خبرش را هم درز ندادە است. نتیجە این شدە کە این گروە از کارگران چون پول بیمە شان پرداخت نشدە نمی توانند از این قانون استفادە کنند.

مقصر اصلی اما ادارە کار است کە سکوت نمودە و بە کارگران هم اجازەتشکیل اتحادیە و سندیکا جهت نظارت بر رعایت حقوق کارگر ندادە و نمی دهد. خود کارگر نیز البتە سهمی از این تقصیر را بە خاطر کم توجهی بە پیگیری حقوق اش را بە عهدە دارد. چرا کە اگر اتحادیە داشت کارفرما نمی توانست بە این راحتی سرش کلاە بگذارد.

تجمع اعتراضی کارگران خط پنج متروی تهران

کارگران خط پنج متروی تهران در ١٥ تیر در اعتراض بە پرداخت نشدن مطالبات مزدی و حق بیمە شان در ایستگاە هشتگرد تجمع کردند و خواستار پرداخت مطالبات خود شدند. گفتنی است کە این کارگران تا کنون چند بار دیگر بهمین خاطر اعتراض کردەاند ولی هنوز بە خواستە هایشان نرسیدەاند. این کارگران کە تعدادشان ١٥٠ نفر هستند بە خبرنگار ایلنا گفتەاند ازفروردین تا کنون شرکت پیمانکاری کە برای آن کار می کنند دستمزدها آنها را پرداخت نکردە است.

نهاد های امنیتی مانع بازگشت بە کار پنج کارگر اخراجی شرکت اتوبوسرانی می شوند

بە نوشتە کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد، مراجعە پنج کارگر اخراجی شرکت واحد کە مدتها پیش از کار اخراج شدەاند بە وزارت کار برای بازگشت بە کار بی نتیجە بودەاست. بە نوشتە کانال تلگرامی واحد :" این کارگران با دستور فراقانونی نهادهای امنیتی اخراج ازکار شده‌اند و هیات‌های حل اختلاف اداره کار رسیدگی قانونی به پرونده آنان نکرده وصرفا دستورات فراقانونی را اجراء کرده‌اند". در واقع علت اخراج همە این پنج کارگر " رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم‌زاده، حسین کریمی سبزوار، فرحناز شیری"، فعالیت سندیکایی بودە است

افزودن دیدگاه جدید